Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Administrācija


 

 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska. 
Kontaktinformācija: +371 65795190; +371 29176675

Nodaļas mērķis ir veicināt Bauskas novada un Pašvaldības atpazīstamību nacionālajā un starptautiskajā līmenī, informēt sabiedrību par Pašvaldības darbību un pakalpojumiem.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska.
Kontaktinformācija: +371 25611266, epasts: dome@bauska.lv

Kancelejai savas kompetences ietveros ir šādi uzdevumi lietvedības jomā:

 • kārtot administrācijas lietvedību;
 • izstrādāt dokumentu aprites kārtību un citu normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar lietvedības un arhīva darbu administrācijā;
 • nodrošināt pašvaldības dokumentu uzkrāšanu un arhivēšanu saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, piedalīties dokumentu izvērtēšanā;
 • veikt organizatorisko un tehnisko sagatavošanas darbu pirms domes, pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu sēdēm un šo sēžuapkalpošanu;
 • nodrošinātdomes, pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu sēžu protokolēšanu;
 • nodrošināt domes sēžu, komiteju sēžu protokolu, lēmumu noformēšanu un izsūtīšanuadresātiem, dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, dokumentu pavairošanu;
 • organizētdomes un administrācijas apmeklētāju pieņemšanas un apkalpošanas darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
 • organizēt un nodrošināt klientu apkalpošanas centra darbu;
 • nodrošināt administrācijā saņemto dokumentu reģistrāciju, apriti, kontroli;
 • uzturēt administrācijas elektronisko dokumentu vadības sistēmu;
 • administrētun nodrošinātpašvaldības dokumentu pārvaldības un IT sistēmas pilnveidi;
 • nodrošināt Kancelejas rīcībā esošās ierobežotas pieejamības vai konfidenciālas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu, nodrošināt fizisko personu privāto un sensitīvo datu aizsardzību, saglabāšanu un neizpaušanu;
 • organizēt domes deputātu, izveidoto komisiju, darba grupu darba laika uzskaiti un uzskaites tabulu iesniegšanu administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļā;
 • sagatavot domes lēmumu projektus, rīkojumu projektus par Kancelejas kompetences jautājumiem;
 • sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, kontrolēt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un korespondences savlaicīgu izskatīšanu administrācijā;
 • veikt iestādes un tās struktūrvienību zīmogu un spiedogu uzskaiti;
 • organizētadministrācijas darbībai nepieciešamo kancelejas preču un citu preču iegādi;
 • piedalīties Valsts arhīva iestāžu rīkotajospasākumos lietvedības un arhīva darba uzlabošanas jautājumos;
 • sniegt ar lietvedības darbu un arhīva darbu saistītas konsultācijas, veikt metodisko vadībulietvedības un arhīva jautājumos pašvaldībā, tās iestādēs;
 • organizēt vienotas lietvedības prakses ieviešanu pašvaldībā;

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska.

Kontaktinformācija

Bauskas novada Nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti apmeklētājus pieņem Bauskā, Uzvaras ielā 1, 1.stāvā pirmdienās no plkst.8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00.

Nekustamo īpašumu nodaļa nodrošina:

 • Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo īpašumu datu bāzes (NINO un VISVARIS) administrēšanu un uzturēšanu, pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu, veic pašvaldības īpašuma tiesību sakārtošanu.
 • Veic nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu – aprēķina un uzskaita NĪN maksājumus, savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par parādu piedziņu.
 • Nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi, palīdzības sniegšanu dzīvojamās un sociālās apdzīvojamās platības piešķiršanā, dzīvojamo māju privatizācijas un īres jautājumos.
 • Uztur Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu bāzi un veic iesniegtās informācijas pārbaudi savā administratīvajā teritorijā – Bauskas novadā (Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasts).

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska
Kontaktinformācija: +371 2780522; +371 63923304; e-pasts: buvvalde@bauska.lv

Informējam, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-eraf-projekti

https://bis.gov.lv/bisp/

Bauskas novada Būvvalde (turpmāk - Būvvalde) ir Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija" struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu. Būvvalde domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvalde savu darbību veic Bauskas novada teritorijā un saskaņā ar Būvvaldes funkciju izpildes deleģēšanas līgumiem  IecavasRundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās (ja šādi līgumi noslēgti).

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajās teritorijās atbilstoši tās attīstības plāniem, teritorijas plānojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 ,,Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Civillikumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, teritorijas plānošanas likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Reglaments

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti dzīvojamo māju un palīgēku (2.grupa) nodošanai ekspluatācijā.

Bauskas novada Būvvaldes sniegtos pakalpojumus skatīt sadaļā „Pakalpojumi - Bauskas novada Būvvalde"

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska. 
Kontaktinformācija: +371 63922660, e-pasts: mara.bauvare@bauska.lv

Nodaļas mērķis ir īstenot valsts izglītības politiku un pašvaldības kompetenci, un funkcijas izglītības jomā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Reglaments

Adrese: Rātslaukums 1, Bauska
Kontaktinformācija: +371 27808544

Bauskas novada  Dzimtsarakstu  nodaļa ir pašvaldības izveidota struktūrvienība, kura veic šādus uzdevumus:

 • reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma  51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
 • izsniedz civilstāvokļa  aktu reģistrāciju apliecinošos dokumentus;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas (labošanas, papildināšanas) un atjaunošanas lietas;
 • aktualizē un atjauno civilstāvokļa  aktu reģistru ierakstus;
 • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 • saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu.

Reglaments

Adrese: Rātslaukums 1, Bauska.
Kontaktinformācija: +371 63923797; e-pasts: tic@bauska.lv 
Mājas lapa: https://tourism.bauska.lv/

TIC mērķi:

 • informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību, konsultācijas tūristiem tūrisma pakalpojumu izmantošanā Bauskas novadā, iespēju robežās Zemgalē, Latvijā;
 • veicināt tūristiem draudzīgas tūrisma vides veidošanu, iniciēt tūrisma attīstības un mārketinga aktivitātes, izstrādāt tūrisma attīstības stratēģijas un plānus, apvienot tūrisma pakalpojumu sniedzējus, veidojot sadarbību starp privāto un publisko sektoru, lai veicinātu tūrisma attīstību, jaunu tūrisma produktu attīstību un Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;
 • veicināt Bauskas rātsnama kā novada reprezentācijas un apskates objekta iesaisti tūrisma apritē

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska
Kontaktinformācija: +371 22003055

Nodaļas uzdevums ir gādāt par Bauskas novada pašvaldības domes, tās izveidoto iestāžu un citu institūciju darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, tajā skaitā to pieņemto lēmumu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu atbilstību tiesību normām.

Bauskas novada pašvaldības kompetencē esošo jautājumu juridisko izvērtēšana – veic domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektu iepriekšēju pārbaudi Valsts pārvaldes likuma izpratnē vērtējot šo dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nodaļas darbinieki pārstāv Bauskas novada pašvaldības intereses tiesās.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska
Kontaktinformācija: +371 22003055

Nodaļas uzdevums ir nodrošināt:

 • iepirkuma procedūru atklātumu;
 • piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
 • valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska

Nodaļa:

 • Budžeta izstrādes un izpildes jomā nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību, apkopo pašvaldības finansēto institūciju iesniegtos budžeta pieprasījumus un grozījumus, veic to pārbaudi un analīzi, nodrošina asignējumu piešķiršanu pašvaldības finansētām institūcijām saskaņā ar gadskārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu;
 • Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu jomā nodrošina pašvaldības aizņēmumu un galvojumu plānošanu un vadību – sagatavo dokumentus aizņēmumu saņemšanai un galvojumu sniegšanai, līgumu slēgšanai, sagatavo priekšlikumus aizņēmumu nosacījumu maiņai, kontrolē aizņēmumu saistību izpildi.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska.
Kontaktinformācija:  +371 28683899

KaseValsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Uzvaras iela 1, Bauska, tālr.63963974

Nodaļas uzdevums ir sniegt profesionālu kvalitatīvu un maksimāli ātru grāmatvedības palīdzību gan ikdienas, gan ārkārtas situācijās, atrodot katrai novada padotības iestādei, uzņēmumam vispiemērotākos risinājumus, sekmīgas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska.
Kontaktinformācija:  +371 20213021

Nodaļas mērķi:

 • veicināt Bauskas novada teritorijas racionālu izmantošanu,
 • nodrošināt investīciju piesaisti Bauskas novada attīstībai,
 • ieviest un realizēt projektus atbilstoši Bauskas novada attīstības programmas un attīstības plānojuma prioritātēm, 
 • līdzdarboties Bauskas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās reputācijas un atpazīstamības attīstību Latvijā un pasaulē.

