Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Veikti grozījumi vairākos sociālās jomas saistošajos noteikumos


Veikti grozījumi vairākos sociālās jomas saistošajos noteikumos Komentāri (0) Veikti grozījumi vairākos sociālās jomas saistošajos noteikumos

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā 7.februārī deputāti izskatīja vairākus pašvaldībai būtiskus jautājumus.

Piešķir līdzekļus sportistu atbalstam

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēknei Elīzai Puķānei dalībai mācību treniņu nometnē.  Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties 2018.gada sezonai, Latvijas čempionātam un Pasaules junioru čempionātam. Nometne notiks Spānijā.  Nometnes kopējās izmaksas ir 991 eiro. Saskaņā ar nolikumu  „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”  no pašvaldības budžeta tiks piešķirts finansējums 665 eiro apmērā, tai skaitā 235 eiro ceļa izdevumiem un 430 eiro uzturēšanās izdevumiem dalībai treniņu nometnē.

Pašvaldības atbalsts 680 eiro apmērā tika piešķirts sportistam Emīlam Rūgumam, tai skaitā 250 eiro ceļa izdevumiem un 430 eiro uzturēšanās izdevumiem dalībai Pasaules U-20 čempionātā no 2018.gada 10.jūlija līdz 15.jūlijam Somijā.

Deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu sportistam Rivo Vožniakam 630 eiro apmērā dalībai mācību treniņnometnē Spānijā, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties 2018.gada sezonai un Latvijas čempionātam.

Tika atbalstīts arī sportista Toma Lauka iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai mācību treniņu nometnē. Nometne nepieciešama, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi varētu sagatavoties un pārstāvēt Bauskas novadu Latvijas čempionātā grupas braucienā elites riteņbraukšanā, Latvijas MTB XCO un Latvijas čempionātā individuālajā braucienā. Nometne notiks Itālijā Toskānā no 2018.gada 7.marta līdz 16.aprīlim. Atbilstoši Toma Lauka 2018.gada 4.janvāra iesniegumam mācību treniņu nometnes izmaksas ir 1230 eiro. Pašvaldība piešķīrusi finansiālu atbalstu 830 eiro apmērā, tai skaitā 400 eiro ceļa izdevumiem un 430 eiro uzturēšanās izdevumiem dalībai treniņu nometnē.

Veic grozījumus izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstos

Izvērtējot baseina noslodzi un darba laiku, nepieciešams papildināt Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību sarakstu ar amatu „Glābējs- instruktors” 3 slodzēm. Kā arī veikti grozījumi pamatojoties  uz Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktores B.Svarenieces iesniegumu, kurā izteikts lūgums samazināt par 0,5 slodzi amata vienību „apkopējs”, jo Latvijas Universitātes Bauskas filiāles amatu sarakstā ir apkopējs, kā arī atteikties no amata vienības „sētnieks”, jo sētnieka funkcijas Kalna ielā 14, Bauskā plānots nodot SIA „VIDES SERVISS” pārziņā.  Izmaiņas veiktas arī sakarā ar Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktores A.Naumanes iesniegumu par ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu no 2018.gada 1.februāra, jo ir piešķirts papildu finansējums izglītības iestādei.

Veic grozījumus  Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumā

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumu veikšanu Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumā: precizēti izglītības iestādē īstenoto mācību programmu nosaukumi, skolas pašpārvaldes un skolas Padomes  funkcijas, precizēta kārtība par piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas pedagogiem, kā arī veikti vairāki citi redakcionāli precizējumi.

Diskutē par saistošajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanai speciālistiem

Ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi, veicinot kvalificētu speciālistu piesaisti Bauskas novadam, kā arī izvērtējot Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programmā 2012.–2018. gadam noteiktās attīstāmās nozares, kā arī ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, tika noteiktas tās nozares un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti.

Saistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā darba devējs iesniedz iesniegumu par nepieciešamību izīrēt dzīvokli speciālistam un kārtība, kādā izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par dzīvokļa izīrēšanu.

Kā atbalstāmās jomas tika noteiktas inženierzinātņu speciālistu piesaiste infrastruktūras attīstībai novadā, veselības aprūpe, izglītība, kultūra.

