Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija


llgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Bauskas novada pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums.


Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam ir vadlīnijas Bauskas novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam, nozaru attīstības plānošanas dokumentu, teritorijas plānojuma un tematisko, lokālplānojumu izstrādei.

Bauskas novada dome 2022.gada 28.aprīli pieņēma lēmumu Nr.247 (protokols Nr.8, 19. p.) „Par Bauskas novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035 .gadam, Bauskas novada attīstības programmas no 2022. - 2028. gadam un Vides pārskata apstiprināšanu".

Paziņojums par plānošanas dokumentu pieņemšanu.

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un attīstības programma. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam. 

VIDES PĀRSKATS

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Informatīvais ziņojums „Par Bauskas novada attīstības plānošanas dokumentiem"


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lēmums