Pirmdiena, 16. Maijs, 2022. Edijs, Edvīns

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saistosie noteikumi

Pašvaldības nolikums
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021. 31.03.2022.
05.10.2021.
Pašvaldības budžets

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Pieņemts Stājas spēkā

Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

10 28.04.2022. 30.04.2022.

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

7 03.02.2022. 05.02.2022.
Pilsētas simbolika Teritorijas plānošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr.  Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
2021.gads
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 6 29.04.2021.

 

29.05.2021.
Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Nekustamais īpašums

 

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
2022.gads
Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru 6 11.02.2022.   27.01.2022.
(pieņemti)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā 5 03.03.2022.   27.01.2022.
(pieņemti)
2021.gads

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

11 01.01.2021.   28.10.2021.
(pieņemti)
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 9 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā 8 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā 7 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai 6 20.10.2021.   30.09.2021. (pieņemti)

Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
28.01.2021.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 01.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 16 01.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.
Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūra Transports
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts
 (26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Uzņēmējdarbība Izglītība Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Atkritumu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.  Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Vides aizsardzība
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
2022.gads

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4 09.03.2022 27.01.2022.
(pieņemti)
Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 01.03.2014.  17.05.2019.
Paskaidrojuma raksts
Kapu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Vienotais saistošo noteikumu reģistrs

 

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Pieņemts Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi

Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

10 28.04.2022.   30.04.2022.
(stājas spēkā)

Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Bauskas novada pašvaldības nolikums"

9 31.03.2022.    06.04.2022.
(stājas spēkā)

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā

8 24.02.2022.    09.04.2022.
(stājas spēkā)

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

2 27.01.2022.   09.04.2022.
(stājas spēkā)

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4 27.01.2022.   09.03.2022.
(stājas spēkā)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā 5 27.01.2022.    03.03.2022.(stājas spēkā)
Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā 1 27.01.2022. Iesniegums par bērna uzņemšanu PII
Pieteikums bērna reģistrēšanai PII rindā
 03.03.2022.(stājas spēkā)
Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru 6 27.01.2022.   11.02.2022.
(stājas spēkā)

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

7 03.02.2022.   05.02.2022.
(stājas spēkā)

Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm

13 25.11.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

12 25.11.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

14 25.11.2021.   Grozījumi
24.02.2022.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

11 28.10.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli

9 30.09.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā

7 30.09.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā

8 30.09.2021.   01.01.2022.
(stājas spēkā)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

6 30.09.2021.   20.10.2021.
(stājas spēkā)
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 9 29.04.2021.

 

29.05.2021.
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību 7 05.03.2021.   25.02.2021.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību bauskas novada pašvaldībā

21 03.04.2020. Pielikums  
Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā 16 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts  
Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru 15 31.01.2020. Paskaidrojuma raksts 28.05.2020.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu 19 26.07.2018.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.06.2020.

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

2 30.03.2017.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

30.07.2020.
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021.

 

31.03.2022.
05.10.2021.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 3 29.07.2021.   07.08.2021.
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā 10 28.08.2010.     
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem 6 22.02.2018. Paskaidrojuma raksts  
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.  Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
28.01.2021.
Par svētku pabalstiem Bauskas novadā 17 01.11.2011.  Veidlapa 28.11.2019.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē 5 28.02.2019.

Paskaidrojuma raksts 
Pielikums

28.03.2019.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā

 

12 01.01.2014.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts 
(25.02.2016.)
Paskaidrojuma raksts 
(26.09.2019.)

26.09.2019.
1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts 
(26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas novadā 9 04.06.2012. Paskaidrojuma raksts   
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 01.03.2014. Paskaidrojuma raksts 17.05.2019.
Par Bauskas novada domes 2020. gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 11 17.06.2021.</
Citi
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 3 29.07.2021. 07.08.2021. 06.08.2021.
Saistošo noteikumu projekti