Sestdiena, 23. Marts, 2019. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 27.martā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma -  zemes gabala Lidlauka iela 7, Bauska, Bauskas nov.,  kadastra Nr. 4001 005 0334,  ar kopējo platību 4,80 ha  apbūves tiesību  izsoli.

Izsoles sākumcena (nosacītā maksa par apbūves tiesības piešķiršanu) – 6200,00 EUR  (seši tūkstoši divi simti euro) gadā.

Nodrošinājuma nauda – 620,00  EUR (seši simti divdesmit euro) līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Apbūves tiesības Lidlauka iela 7, Bauska izsoles nodrošinājuma nauda”.

Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Apbūves tiesības Lidaluka ielā 7, Bauskā izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT


 
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 27.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vidusziemeļi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0075,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 2,81 ha,  kadastra apzīmējums 4072 004 0624, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 14 000,-  (četrpadsmit tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vidusziemļi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vidusziemeļi”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             . 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 27.martā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Pāces katlu māja”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 004 0232,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,4066 ha,  kadastra apzīmējums 4060 004 0232, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1800,-  (viens tūkstotis astoņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Pāces katlu māja”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Pāces katlu māja”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             . 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 27.martā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1. Plūdoņa iela 13-4A, Bauska,  26,8 m², sākumcena - EUR 2300,00, izsoles laiks plkst. 13.30.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

2. Ziedoņu iela 2A-1, Bauska,  18,7 m², sākumcena - EUR 1600,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

IZSOLES NOTEIKUMI:ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts būvju nekustamo īpašumu “Zulleni”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā – izsoles sākumcena EUR 9 600.00, nodrošinājums EUR 960.00, izsole 17.05.2019. plkst.10-00, pieteikšanās termiņš līdz 02.05.2019. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības, uz kuras atrodas izsolāmais būvju nekustamais īpašums, īpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.