Pirmdiena, 22. Jūlijs, 2019. Marija, Marika, Marina
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 31.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu, atklātas, atkārtotas mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1.   „Pukši” -3, Dāviņu pag.,  36,4 m², sākumcena - EUR 160,00, izsoles laiks plkst. 13.30.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2.   „Pukši” -4, Dāviņu pag.,  21,3 m², sākumcena - EUR 120,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

3.   „Silavas” -2A, Vecsaules pag.,  14,2 m², sākumcena - EUR 150,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 31.jūlijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 012 0060,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 3,02 ha,  kadastra apzīmējums 4092 012 0060 un  dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4092 012 0060 001, atklātu, mutisku,  atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5300,-  (pieci tūkstoši trīs simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi: ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 28.augustā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 004 0148,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 2,42 ha,  kadastra apzīmējums 4060 004 0148, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 18200,-  (astoņpadsmit tūkstoši divi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi: ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 28.augustā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu, atklātas,  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:                                  

1.   Skolas iela 29-5, Mežotnes pag.,  44,2 m², sākumcena - EUR 450,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2.   Skolas iela 29-6, Mežotnes pag., 30,6 m², sākumcena - EUR 350,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

3.   Liepu iela 25-1, Īslīces pag.,  33,9 m², sākumcena - EUR 250,00, izsoles laiks plkst. 14.15.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

4.   Liepu iela 25-2, Īslīces pag.,  20,6 m², sākumcena - EUR 200,00, izsoles laiks plkst. 14.30.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

5.   Liepu iela 25-3, Īslīces pag.,  23,0 m², sākumcena - EUR 200,00, izsoles laiks plkst. 14.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

6.   Liepu iela 25-6, Īslīces pag.,  25,9 m², sākumcena - EUR 200,00, izsoles laiks plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

7.   Liepu iela 25-8, Īslīces pag.,  44,9 m², sākumcena - EUR 450,00, izsoles laiks plkst. 15.15.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.