Svētdiena, 25. Oktobris, 2020. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada Būvvalde


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, e-pasts:buvvalde@bauska.lv 

Informējam, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-eraf-projekti

https://bis.gov.lv/bisp/

REGLAMENTS

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti dzīvojamo māju un palīgēku (2.grupa) nodošanai ekspluatācijā.

Bauskas novada Būvvaldes sniegtos pakalpojumus skatīt sadaļā „Pakalpojumi - Bauskas novada Būvvalde"

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Dace Putna
Nodaļas vadītāja
29417140

Sandra Smolija

Galvenā arhitekte

63923304

sandra.smolija@bauska.lv

Elīna Arāja Arhitekte 63923304 elina.araja@bauska.lv
Andris Barovskis Būvinspektors 29279794 andris.barovskis@bauska.lv
Kaspars Alksnītis Būvinspektors 27867182 kaspars.alksnitis@bauska.lv

Evita Hiršfelde 

Lietvede - BIS administratore

27805229
63923304

evita.hirsfelde@bauska.lv
buvvalde@bauska.lv 

Bauskas novada Būvvalde (turpmāk - Būvvalde) ir Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija" struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu. Būvvalde domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvalde savu darbību veic Bauskas novada teritorijā un saskaņā ar Būvvaldes funkciju izpildes deleģēšanas līgumiem  Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās (ja šādi līgumi noslēgti).

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajās teritorijās atbilstoši tās attīstības plāniem, teritorijas plānojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 ,,Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Civillikumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, teritorijas plānošanas likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.