Veic grozījumus saistošajos noteikumos par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

2018.gada 1.janvārī Bauskas novadā ir 6 bērni bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izmaksājams dzīvokļa pabalsts. Ņemot vērā, ka pieaug apsaimniekošanas izmaksas, grozījumi nepieciešami, lai palielinātu izdevumus par apkuri apkures sezonā, kā arī nepieciešams precizēt kritērijus gadījumiem, kad viens pašvaldības dzīvoklis tiek piešķirts trijiem bērniem bāreņiem, vai kad vienā dzīvoklī mitinās bārene ar savu mazgadīgo bērnu.

 Grozījumi nepieciešami, lai radītu labvēlīgus nosacījumus bērniem bāreņiem, kuri mācās un kuriem nav ienākumu, lai nosegtu starpību starp pašvaldības apmaksātajiem dzīvokļa uzturēšanas izdevumiem un faktiskajiem izdevumiem.

Izdara grozījumus saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Saistošajos noteikumos tiek izdarīti šādi grozījumi:

 • Sakarā ar grozījumiem “Saistošajos noteikumos par maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noteikšanu Bauskas novadā”, šajos saistošajos noteikumos pie dzīvokļa un medicīnas pabalstu piešķiršanas nav nepieciešams atsevišķi izdalīt mērķgrupu “atsevišķi dzīvojošie pensionāri ar ienākumu līmeni līdz 325 eiro mēnesī”, jo tagad viņi klasificējas maznodrošināto ģimeņu/personu grupā;
 •  Redakcionāli precizēts ārkārtas pabalsta nosaukums uz „pabalsts krīzes situācijā” un noteikti jauni nosacījumi tā izmaksai, atbilstoši likumā definētajam krīzes jēdzienam, nemainot līdzšinējo pabalsta apmēru;
 •  Precizēts, ka ikmēneša pabalsts aizbildņiem tiek piešķirts par bērniem, par kuru ievietošanu aizbildņa ģimenē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada Bāriņtiesa;
 •  Papildināts ar nosacījumu, ja, atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības iestādē ar diennakts izmitināšanu, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. Saskaņā ar šo redakciju, aizbildnis saņem pilnu ikmēneša pabalstu, ja bērns nenakšņo internātskolā;
 • Papildināts ar nosacījumu, ja bērns bez aizbildņa izbrauc no valsts ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek pārtraukta, ikmēneša pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto laiku, neizmaksā;
 • Papildināts, ka tiesības saņemt brīvpusdienas ir arī mērķgrupas bērniem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs;
 • Mainīti nosacījumi vienreizējs pabalsta (vienu reizi kalendārajā gadā) saņemšanai personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, kas tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtējuma un ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā;
 • Tiek svītrots pirts pabalsts, jo nav pieprasījuma;
 • Tiek svītrots pabalsts, kas paredzēja 50% apmērā apmaksāt ēdināšanas izdevumus par bērniem no ģimenēm, kurās ir vairāki bērni pirmsskolas vecumā, bet vecāku ienākumi ir 180 eiro mēnesī. Šie izdevumi tiek kompensēti ar pašvaldības piešķirtajiem pusdienu pabalstiem, t.sk PII;
 •  Tiek svītrots punkts par ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenēs, jo MK noteikumi nosaka lielāku pabalsta apmēru, nekā bija apstiprināts saistošajos noteikumos.

Veic grozījumus saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”

Noteikts vēl viens ienākumu līmenis 325 euro, ja ģimenē, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai persona ar invaliditāti. Šāds ienākumu līmenis šai mērķa grupai jau šobrīd pēc spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts, lai piešķirtu dzīvokļa pabalstu un pabalstu daļēju medicīnas izdevumu segšanai. Svītrots punkts, ka maznodrošinātas personas statuss nedod tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana noteikta pēc tiem pašiem kritērijiem, kā piešķirot trūcīgas ģimenes statusu. Maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts uz laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem.

Precizēts vispārēja tipa pansionāts „Derpele” nolikums  

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu klientu medicīnisko aprūpi, kā arī ņemot vērā pansionāta klientu vecumu un funkcionālo stāvokli un lai nodrošinātu vienmērīgu un racionālu darba uzdevumu sadali starp medmāsām trīs struktūrvienībās, kā arī nodrošinātu normatīvo dokumentu prasības, nepieciešama papildu 0,5 amata vienības medicīnas māsai.

Medicīnas māsas 0,5 slodze paredzēta „Derpeles” klientu veselības aprūpes nodrošināšanai esošā budžeta ietvaros.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas