Otrdiena, 07. Februāris, 2023. Nelda, Ričards, Rihards, Rišards

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Īslīces ūdens


SIA "Īslīces ūdens" no 1.maija 2022.gada atrodas Īslīces pagasta nodaļas telpās, "Rītausmas", Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901.


Klientu pieņemšana iepriekš telefoniski vienojoties pa tālr. 63925065 vai e-pastā: islicesudens@inbox.lv


Kases darba laiks no 01.02.2023.:
Ceturtdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.00.


 

Informācija komunālo pakalpojumu saņēmējiem par noteikto tarifu

 

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens,” vienotais reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese: “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar SPRK 2016. gada 14. janvāra Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 78.4 punkta prasībām.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs no 01.11.2022.

(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Noteiktais tarifs no 01.05.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

1.38

0.96

-30.43

1.03

-25.36

Kanalizācija

2.07

1.45

-29.95

1.55

-25.12

Noteiktie tarifi posmam no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. stāties spēkā 2023. gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.  gada 1. maija stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā.

 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 22.09.2022. lēmumu Nr. 172 “Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus.

 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas piegādes izmaksu samazinājumu kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības tarifu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens”, “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Ināru Lukši, tālr. 639 25158 vai rakstot uz e-pastu: islicesudens@inbox.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pasta adrese: SIA “Īslīces ūdens,” “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 vai e-pasts: islicesudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, LV-1039, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis.”

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju: Arnis Birzmalis.


Santehnisko pakalpojumu cenas: ŠEIT.

SPRK padomes lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem: ŠEIT.


Ūdens un kanalizācijas bojājumu pieteikšana darba laikā pa tālr. 639 25065 vai 639 65158, ārpus darba laika avāriju gadījumos pa tāltr.  22078425.
 


 

Vispārīga informācija

Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Arnis Birzmalis
Grāmatvede - 63925158
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  SIA “Īslīces ūdens”

Nozare,

NACE kods

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 36.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 37.00

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

50003306141

Juridiskā adrese

Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63925077

Pamatkapitāla lielums

1 566 279 EUR

Valde
Valdes nolikums

Valdes loceklis - Arnis Birzmalis

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 29.12.2016. lēmums prot.Nr.28,8.p. “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “ Īslīces ūdens””.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 SIA “Īslīces ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi:

          ūdenssaimniecības jomā:

  • nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
  • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
  • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;

namu pārvaldīšanas jomā:

  • pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas kultūru.

SIA “Īslīces ūdens” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Īslīces ūdens”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

SIA “Īslīces ūdens ” apstiprināts gada pārskats

Gada pārskats 2021.

SIA “Īslīces ūdens” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2020. gadu netiek izmaksātas

SIA “Īslīces ūdens” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Īslīces ūdens” reorganizāciju vai pārveidi

Nav

 


SIA "Īslīces ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam


Pamatkapitāla lielums:  1 566 279 EUR

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 

3. Atalgojuma politikas principi

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

5. Neauditētie starpperiodu pārskati:

6. Auditēti gada pārskati:

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

8. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu  un saņēmējiem

10. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu

11. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem

12. Informācija par iepirkumiem

13. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi 2021.gadā

14. Pārskats par SIA „Īslīces ūdens” pašvaldības deleģēto funkciju izpildi 2020.gadā

15. Statūti

16. Saimnieciskās darbības rādītāji 2016. - 2021.g.

17. Atalgojuma politika


 Dalībnieku sapulces:

Datums Protokols
2021.gada 12.aprīlis
2020.gada 18.jūnijs
2020.gada 6.maijs
2020.gada 15.aprīlis
2020.gada 10.marts

Citi dokumenti:

2013.gada 2.augusta Pilnvarojuma līgums

Vienošanās par grozījumiem pie 2013.gada pilnvarojuma līguma Nr.3-31/82

2016.gada līgums Nr.30.11.2016.

Aktuāli:

08.09.2022.

Paziņojums par SIA "Īslīces ūdens" tarifa projektu

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese – “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs** (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Uūdenspiegādes 0,91 1,57 72,5
Kanalizācija 1,40 2,35 67,8


Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar esošā tarifa neatbilstību esošajām izmaksām, kas saistīts ar elektroenerģijas piegādes izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens” telpās “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, darba laikā no 09.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tel. 639 25158 vai rakstīt uz e-pastu: islicesudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese:  sprk@sprk.gov.lv.

 

Ar SIA "Īslīces ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķinu var iepazīties: ŠEIT


08.10.2020.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Īslīces ūdens ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 6.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs: 50003306141, juridiskā adrese: “Rītausmas”, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 (turpmāk – SIA “Īslīces ūdens”), iesniegumu (2020.gada 6.aprīlis Nr.33/20) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 15.jūnijā, 24.augustā un 29.septembrī – papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2020.gada 15.jūnijs Nr.55/20, 2020.gada 21.augusts Nr.61/20, 2020.gada 29.septembris Nr.68/20 ) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina:

1. SIA „Īslīces ūdens”2020.gada 6.aprīlī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,90 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,42 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

3. SIA „Īslīces ūdens" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2020.gada 15.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 73.nr.) un 2020.gada 7.aprīlī nosūtīja .

4. Regulators 2020.gada 17.aprīlī nosūtīja Bauskas novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Bauskas novada Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā un Īslīces pagastā.

5. Regulators 2020.gada 11.maijā saņēma Bauskas novada pašvaldības 2020.gada 11.maija vēstuli Nr.3-14.14/783, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA “Īslīces ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulators lūdza SIA “Īslīces ūdens” iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA “Īslīces ūdens” 2020.gada 15.jūnijā, 24.augustā un 29.septembrī iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projektu precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,91 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,40 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Īslīces ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

8. SIA “Īslīces ūdens” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu – 2020.gada 1.decembris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1.apstiprināt SIA „Īslīces ūdens”šādus tarifus:

1.1.ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,91 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.1. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,40 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa);

2.noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī;

3.atcelt no 2020.gada 1.decembra Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 3.septembra lēmuma Nr.25. 1.punktu “Par SIA ,,Īslīces ūdens” reģ. Nr.  iesniegtā tarifu projekta apstiprināšanu”

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums * (%)

Ūdensapgāde

0,61

0,91

49

Kanalizācija

1,14

1,40

23

Ūdens un kanalizācijas izcenojumi: ŠEIT

 

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs:
R. Irklis


07.04.2020.

SIA „Īslīces ūdens” paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” izziņo Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā un Īslīces pagastā, Bauskas novadā sekojošus tarifus: SIA “Īslīces ūdens”, vienotās reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese – Liepu iela 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, 2020. gada 6. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums * (%)

Ūdensapgāde

0,61

0,90

47,54

Kanalizācija

1,14

1,42

24,56

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. novembrī. Pašlaik spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ievērojamu izmaksu palielināšanu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā, kā arī plānotiem ieguldījumiem pamatlīdzekļu atjaunošanā, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumā, kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens” telpās Liepu ielā 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, darba laikā no 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, iepriekš sazinoties ar komunālinženieri Rolandu Leveiku (tel. 63925077).

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu var iesniegt elektroniski e-pasta adresē: islicesudens@inbox.lv vai sūtot rakstveidā SIA “Īslīces ūdens” pasta adresē: Liepu ielā 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adresē: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".