Pirmdiena, 19. Aprīlis, 2021. Fanija, Vēsma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apvienojamo pašvaldību Finanšu komisija


Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktam

20. Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.


Apvienojamo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles Vecumnieku) finanšu komisijas NOLIKUMS


2021.gada 31.martā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Vecumnieku novads Atļauja Vecumnieku novada pašvadlībai organizēt pašvaldības neapbūvētās zemes ar kadastra apzīmējumu 32620050136 nomas tiesību izsoli.

2021.gada 16.februārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Rundāles novads Atļauja Rundāles novada pašvaldībai iznomāt nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolā, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāle novadā.
  Atļauja Rundāles novada pašvaldībai iznomāt nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads zemes vienības daļu.

2021.gada 29.janvārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Iepirkuma līguma slēgšana „Degvielas iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām".
Iecavas novads Atļauja Iecavas novada pašvaldībai slēgt bezatlīdzības līgumu ar Latvijas Republikas Zemessardzi par Iecavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Raiņa ielā 3, Iecavā, Iecavas novadā
Atļauja Iecavas novada pašvaldībai īstenot projektu “Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novadā” un nodrošināt pašvaldības finansējumu – 83,539.83 EUR
Atļauja Iecavas novada pašvaldībai slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi
Vecumnieku novads Atļauja Vecumnieku novada domei akceptēt J.G., ieguldījumu īrētās dzīvojamās telpas “Šalkas” – 5, Vecumnieku pagastā.

2021.gada 7.janvārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Iecavas novads Atļauja Iecavas novada pašvaldībai slēgt bezatlīdzības līgumu ar Latvijas Republikas Zemessardzi par Iecavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Raiņa ielā 3, Iecavā, Iecavas novadā.
Vecumnieku novads Atļauja Vecumnieku novada pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” līdz 2023.gada 31.decembrim.
Atļauja Vecumnieku novada domei nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu ar maksimālo iznomāšanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
Atļauja Vecumnieku novada domei nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu (kiosks) ar maksimālo iznomāšanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.

2020.gada 25.novembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Iepirkuma līguma slēgšana par „Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu sniegšana Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””. 1.daļa – Transportlīdzekļu (M1 un N1 kategorija)
Iepirkuma līguma slēgšana par „Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu sniegšana Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””. 3.daļa – Transportlīdzekļu (M3 un N3 kategorija)
Iecavas novads Uzsākt iepirkuma procedūru Iecavas vidusskolas pārbūves būvdarbiem un būvuzraudzībai; iekļaut Iecavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektā Iecavas vidusskolas pārbūves projekta uzsākšanu, aizņēmumu no Valsts kases Iecavas vidusskolas pārbūvei (ar atmaksas termiņu 30 gadi) 90% apmērā no būvniecības izmaksām, un veikt turpmāk nepieciešamās darbības projekta realizācijai.
Uzsākt iepirkuma procedūru Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecībai un būvuzraudzībai; iekļaut Iecavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektā Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecības uzsākšanu, aizņēmumu no Valsts kases Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecībai (ar atmaksas termiņu 30 gadi) 90% apmērā no būvniecības izmaksām, un veikt turpmāk nepieciešamās darbības projekta realizācijai
Rundāles novads Atļauja Rundāles novada pašvaldībai atsavināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 004 0047, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047, ar kopējo platību 11,57 ha
Atļauja Rundāles novada pašvaldībai atsavināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pakalni”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 007 0105, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0078, ar kopējo platību 5,82 ha
Atļauja Rundāles novada pašvaldībai iznomāt nedzīvojamās telpas  VAS “Latvijas pasts” pasta pakalpojumu sniegšanai iznomāt VAS „Latvijas pasts”, reģ. Nr. 40003052790, nedzīvojamās telpas Nr.7, 8 un 9, kas atrodas „Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr. 4076 003 0430 001, pirmajā stāvā 45 m2 platībā, pasta pakalpojumu nodrošināšanai līdz 2025.gada 30.novembrim

2020.gada 6.novembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Iepirkuma līguma slēgšana „Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā
Iepirkuma līguma slēgšana „Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbi Jumpravu ciemā, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā I kārta"
Iecavas novads Ilgtermiņa pakalpojuma līguma slēgšana  ar biedrības „Latvijas Samariešu pavienība" par sociālā pakalpojuma „Drošības poga" sniegšanu

2020.gada 30.oktobrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Iecavas novads Līgums ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatojoties uz atklāta konkursa Iecavas novada pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā", 1.daļas„Ielu un ceļu attīrīšanas no sniega un slīdamības samazināšana Iecavas novadā"
Līgums ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" par ielu, gājēju, celiņu un auto stāvlaukumu attīrīšanu no sniega un gājēju celiņu slīdamības samazināšanau Iecavā, pamatojoties uz atklāta konkursa Iecavas novada pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā", 2.daļas„Ielu un ceļu attīrīšanas no sniega un slīdamības samazināšana Iecavas novadā"
Līgums ar ZS „Dalderi" par ielu un ceļu attīrīšanu no sniega Dimzukalnā un Dzimtmisā, pamatojoties uz atklāta konkursa Iecavas novada pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā", 4.daļas„Ielu un ceļu attīrīšanas no sniega un slīdamības samazināšana Iecavas novadā"
Līgums ar SIA „Anaerobic Holding" pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu sarunu procedūrā „Ielu un ceļu attīrīšana no sniega Audrupos, Rosmē, Zālītē un Zorģos.
Rundāles novads Atsavināt Rundāles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma „Mazundas", kadastra numurs 4076 010 0074, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0044 ar kopējo platību 11,18 ha
Atsavināt Rundāles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma „Rundas", kadastra numurs 4076 010 0073, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 4076 010 0029 ar kopējo platību 20,49 ha

2020.gada 8.oktobrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Atļauja Bauskas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā" īstenošanai

2020.gada 9.septembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Atļauja sniegt galvojumu SIA „Bauskas ūdens" aizņēmumam Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" īstenošanai
Rundāles novads Atļauja Rundāles novada pašvaldībai lūgt aizņēmuma atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei Rundāles novada pašvaldības investīciju projekta „Pašvaldības autoceļa A3 „Pilsrundāle - Dzirnavu pietura" posma pārbūvei" īstenošanai

 2020.gada 31.jūlijā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Atļauja Bauskas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Pilskalna ielas Bauskā pārbūve" īstenošanai
Atļauja Bauskas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve" īstenošanai
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta „Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā" īstenošanu
Iecavas novads Atļauja Iecavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei" īstenošanai
Atļauja Iecavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Autoceļa „A7 - Papardes - Gārša - Spītes - Podāzeļi" pārbūve 1.kārta" īstenošanai
Atļauja Iecavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai" īstenošanai
Saskaņot Iecavas novada pašvaldības investīciju projketa „Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā" attiecināmo izmaksu palielināšanu
Vecumnieku novads Saskaņot grozījumus apvienojamo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) Finanšu komisijas 2020.gada 14.jūlija lēmumā „Par aizņēmumu ELFLA projekta „Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas Bauskā iela 4, Vecumniekos" īstenošanai"
Par aizņēmumu LAT-LIT projekta „Daudzfunkcionālo centru kā sociālas integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana" īstenošanai
Rundāles novads Atļauja Rundāles pašvaldības investīciju projekta „Pašvaldības autoceļa A3 - „Pilsrundāle - Dirnavu pietura" posma pārbūve" īstenošanai

2020.gada 14.jūlijā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Bauskas novads Atļauja Bauskas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta „Bauska novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā" īstenošanai
Rundāles novads Atļauja Vecumnieku novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības ELFLA projekta „Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas Bauskā iela 4, Vecumniekos" īstenošanai