Pirmdiena, 21. Oktobris, 2019. Severīns, Urzula
Sazinies ar mums 80003939

Saistošie noteikumi


Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu 19 26.07.2018.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

30.05.2019.

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

2 30.03.2017. Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
29.03.2018.
Bauskas novada pašvaldības nolikums 32 02.01.2014.

Struktūrshēma

 

26.09.2019.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu  14 26.11.2015. Paskaidrojuma raksts  
Par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu 8 27.05.2016.

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2

25.07.2019.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 7 31.03.2016. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai 8 01.04.2010.   26.09.2013.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) 13 01.09.2011.

Paskaidrojuma raksts 

Pieteikums

31.08.2017.
Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā 10 28.08.2010.     
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 13 28.08.2010.   precizēti 22.07.2010.
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem 6 22.02.2018. Paskaidrojuma raksts  
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.    29.03.2018.
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018.    
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
Paskaidrojuma raksts (29.03.2018.)
26.09.2013.
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 3 22.04.2011.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.04.2019.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 2

27.03.2014.

Paskaidrojuma raksts 22.02.2018.
Par svētku pabalstiem Bauskas novadā      Veidlapa 17 01.11.2011.   29.03.2018.
Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā 2 05.06.2012.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 27.03.2014.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē  5 25.03.2016.

Paskaidrojuma raksts

Nolikums

28.02.2019.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā

 

12 01.01.2014.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts (25.02.2016.)

25.02.2016.
1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts (26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts (28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts (27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru 30 22.04.2011. Paskaidrojuma raksts  precizēti 31.03.2011.
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas novadā 9 04.06.2012. Paskaidrojuma raksts   
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei  21 01.02.2013. Paskaidrojuma raksts 19.12.2014
„Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” 5 09.05.2013 Paskaidrojuma raksts 26.09.2013.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013. 27.07.2017.
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 1.03.2014.  17.05.2019.
Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā  11 31.07.2015.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts (26.06.2015.)

Paskaidrojuma raksts (29.03.2018.)

26.06.2015.
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 1.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā 19 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Paskaidrojuma raksts (29.03.2018.)

 
Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas novadā 20 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 12 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.
Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 4 29.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.04.2019.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku (precizēti) 7 31.07.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

Veidlapa

precizēti 26.06.2015.