Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.


2015.01.29 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.

2015.gada 29.janvārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā


1.    Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas  informācija.
2.    Par Izglītības nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
Ziņo: R.Ābelnieks
3.    Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ā.G.
Ziņo: E.Grigorjeva
4.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par svētku pabalstiem”.
Ziņo: S.Kolberga
5.    Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas pils muzeja iekārtošanai.
Ziņo: M.Skanis
6.    Par finansējuma piešķiršanu 17.kantrimūzikas festivāla organizēšanai.
Ziņo: I.Vansoviča
7.    Par aizņēmumu Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei.
Ziņo: I.Tijone
8.    Par projekta “Vides nometne bērniem “Raibā tupelīšu nedēļa”” iesniegšanu.
Ziņo: I.Tijone
9.    Par aizņēmumu projekta “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija” īstenošanas pabeigšanai.
Ziņo: S.Oļehnoviča
10.    Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: S.Oļehnoviča
11.    Par ēdināšanas nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs.
Ziņo: I.Ruhocka
12.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības speciālās iestādes “Pamūšas speciālā internātpamatskola” nolikumā.
Ziņo: M.Bauvare
13.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: O.Vulāne
14.    Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: R.Žabovs
15.    Par noteikumu “Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība”” saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
16.    Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība “Bauska”” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Kubliņa
17.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
Ziņo: I.Kubliņa
18.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: I.Kubliņa
19.    Par saistošos noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Kubliņa
20.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.     Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x “Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Ērģelnieki”- x, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.    Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: S.Kazāka
29.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
30.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā x, Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31.    Par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
32.    Par nekustamā īpašuma Pļavu iela 6, Bauskā daļas piekritību.
Ziņo: G.Vīgupa
33.    Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Sausā
34.    Par nedzīvojamo telpu Slimnīcas ielā 4, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
35.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela x, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: D.Sausā
36.    Par ieceres- apkures iekārtu ražotnes izveidošanu Bauskas industriālā un loģistikas parka teritorijā- atbalstīšanu un zemesgabala Biržu ielā 86, Bauskā daļas iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
37.    Par nekustamā īpašuma “Barkāni 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: D.Sausā
38.    Par nekustamā īpašuma “Derpele” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 003 0096 daļas Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone 
39.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
40.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
41.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
42.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
43.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
44.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone


DOMES PRIEKŠŠĒDĒTĀJS                    R.ĀBELNIEKS


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas