Trešdiena, 28. Jūlijs, 2021. Cecīlija, Cilda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izglītības nodaļa


Adrese: Katoļu iela 3, Bauska, mob.t. 25433403

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Māra Bauvare
Nodaļas vadītāja
63922660
mara.bauvare@bauska.lv
Baiba Stūre
Metodiķe
63923665
Baiba Šumina
Metodiķe
63923360
baiba.sumina@bauska.lv
Līga Kirilko
Metodiķe
63924389
Liene Rotberga Jaunatnes lietu speciāliste  29274437, 27630665 liene.rotberga@bauska.lv

NODAĻAS MĒRĶIS-VĪZIJA ir īstenot valsts izglītības politiku un pašvaldības kompetenci, un funkcijas izglītības jomā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

NODAĻAS UZDEVUMI:

 1. kontrolēt un pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību;
 2. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā pašvaldības izglītības iestādēs;
 3. sniegt pašvaldībai priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem izglītības iestādēs izglītības procesa nodrošināšanai;
 4. koordinēt un kontrolēt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu fondu programmu administrēšanu izglītības jomā;
 5. analizēt pašvaldības izglītības iestāžu darba kvalitāti, attīstības tendences un sasniegumus izglītības jomā un izstrādāt priekšlikumus pašvaldības izglītības iestāžu darba uzlabošanai;
 6. īstenot bērnu tiesību aizsardzību pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 7. izstrādāt priekšlikumus par valsts un pašvaldības piešķirto līdzekļu sadali pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu darba algām, sadarbībā ar administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļu veikt aprēķinus par valsts mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī pārraudzīt valsts mērķdotācijas izlietojumu;
 8. sagatavot normatīvo aktu (noteikumu, saistošo noteikumu, u.c.) domes lēmumu un administrācijas rīkojumu projektus izglītības jomā un sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām jautājumos Nodaļas kompetences ietvaros. Sagatavot atzinumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 9. pārstāvēt pašvaldību izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā, izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā;
 10. informēt izglītības iestādes par izglītības programmu saturu, valsts izglītības standartiem, vadlīnijām, mācību priekšmetu programmām un citiem normatīvajiem aktiem. Sniegt priekšlikumus IZM par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem normatīvajos aktos;
 11. nodrošināt valsts pārbaudes darbu norisi pašvaldības izglītības iestā­dēs, apkopot pašvaldības izglītības iestāžu valsts pārbaudes darbu rezultātus un nodrošināt to iesniegšanu IZM;
 12. Nodaļas kompetences jautājumos nodrošināt informācijas apmaiņu starp pašvaldības izglītības iestādēm, pašvaldību, IZM un citām institūcijām;
 13. sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm un IZM uzturēt Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) u.c. izglītības informācijas platformas pašvaldībā;
 14. veikt obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti;
 15. organizēt otrā posma mācību priekšmetu olimpiādes, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konkursus, citus pasākumus un nodrošināt to norisi. Organizēt izglītojamo dalību augstāko posmu mācību priekšmetu olimpiādēs un citos konkursos un pasākumos.
 16. organizēt un vadīt pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;
 17. kontrolēt izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 1.- 3.kvalifikācijas pakāpei procesu izglītības iestādēs. Organizēt izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 4.kvalifikācijas pakāpei;
 18. konsultēt bērnu vecākus/aizbildņus par iespēju iegūt izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 19. organizēt un koordinēt metodisko apvienību darbu;
 20. uzturēt Nodaļas metodisko bibliotēku;
 21. koordinēt un organizēt izglītības pasākumus pedagogiem un izglītojamajiem;
 22. nodrošināt pašvaldību savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikšanu;
 23. nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumu īstenošanu novadā;
 24. veikt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;