Otrdiena, 11. Maijs, 2021. Karmena, Manfreds, Milda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejā 17.jūlijā deputāti izskatīja un lēma par 27 darba kārtības jautājumiem


2014.07.17 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejā 17.jūlijā deputāti izskatīja un lēma par 27 darba kārtības jautājumiem

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” EUR 1300 apmērā apkures katla nomaiņai Bērzu ciemā E.Kapkalna ielā 1A-8. Telpas tiek izmantotas ģimenes ārstu I.Jočas un I. Dalbiņas praksei, lai pēc iespējas tuvu dzīvesvietai iedzīvotāji varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Lēmums virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā.

Deputāti atbalstīja Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”  direktores B.Svarenieces iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildu līdzekļus EUR 2153,80 apmērā tehniskās ekspertīzes un energoefektivitātes audita veikšanai nekustamam īpašumam Rīgas ielā 8, kas sastāv no 2 ēkām skolas un mācību darbnīcas. Lēmums virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā.

 

Deputāti nolēma virzīt izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par konceptuālu atbalstu Gailīšu pagasta pārvaldei Brunavišķu ciema atdzelšošanas stacijas izbūvei. Saskanā ar Veselības inspekcijas 2014.gada 2.jūlijā izdoto kontroles aktu un veiktajiem ūdens testēšanas pārskatiem, Brunavišķu ūdens apgādes sistēmā dzeramais ūdens neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attgiecībā uz dzelzs saturu, kas vairākas reizes pārsniedz pieļaujamo normu. Brunavišķu ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei jauizstrādāts tehniskais projekts.

 

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības  tranzītielas – Elejas ielas 2.446 km gara posma sakārtošanu projekta „Elejas ielas periodiskās uzturēšanas darbi” ietvaros, ko plāno veikt 2015.gadā. Minētās ielas posmu apsekojuši gan Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas speciālisti, konstatējot, ka iela ir neapmierinošā stāvoklī un rada draudus drošai satiksmei, gan vizuālo novērtējumu veikusi VAS „Latvijas Valsts ceļi” novērtēšanas aktā sniedzot atzinumu, ka tranzītielas asfaltbetona seguma stāvoklis atbilst vērtējumam „slikts”.

 

Deputāti virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Salātu ielas 14 daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana” EUR 3708,81 apmērā. Līdzfinansējumu labiekārtošanas darbiem pašvaldība var piešķirt pamatojoties uz 2012.gada 20.decembrī pieņemtajiem saistgošajjiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības  līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”. Projekta iesniegumu pašvaldībā iesniegusi SIA „Vides serviss” un projektā īstenojamo darbu  kopējo izmaksu summa ir EUR 6726,89. Tiks veikta bruģa seguma atjaunošana, zālāja izveidošana, atkritumu urnu un parka soliņu uzstādīšana. Pašvaldības administrācija ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projektā veicamo aktivitāšu atbilstību pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

 

Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē virzīts lēmuma projekts „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana Bauskā 2014”. Pašvaldībā saņemts iesniegums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Ceriņi 95”. Projektā paredzēta teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļumājām Ceriņu ielā 2, Biržu ielā 10 un Dārza ielā 13A Bauskā par kopējo summ EUR 1896,99. Atbilstoši saistgošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības  līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” pašvaldība piešķir līdzfinansējumu EUR 952,31 apmērā. Pašvaldības administrācija ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projektā veicamo aktivitāšu atbilstību pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Ar līdzfinansējumu EUR 1993,98 apmērā atbalstīts lēmuma projekts „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta, „Ēkas Dārza 26/1, Bauskā, pievadceliņu un lieveņu renovācija”. Iesniegums pašvaldībā saņemts no biedrības „Dzīvokļu īpašnieku biedrība D261”. kopējo darbu apjoms plānots EUR 3967,76 apmērā. Tiks iesēts zālājs, atjaunots bruģis un lieveņi. Pašvaldība šādu lēmumu var pieņemt pamatojoties uz saistgošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības  līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.

Pašvaldības administrācija ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projektā veicamo aktivitāšu atbilstību pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

 

Izskatīšanai novada domes sēdē tika virzīts lēmuma projekts par ciema statusa atcelšanu šādām Bauskas novada Brunavas pagasta apdzīvotām vietām: Šķirēniem, Tunkūniem, Valteķiem, Zluktenei,Zluktenes muižai, Brunavas muižai, Bardžūniem, Grenctāles pienotavai, Irbēniem, Sileniekiem, Augškalniem, Tervidāniem. Ciema statuss Codes pagastā tiek atcelts šādām apdzīvotām vietām: Rudzukrogam, Ilziņiem, Strēļiem un Ciņiem. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un un apdzīvotu vietu likumam, ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Apdzīvotajām vietām, kam tiek noņemts ciema statuss, plānojumā tiek saglabāts vietvārds.

 

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas