Ceturtdiena, 28. Oktobris, 2021. Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Publiskā apspriešana


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NOSLĒGUSIES

 

Paziņojums par Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” publisko apspriešanu

 

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam” tiek izstrādāts projekta COMPETE4SECAP ietvaros (līguma nr.754162), ko finansē Apvārsnis 2020 programma.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020.gada 28.augusta līdz 2020.gada 20.septembrim.

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt sava novada ilgtspējīgu attīstību. Pašvaldībai jāplāno un jāīsteno pasākumi, kas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā ļauj dzīvot sakārtotā vidē, nodrošinot resursu pieejamību arī nākamajām paaudzēm.

Bauskas novada pašvaldībā ir izstrādāts novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes līdz 2030.gadam. Šāds plāns pašvaldībai ir nepieciešams, lai sistemātiski turpinātu ne tikai izmaksu samazināšanu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā, motivētu iedzīvotājus atjaunot savus mājokļus un meklētu finansējumu pasākumu īstenošanai, bet arī plānotu pasākumus, kas skar pašvaldības infrastruktūras, uzņēmumu un iedzīvotāju spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. Plānu izstrādāja SIA „Ekodoma”.

Rīcības plānā līdz 2030.gadam ir izvirzīti vairāki mērķi, tai skaitā, attiecībā pret 2016. gadu samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20%, enerģijas ražošanas sektorā par 5%, bet novada radītās CO2 emisijas par 20%.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 1.nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2.nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2019. gadam. 3.nodaļa aptver klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības izvērtējumu, tajā tiek izanalizēta novada esošā situācija saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi uz to. 4.nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 5.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 6.nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Ar Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” drukas veidā publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00).

Publiskās apspriešanas aptaujas aizpildīšana tīmekļa vietnē www.VisiDati.lv. Aptaujas lapas pieejamas tīmekļa vietnē www.bauska.lv sadaļā līdzdalība/ publiskā apspriešana, kā arī tās var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi raitis.ignatjevs@bauska.lv. Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” publiskās apspriešanas diskusija tiks organizēta 2020.gada 12.septembrī plkst.11.00 Bauskas Vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētku laikā, pašvaldības stendā Rātslaukumā Bauskā.

 

Tālrunis informācijai: 63960195.


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NOSLĒGUSIES

Aicinām uz Bauskas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi ceturtdien, 27.februārī, plkst.18:00, Bauskas Kultūras centra zālē, Kalna ielā 18, Bauskā.

Ar Teritorijas plānojuma redakciju (2.0) un Vides pārskata projektu  ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma redakcijas (2.0) un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā (Uzvaras iela 1, Bauska), 348.kabinetā, darba dienu laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 10.03.2020. plkst.17:00 Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu: planojums@bauska.lv.

Anketa pieejama: ŠEIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NOSLĒGUSIES

 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu (prot.Nr.3, 16.p.) „Par Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta projekta publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 12.februāra līdz 2020.gada 11.martam.

 

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir radīt plānošanas dokumentu Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo īpašību) attīstībai, dabas vērtību un kultūrvides saglabāšanai un vides pieejamības nodrošināšanai, ilustrējot skaidru vīziju upju resursa potenciāla attīstībai.

 

Ar Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Bauskas novada administrācijā, 348.kabinetā, pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Elektroniski tīmekļa vietnē – www.geolatvija.lv vai pa e-pastu: planojums@bauska.lv   

 

Tematiskais plāns tiek izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.–2020.) projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, Nr.LLI-291) ietvaros.

 

 

Dace Platonova,
Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

 


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NOSLĒGUSIES

Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projektu

 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 14.novembrim.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa http://rp.lv/.

Ar Teritorijas plānojuma redakciju (1.0) un Vides pārskata projektu  ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Ar Teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā (Uzvaras iela 1, Bauska), 348.kabinetā, darba dienu laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Datums un laiks

Pagasts/Pilsēta

Norises vieta

30.10.2019.

plkst. 12:00

Vecsaules pagasts

Vecsaules saieta nams, Vecsaule,

Vecsaules pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 15:00

Brunavas pagasts

Brunavas pagasta pārvalde,

„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 18:00

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 15:00

Gailīšu pagasts

Gailīšu pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 18:00

Codes pagasts

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 12:00

Dāviņu pagasts

Dāviņu pagasta pārvalde, Raiņa iela 1,

Dāviņu pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 15:00

Mežotnes pagasts

Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 18:00

Īslīces pagasts

Īslīces Kultūras nams,

Īslīces pagasts, Bauskas nov.

06.11.2019.

plkst.18:00

Bauskas pilsēta

Bauskas novada administrācija,

Uzvaras iela 1, Bauska

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 14.11.2019. plkst.17:00 Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu: planojums@bauska.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Kontaktpersona: Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova, tālr.: 63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv.


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA NOSLĒGUSIES

Sabiedriskā apspriešana Gailīšu pagastā

SIA "UZVARA-STRAUTI" ir iesniegusi iesniegumu būtisku izmaiņu veikšanai esošā A kategorijas piesārņojošā darbībā – cūkkopības kompleksa "Strauti" darbībai Bauskas novada Gailīšu pagastā.

Par plānotajām izmaiņām un cūkkopības kompleksa "Strauti" turpmāko darbību Bauskas novada Gailīšu pagastā aicinām iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā (sapulcē), kas notiks otrdien 2019.gada 12.martā plkst. 17:30 Uzvarā k/c Kamarde telpās.

Viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī līdz 12.martam pārvaldes vadītājam, sūtot informāciju uz e-pastu gailisi@bauska.lv vai citā Jums ērtā veidā. 

Ar cieņu,
Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis, tel. 25422393


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu Bauskas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 (desmit) gadiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai.

Aicinām iedzīvotājus no 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 19.martam izteikt  viedokļuspriekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā līdz 2029.gadam, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.), kā arī jebkurā Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldē vai nosūtot savu viedokli brīvā formātā uz elektroniskā pasta adresi: dome@bauska.lv

 

Aptaujas anketa: ŠEIT


Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par rīcības plāna projekta trokšņu samazināšanai publisko apspriešanu

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/49/EK “Par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību” paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības plāns vides trokšņa ietekmes samazināšanai valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā, kā arī ik pēc 5 gadiem ir jāveic iepriekš izstrādāto rīcības plānu pārskatīšana. Latvijas Republikas likums “Par piesārņojumu” nosaka, ka rīcības plānu izstrādi autoceļiem nodrošina transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs – VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nosaka kārtību rīcības plānu izstrādei.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, rīcības plāna izstrādi autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā, veica minētais uzņēmums.

Izstrādātais rīcības plāns ietver:

Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrādi nodrošinājusi Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”.

Trokšņa samaziņāšanas rīcības plāna projekts publicēts Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/informacija-un-dati/#troksni, kā arī pieejams VAS "Latvijas Valsts ceļi" (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris).

Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS "Latvijas Valsts ceļi" (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171, interneta mājaslapa: www.lvceli.lv).


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam»

projekta publisko apspriešanu.

Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam» tiek sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2018.gada 29.marta līdz 2018.gada 20.aprīlim.

Kāpēc Bauskas novada pašvaldībai nepieciešams enerģētikas rīcības plāns?

Enerģētikas rīcības plāna 1. nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5. nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Ar Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plānu 2018. – 2025.gadam» melnrakstu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī ŠEIT.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. Aptaujas anketas iespējams aizpildīt ŠEIT. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Bauskas novada «Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam» projekta publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2018.gada 21.martā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238.


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

PAZIŅOJUMS PAR RĀTSLAUKUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS BAUSKAS PILSĒTVIDES KONTEKSTĀ NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

 

Koncepcijas mērķis: radīt analītiski pamatotas vadlīnijas ilgtspējīgai, sabiedrību piesaistošai Bauskas pilsētas Rātslaukuma attīstībai.

Koncepcijas pamatuzdevumi:

1.Bauskas pilsētvides zaļās struktūras ekoloģisko un estētisko kvalitāšu paaugstināšana;

2.Vecpilsētas mobilitātes uzlabošana;

3.Rātslaukuma esošās apbūves funkcionalitātes efektivitātes uzlabošana.

 

Koncepcijas apspriešanas termiņš noteikts divas nedēļas - no 26.10.2017. līdz 09.11.2017.

Koncepcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 09.11.2017. plkst. 16:00 Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē, .

Ar Rātslaukuma attīstības koncepciju Bauskas pilsētvides kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, katru darba dienu administrācijas darba laikā un - ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 07.11.2017. Bauskas novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai- ŠEIT


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas

sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi”

Bauskas un Iecavas novadā

ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība ir esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi”, Iecavas novadā un Bauskas novada Codes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. 43603000807), adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 26. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi".

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

plānota sekojošās vietās un laikos:

Š.g. 15. martā Salātu ielā 7A, Bauskā, SIA "Vides serviss" telpās, 2. stāvā, 9. kab. plkst. 17:00 un š.g. 15. martā Iecavas mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē, 2. stāvā, Grāfa laukumā 1, Iecavā, Iecavas novadā, plkst. 19:00

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā), Iecavas novada domē (Skolas ielā 4, Iecavā), kā arī Ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 3. aprīlim.

 


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām Bauskas novada administratīvajā teritorijā tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā publisko apspriešanu.

Ar Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu „Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā izsludināšanu” uzsākta publiskā apspriešana par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim.

Aptaujas lapas var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv, kā arī Bauskas novada bibliotēkās un pagastu pārvaldēs līdz publiskās apspriešanas beigām.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.


Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā ŠEIT


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Zemgales EKO” plānotai darbībai - esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", Bauskas novada Codes pagastā un Iecavas novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 26. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi".

Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Zemgales EKO" (reģ. nr. 43603040477, "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003).

Paredzētā darbība plānota sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", kas izvietots zemes gabalos "Grantiņi" (zemes kadastra Nr.4052 002 0056) un "Vecgrantiņi" (zemes kadastra Nr.4064 014 0181) Codes pagastā, Bauskas novadā, "Grantiņu izgāztuve" (zemes kadastra Nr.4064 014 0344), Iecavas pagasta, Iecavas novadā.

Paredzētā darbība ietver jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveidi, kā arī sekojošu infrastruktūras objektu - mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas līnijas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveidi. Jaunās infrastruktūras izveides rezultātā tiks veicināta materiālu otrreizēja izmantošana un samazināts poligonā "Grantiņi" apglabājamo atkritumu apjoms.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

plānotas sekojošās vietās un laikos:

Š.g. 27. septembrī Salātu ielā 7A, Bauskā, SIA "Vides serviss" telpās, 2. stāvā, 9. kab. plkst. 17:00 un š.g. 27. septembrī Iecavas mūzikas un mākslas skolas koncertzālē, 2. stāvā, Grāfa laukumā 1, Iecavā, Iecavas novadā, plkst. 19:00

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā) darba laikā, Iecavas novada domē (Skolas ielā 4, Iecavā) darba laikā, kā arī interneta mājas lapās – www.zemgaleseko.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 7. oktobrim.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstos “Bauskas dzīve” 16.09.2016. un “Iecavas ziņas” 16.09.2016. (Nr. 37 (1107)).


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publisko apspriešanu

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu „Par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam.

Ar gājēju tilta pār Mūsas upi tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015.gada 17.augustā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238

APTAUJAS LAPA

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS (KOPSAVILKUMS)


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā publiskās apspriešanas rīkošanu

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 7.jūlija lēmumu „Par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā, publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 23.augustam.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Tālrunis informācijai 63922238

APTAUJAS LAPA


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publisko apspriešanu

 

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 23.martam.

Ar sporta halles tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Uzvaras ielā 4, Bauskā, (tālr. informācijai 639 22852) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv sadaļā Līdzdalība – Publiskā apspriešana.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, pagastu pārvaldēs, Bauskas Centrālajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās, kā arī Bauskas Kultūras centra Klientu apkalpošanas centrā. Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv .

Sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015.gada 19.martā plkst.18.00 Bauskas novada domē, 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238


Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmums „Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu” 

Aptaujas lapa

Tehniskā dokumentācija:

PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS (KOPSAVILKUMS)

  • Aptaujas anketa (PDF)
  • Aizpildīt anketu elektroniski ŠEIT
  • Informāciju par autoceļu posmiem, kuriem izstrādāts šis rīcības plāns;
  • Uz vides troksni attiecināmo normatīvo aktu aprakstu;
  • Stratēģiskās trokšņu kartēšanas rezultātu apkopojumu;
  • Informāciju par akustiskā diskomforta zonu noteikšanu un trokšņa radīto kaitīgo seku novērtēšanu;
  • Pārskatu par iepriekš plānotajiem trokšņa samazināšanas pasākumiem un iepriekš izstrādātajiem rīcības plāniem trokšņa samazināšanai;
  • Rīcības plāna ietvaros vērtēto trokšņa samazināšanas pasākumu aprakstu;
  • Vērtēto pasākumu izmaksu, efektivitātes un ieguvumu novērtējumu;
  • Informāciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem, kurus plānots veikt nākamo 5 gadu laikā;
  • Pārskatu par plānotajiem ilgtermiņa attīstības projektiem un pasākumiem trokšņa mazināšanai;
  • Informāciju par rekomendācijām pašvaldībām un likumdevējam;
  • Informāciju par rīcības plāna īstenošanas un rezultātu novērtēšanas kārtību;
  • Pārskatu par sabiedrības informēšanu un par sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.
  • Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā;
  • Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
  • Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā.