Trešdiena, 20. Janvāris, 2021. Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saistosie noteikumi

Jaunā modeļa Saistošo noteikumu lapa ir izstrādes procesā (1)
Jaunā modeļa Saistošo noteikumu lapa ir izstrādes procesā
Saistošie noteikumi (1)

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 6 01.05.2020.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.06.2020.
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību 7 15.04.2020.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

23.04.2020

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību bauskas novada pašvaldībā

21 03.04.2020. Pielikums  
Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm 19 06.03.2020. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 18 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts 30.11.2020.
Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā 16 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 17 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts  
Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru 15 31.01.2020. Paskaidrojuma raksts 28.05.2020.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu 19 26.07.2018.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.06.2020.

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

2 30.03.2017.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

30.07.2020.
Bauskas novada pašvaldības nolikums 32 28.11.2013.

Struktūrshēma

 

28.05.2020.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu  14 26.11.2015. Paskaidrojuma raksts  
Par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu 8 27.05.2016.

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2

25.07.2019.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 7 31.03.2016. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai 8 01.04.2010.   26.09.2013.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) 13 01.09.2011.

Paskaidrojuma raksts 

Pieteikums

31.08.2017.
Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā 10 28.08.2010.     
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 13 28.08.2010.   precizēti 22.07.2010.
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem 6 22.02.2018. Paskaidrojuma raksts  
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.  Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
26.03.2020.
Par svētku pabalstiem Bauskas novadā      17 01.11.2011.  Veidlapa 29.03.2018.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē  5 28.02.2019.

Paskaidrojuma raksts

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā

 

12 01.01.2014.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts 
(25.02.2016.)
Paskaidrojuma raksts 
(26.09.2019.)

26.09.2019.
1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts 
(26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas novadā 9 04.06.2012. Paskaidrojuma raksts   
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 1.03.2014.  17.05.2019.
Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā  11 31.07.2015.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts 
(26.06.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(29.03.2018.)

26.06.2015.
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 1.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā 19 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
(29.03.2018.)
Paskaidrojuma raksts
(30.04.2020.)

30.04.2020.
Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas novadā 20 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 16 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada simbolikas lietošanu 7