Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Attīstības programma


2022.gads

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumā “Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā”. (14.03.2022.)

Investīciju plāns (14.03.2022.)

Domes sēdes lēmums "Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā" (24.02.2022.)

Investīciju plāns (24.02.2022.)

Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam ir plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Bauskas novada dome 2022.gada 28.aprīli pieņēma lēmumu Nr.247 (protokols Nr.8, 19. p.) „Par Bauskas novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035 .gadam, Bauskas novada attīstības programmas no 2022. - 2028. gadam un Vides pārskata apstiprināšanu".

Paziņojums par plānošanas dokumentu pieņemšanu.

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un attīstības programma. Pašreizējās situācijas raksturojums.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam RĪCĪBAS PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA.

VIDES PĀRSKATS

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Informatīvais ziņojums „Par Bauskas novada attīstības plānošanas dokumentiem"

2021.gads

Domes sēdes lēmums "Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā" (13.12.2021.)

Investīciju plāns (13.12.2021.)

 

2019.gads

LĒMUMS Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu 

Bauskas novada attīstības programmas līdz 2020.gadam īstenošanas 4.uzraudzības pārskats

Investīciju plāns (31.10.2019.)

 

2018.gads

LĒMUMS par grozījumiem Bauskas novada Attīstība programmā 2012.-2018.gadam (27.12.2018.)

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (27.12.2018. grozījumu redakcija)

 

LĒMUMS par grozījumiem Bauskas novada Attīstība programmā 2012.-2018.gadam (22.02.2018.)

Investīciju plāns (22.02.2018.)

 

2017.gads

LĒMUMS par grozījumiem Bauskas novada Attīstība programmā 2012.-2018.gadam (28.09.2017.)

Investīciju plāns (28.09.2017.)

Bauskas novada plānotie investīciju projekti (28.09.2017.)

 

LĒMUMS par grozījumu Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam (14.06.2017.)

Investīciju plāns (14.06.2017.)

Plānoto investīciju kartogrāfiskais materiāls (14.06.2017.)

 

LĒMUMS Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumu” (23.02.2017.)

STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA MONITORINGA ZIŅOJUMS par Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam ieviešanu laika periodā no 2012. gada līdz 2015. gadam (02.23.2017. grozījumu redakcija)

 

LĒMUMS Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumu

STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA MONITORINGA ZIŅOJUMS par Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam ieviešanu laika periodā no 2012. gada līdz 2015. gadam

2016.gads

LĒMUMS Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu 

Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas 3.uzraudzības pārskats

 

LĒMUMS Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam (18.04.2016.)

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (18.04.2016.grozījumu redakcija)

Bauskas novada plānotie investīciju projekti (28.04.2016.redakcija)

 

LĒMUMS Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam (17.03.2016)

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (17.03.2016.grozījumu redakcija)

 

LĒMUMS Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.-2018.gadam apstiprināšanu

Investīciju plāns (17.03.2016. grozījumu redakcija) (LĒMUMS Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam)

Bauskas novada plānotie investīciju projekti

 

LĒMUMS par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2.īstenošanas uzraudzības pārskats

Bauskas novada attīstības programmas rīcību plāna izpildes atskaite uz 2016.gada 1.janvāri


2015.gads 

LĒMUMS Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu

Investīciju plāns 

Bauskas novada plānotie ITI (integrēto teritoriju investīciju) projekti


2014.gads 

LĒMUMS Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu un attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju

Bauskas novada Attīstības programmas 2013.- 2018.gadam 1.īstenošanas uzraudzības pārskats

Bauskas novada attīstības programmas Rīcības plāna izpildes atskaite laika posmā no 2012.līdz 2014.gadam.


2012.gads

LĒMUMS 
    
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
Pielikumi 
    
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

VIDES PĀRSKATS
 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija sēdes lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu” ir pieņemta, apstiprināta un stājas spēkā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. 


Attīstības programmu izstrādāja Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar  Personu grupu, ko veidoSIA „Konsorts”, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, SIA „Konsultanti”, Brīvības iela 320-59, Rīga, LV-1006 un SIA „Baltkonsults”,  Vīlandes iela 7-11, Rīga, LV-1010.

Ilze Tijone,
projekta vadītāja 

 


Ilgtermiņa stratēģiju izstrādāja SIA„Konsorts”, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004. Vides pārskatu izstrādāja SIA „Termo AVS”, Skolas iela 21-204, Rīga, LV- 1010, eksperts Uldis Kalnietis. 

Ar Bauskas novada attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.

Līdz ar to ir īstenoti projektā „Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” noteiktie mērķi. 
Projekts tika uzsākts 2010.gada 21.decembrī, kad tika parakstīta Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/044/015 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas vieta ir Bauskas novada pašvaldība. Projekta realizācija ilgst 18 mēnešus, līdz 2012.gada 30.jūnijam. 


Projekta kopējās izmaksas ir Ls 21 428,08. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.