Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nozaru dokumenti un pētījumi


Bauskas novada ilgtspējības enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam: ŠEIT

Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmums: ŠEIT


Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskais plānojums

Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta lēmums Nr.7 „Par Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma gala redakcijas apstirpināšanu."

1.sējums. Paskaidrojuma daļa.
2.sējums. Grafiskā daļa.


Bauskas novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam ŠEIT

Bauskas novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025. gadam apstiprināšanas lēmums: ŠEIT

Pielikums nr. 3: ŠEIT
Pielikums nr. 4: ŠEIT


Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2017. –2024.gadam ŠEIT!


Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam ŠEIT! (29.12.2016.) 
Plānotos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katram rīcības virzienam skatīt ŠEIT!


Bauskas novada zīmola attīstības stratēģija. Pētnieciskā daļa. Pētījums ŠEIT! (01.10.2016.)


Priekšlikumi un to pamatojums Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam ŠEIT! (25.02.2016.)


Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam ŠEIT(18.04.2016. grozījumu redakcija)

Dokuments pdf formā (17.03.2016. grozījumu redakcija)


Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam ŠEIT


Bauskas muzeja darbības un attīstības stratēģija 2020.-2025.gadam ŠEIT


Bauskas novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ŠEIT!


Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes "Bauskas Bērnu un jauniešu centrs" attīstības plāns 2020.-2023.gadam: ŠEIT


Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam ŠEIT! (18.04.2016.)

Dokuments pdf formātā (26.06.2015.)


Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam ŠEIT! (30.07.2016.)

Bauskas novada tūrisma attīstības programmu un rīcības plāns 2015.-2020.gadam uz 19.lp.

SIA „NOCTICUS”  2014.gada oktobrī izstrādātā Bauskas novada tūrisma nozares analīze  uz 54.lp.


Bauskas novada pašvaldības teritoriālā mārketinga plāns 2018. - 2022.gadam ŠEIT (31.05.2018.)


Bauskas pils muzeja darbības un attīstības stratēģija 2020.-2025. gadam: ŠEIT


Kultūras mantojuma objekta - Bauskas pils - darbības stratēģija, ietverot ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būves 2017.-2025.gadam ŠEIT


Pētījums „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā“ 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izstrādājis pētījumu „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā”.

Pētījumā veikts atmosfēras nokrišņu un sniega segas raksturlielumu izvērtējums Lielupes baseina teritorijā, sniegts to vispārējs raksturojums, iespējamo ekstremālo vērtību prognozes, kā arī analizētas šo raksturlielumu izmaiņas ilggadīgā laika periodā. Pētījumā ietverta arī informācija par lietus ūdeņu ķīmisko sastāvu, pazemes ūdeņiem un notekūdeņiem.

Pētījumā iegūtās atziņas un dati ir nozīmīga informācija, plānojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu kapacitāti nākotnē, kā arī izstrādājot plānus plūdu draudu novēršanai un mazināšanai. 

"Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā" 

Latvijas-Lietuvas kopējo rezultātu salīdzinājums 


Vadlīnijas ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai ŠEIT


Monogrāfijas „Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai"

„Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai.

Vadlīnijas sastāv no izmaksu un tehnoloģiju ziņā efektīviem lietus ūdeņu savākšanas mehānismiem un apsaimniekošanas modeļiem, kas būtu universāli pielietojami nelielās pašvaldībās un sniedz praktisku atbalstu zemes īpašniekiem lēmumu pieņemšanā, teritoriju apsaimniekošanā un attīstības plānošanā.

Vadlīnijas izstrādātas ņemot vērā projektā iesaistīto pašvaldību (Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Akmenes, Pakrojas, Pasvales) vides un ģeogrāfiskās īpatnības, proti, augsti gruntsūdens līmeņi, zemiene ar augstu applūšanas risku un augsta lauksaimniecības intensitāte.”

VADLĪNIJAS ILGTSPĒJĪGAI LIETUS KANALIZĀCIJAS PĀRVALDĪBAI


Ainavu arhitektu plenēra priekšlikumi ŠEIT! (20.06.2016.)


Esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā. Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums ŠEIT! 

1.pielikums Programma ietekmes uz vidi novērtējumam
2. pielikums Plānoto objektu izvietojuma shēma
3.pielikums Plānotās šūnas šķērsgriezums
4.pielikums Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums
5.pielikums Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts
6.pielikums Smaku emisijas limitu projkets
7.pielikums Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
8.1.pielikums Grunts paraugu testēšanas pārskats
8.2.pielikums Virszemes ūdeņu monitoringa rezultāti

8.3.pielikums Gruntsūdens testēšanas rezultāti
9.pielikums Sludinājums par Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
10.pielikums Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības, kā arī institūciju iesniegtajiem priekšlikumiem ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā
11.pielikums Esošā meliorācijas sistēma
12.pielikums Gruntsūdens papildus piesārņojuma izpēte
13.pielikums Veselības inspekcijas atzinums
14.pielikums Plānotie risinājumi
15.pielikums Apgrūtinājumu un aizsargjoslu karte


Baltijas jūras transporta koridoru telpiskā analīze ŠEIT!