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska.

Nodaļas uzdevums: Saimnieciskā nodaļa ir viena no lielākajām nodaļām Bauskas novada administrācijā, kuras pienākumos ietilpst kārtības un tīrības nodrošināšana,  kā arī pašvaldības ēku un teritoriju sakopšana un uzturēšana. Mūsu darbības pamatā ir nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietošanu kvalitatīvu darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai. Mēs veicam konstruktīvu sadarbību ar nodaļām un iestādēm, kurās tiek veikti rekonstrukcijas, renovācijas vai telpu kosmētiskā remonta darbi. Uzraugam būvniecības darbus, ceļu un ielu uzturēšanas darbus, kā arī teritoriju sakopšanu. Mūsu prioritāte ir droša ēku ekspluatācija, sakopta teritorija un vides aizsardzība. 

Reglaments

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska

Nodaļas uzdevumi informācijas tehnoloģiju jomā:

 • organizēt un nodrošināt administrācijas informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) darbību;
 • izstrādāt un noteikt vienotas IT atbalsta sistēmas izstrādes politiku, taktiku un attīstības virzienus elektroniskās pārvaldesun IT jautājumos;
 • uzturēt un nodrošinātadministrācijas vienotu lokālā datortīkla, serveru, programmatūru, darba staciju vidi;
 • piedalītiesadministrācijasun sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm IT nepieciešamo finanšu resursu plānošanā un sadalē;
 • organizētadministrācijas materiāli tehnisko resursu IT jomā racionālu un mērķtiecīgu izmantošanu un sniedz priekšlikumus par materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu;
 • nodrošināt progresīvu IT risinājumu ieviešanu un pielietošanu administrācijas elektronisko dokumentu vadības sistēmās;
 • koordinēt, sniegt atbalstu un kontrolēt IT attīstības vienotās stratēģijas realizāciju administrācijas struktūrvienībās un pašvaldības iestādēs;
 • nodrošināt pašvaldības informatīvās sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu,
 • sniegt informatīvās sistēmas lietotājiem atbalstu ikdienas darbā;
 • piedalīties IT iepirkumu specifikāciju izstrādāšanā;
 • veikt IT tehnoloģiju un aprīkojuma iepirkumus Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 

Reglaments

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska
Kontaktinformācija: +371 28688086

Nodaļas uzdevumi:

 • Plānot, administrēt kontrolēt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kas piešķirts nodaļai un atbildēt par piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu.
 • Organizēt pasažieru pārvadājumus Bauskas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
 • Pārraudzīt Bauskas novada pašvaldības transporta jomā noslēgto līgumu izpildi.
 • Pārraudzīt pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu izmantošanu, veikt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa analīzi, organizēt to tehniskās apkopes, remontus un apdrošināšanu, risināt jautājumus par transportlīdzekļu atsavināšanu, iegādi.
 • Pārraudzīt pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu novietņu stāvokli, to izmantošanu un remontu nepieciešmību.
 • Uzturēt un pilnveidot nepieciešamās datu bāzes un lietas pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu jautājumos.
 • Sagatavot nodaļas kompetencē esošajos jautājumos lēmumu projektus izskatīšanai domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs.
 • Piedalīties Bauskas novada domes sēdēs, komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja tiesībām, ja to pieprasījis attiecīgās sēdes vadītājs.
 • Sniegt Bauskas novada domes deputātiem un pašvaldības institūcijām saimnieciska un tehniska rakstura konsultācijas un izziņas, skaidrojumus (t.sk., rakstiskā veidā), kuras nepieciešamas darba uzdevumu risināšanai.
 • Iestādes vadītāja, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes, priekšlikumus uz fizisku personu vai juridisku personu iesniegumiem par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē.
 • Saskaņā ar iestādes vadītāja vai domes priekšsēdētāja pilnvarojumu nodrošināt Bauskas novada pašvaldības interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās.
 • Sadarboties ar visām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām sekmēt saimniecisko darbību Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Reglaments

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Andrejs Podnieks Darba aizsardzības galvenais speciālists 29160089 andrejs.podnieks@bauska.lv

Gints Puškundzis 

Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību datu aizsardzība

29124124

datuaizsardziba@bauska.lv