Piektdiena, 20. Septembris, 2019. Ginters, Guntra, Marianna
Sazinies ar mums 80003939

PAR PAŠVALDĪBU


Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.

Bauskas novadu veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasti.

Dome sastāv no septiņpadsmit deputātiem. Lai nodrošinātu domes darbību, izveidotas četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo un veselības lietu komiteja, Vides un attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja.

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

 • Bauskas novada administrācija.
 • Pagastu pārvaldes.
 • 20 izglītības iestādes, tai skaitā valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, internātvidusskola, speciālā internātpamatskola, 8 pamatskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, interešu izglītības iestāde.
 • Bauskas Centrālā bibliotēka.
 • Kultūras iestādes.
 • Sociālās aprūpes iestāde.
 • Citas iestādes: Sporta centrs „Mēmele”, Bauskas novada Bāriņtiesa, Bauskas novada Sociālais dienests.

Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās:

 • SIA „Bauskasslimnīca” - veselības aprūpe;
 • SIA „Zemgales mutes veselības centrs” - zobārstniecības pakalpojumi;
 • SIA „Bauskas zobārstniecība”– zobārstniecības pakalpojumi;
 • SIA „Vides serviss” - sadzīves atkritumu apsaimniekošana, teritoriju un objektu labiekārtošana, apzaļumošana, uzturēšana un nekustamā īpašuma apsaimniekošana;
 • SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”- ūdens ieguve un padeve patērētājam, notekūdeņu savākšana, novadīšana uz attīrīšanas ietaisēm, attīrīšanas procesa veikšana;
 • SIA „Bauskas siltums” – siltumenerģijas ražošana, pārvalde un realizācija;
 • SIA „Īslīces ūdens” –komunālie pakalpojumi, apkure, sanitārtehniskie darbi;
 • SIA „Zemgales EKO”- atkritumu apstrāde un izvietošana, sanitārija u.c. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi.