Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Veiksmīgi notikusi Bauskas novada domes pirmā attālinātā domes sēde


Veiksmīgi notikusi Bauskas novada domes pirmā attālinātā domes sēde2020.03.27 Komentāri (0) Veiksmīgi notikusi Bauskas novada domes pirmā attālinātā domes sēde

2020.gada 26.martā veiksmīgi aizritēja pirmā domes sēde, kurā deputātiem bija iespēja piedalīties videokonferences režīmā. Domes sēdē piedalījās 16 no 17 domes deputātiem. Kā ierasts, arī šo domes sēdi ikviens interesents varēja vērot Bauskas novada pašvaldības mājas lapā. Līdz ārkārtas situācijas beigām, šādi tiks organizētas visas komiteju un domes sēdes. Domes sēdes videokonferences režīms nav ikdienas darba modelis, tādēļ pēc ārkārtas situācijas beigām videokonferences rīku deputāti varēs izmantot gadījumos, kad pamatotu iemeslu dēļ, apliecinot to ar savu iesniegumu, nevar sēdi apmeklēt klātienē.

Domes sēdē kopumā tika skatīts 61.jautājums.

 

Pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pagarināšanu

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Sakarā ar Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā un Epidemioloģiskās drošības likumā noteikto, un visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 13.marta līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, arī Bauskas novada pašvaldība noteikusi ierobežojumus skaidras naudas apgrozījumiem pašvaldības iestādēs, kas daļai iedzīvotāju ierobežo veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 31.martam.

Šo iemeslu dēļ Bauskas novada pašvaldība pagarina nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu Bauskas novada administratīvajā teritorijā no 2020.gada 31.marta uz 2020.gada 15.maiju.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 2020.gada pirmajam termiņam (31.03.2020.) Bauskas novada pašvaldības budžetam ir 601 377,07 EUR. Novadā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumu ar samaksas termiņu 2020. gada 31.marts šobrīd nav samaksājusi aptuveni puse no kopējā NĪN maksātāju skaita.

 

Atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem un dalību projektu konkursā

Deputāti atbalstīja Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” ieceri piedalīties projektu konkursā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ar projektu „Jauniešu mobings un sociālā iekļaušanās sabiedrībā”. Projekta iniciators un virzītājs ir Codes pagasta jaunatnes darbinieks Kaspars Kalējs. Šajā ”ERASMUS+” projektā iecerēts iesaistīt 35 dalībniekus. Aktivitātes būs vērstas uz mobinga tēmas atklāšanu jauniešu vidū. Plānotas dažādas sadarbības aktivitātes un komandu spēles, lai jaunieši varētu iepazīt cits citu, kā arī nojaukt neuzticēšanās barjeru. Tāpat iecerētas arī komunikācijas aktivitātes. Projekta paredzamās kopējās izmaksas ir 17 656,40 EUR. Atbilstoši konkursa nosacījumiem atbalsta intensitāte ir 100 %, tādejādi pašvaldības līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā nebūs nepieciešams.

 

Pagājušajā gada nogalē Bauskas novada domes deputāti atbalstīja Vecsaules, Gailīšu, Brunavas un Dāviņu pagastu pārvalžu vadītāju priekšlikumus sagatavot un iesniegt projekta iesniegumus ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Visi trīs projektu iesniegumi tikuši apstiprināti un deputātiem domes sēdē bija jālemj par nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu. Konkursa nosacījumi paredz, ka ELFLA finansējums iniciatīvas īstenošanai ir 90% no attiecināmo izmaksu summas, savukārt atlikušos 10% līdzfinansējumu jānodrošina pašvaldībai.

Dāviņu pagastā ar ELFLA atbalstu tiks īstenots projekts „Brīvdabas skoliņa Dāviņu ciema bērnu rotaļu laukumā” par kopējo attiecināmo izmaksu summu 15 300,92 EUR. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 1530,09 EUR.

Gailīšu pagasta pārvalde realizēs projektu „Dēļu grīdas paaugstinājuma uzstādīšana k/c Kamarde””. Projekta kopējās izmaksas ir 9 053,84 EUR. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums –  1 080,12 EUR.

Vecsaules pagasta tiks īstenots projekts „Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana Ozolainē, Vecsaules pagastā”. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmērs ir 24 184,70 EUR no tām pašvaldības līdzfinansējums - 2419 EUR.

Brunava pagastā tiks realizēti divi projekti. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, drošu vidi kultūras nama apmeklētājiem, kvalitāti un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ir nepieciešams veikt Grenctāles kultūras nama koncertzāles modernizāciju. Tas par 22 357,62 EUR tiks paveikts projektā “Grenctāles kultūras nama modernizācija”, pašvaldības līdzfinansējums - 2236 EUR.

Ar ELFLA atbalstu Grenctālē tiks uzstādīts arī rotaļu aprīkojums. Projekta “Rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Grenctālē” kopējās attiecināmās izmaksas ir 19 502,82 EUR no tām pašvaldības līdzfinansējums 1950 EUR.

Visas projektu izmaksu summas norādītas ar 21 % pievienotās vērtības nodokli.

 

Deputātu atbalstu guva Mežotnes pagasta pārvaldes projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada, Mežotnes pagasta, Jumpravas ciemā”. 2013. un 2014.gadā Mežotnes pagasta Jumpravas ciematā tika īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Bauskas novada, Mežotnes pagasta, Jumpravas ciemā”, kā rezultātā tika izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija. Izbūvēts jauns ūdens pievads uz diviem īpašumiem,. Tāpat izbūvēja Jumpravas notekūdeņu un attīrīšanas iekārtas (NAI) un pa Lāču ielu līdz Lāču iela 17 izbūvēja kanalizācijas caurules, dodot iespēju iedzīvotajiem pie tās pieslēgties. Ūdens pievads Jumpravas ciemata iedzīvotajiem palika padomju laika izbūvētais (garums ap 1300 m), tas šobrīd ir fiziski novecojis. Gadā ir ap 10 ūdens pievada plīsumi (avārijas), kā rezultāta Jumpravas ciemats šobrīd ir ar lielākajiem ūdens zudumiem Mežotnes pagastā -38,17 %. Caurules ir vecas, bieži plīst, kā rezultāta iedzīvotāji sūdzas par nekvalitatīvu dzeramo ūdeni. Projekta ietveros ir paredzēts izbūvēt arī kanalizācijas cauruļvadu Jumpravas ciemata austrumu daļai, dodot iespēju ap desmit mājsaimniecībām novadīt notekūdeņus uz izbūvētajām Jumpravas NAI notekūdeņus. Projekta izmaksas būs zināmas pēc iepirkumu veikšanas. Līdzekļus projekta īstenošanai iecerēts novirzīt no 2020.gada budžetā plānotā dabas resursu nodokļa atlikuma.

 

Grupu dzīvokļus deinstucionalizācijas plāna ietvaros veidos Slimnīcas ielā 4, Bauskā

2017.gada 28.decembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam stratēģiskā daļa paredz Bauskas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1 pasākuma ietvaros izveidot:

1) daudzfunkcionālo pakalpojumu centru Rūpniecības ielā 9, Bauskā, kurā tiks izvietots:

• dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 20 vietām;

• specializētās darbnīcas ar 10 vietām;

• dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām;

• atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT ar 12 vietām;

2) grupu dzīvokļus personām ar GRT ar 16 vietām; pakalpojums tiks veidots Pļavu ielā 12, Bauskā;

3) ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 vietām; pakalpojums tiks veidots Zaļajā ielā 33, Bauskā.

2020.gada 18.martā Bauskas novada pašvaldība un biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” parakstīja deleģēšanas līgumu par ilgstošā aprūpes pakalpojuma nodošanu biedrībai, nosakot, ka pansionāta ēkas ar tai piekrītošajām teritorijām Codes un Īslīces pagastos un Bauskas pilsētā Slimnīcas ielā 4 tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā Latvijas Sarkanajam Krustam. Līgumā noteikts, ka biedrība apņemas līdz 2021.gada 31.maijam atbrīvot telpas Bauskā, Slimnīcas ielā 4 un par saviem līdzekļiem pansionāta klientus pārvietot uz telpām nekustamā īpašumā „Anckaiši 5” Garozā, Mežotnes pagastā.

Ņemot vērā jauno situāciju un izvērtējot pašvaldībai piederošās ēkas un atbilstoši Labklājības ministrijas norādījumiem par grupu dzīvokļu izveidošanas vietu, kā arī ņemot vērā plānoto sadarbību ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, ir konstatēts, ka pašvaldības pansionāta “Derpele” ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā ir piemērotāka grupu dzīvokļu izveidei nekā sākotnēji plānotā vieta jaunas ēkas būvniecībai Pļavu ielā 12, Bauskā. Ēka atrodas pilsētas centrā, netālu no ārstniecības iestādēm, veikaliem, autoostas, brīvā laika pavadīšanas iestādēm, kas ir atbilstoši Labklājības ministrijas nostādnēm. Ēkas esošās telpas un inženiertīkli ir atbilstoši grupu dzīvokļu ierīkošanai un līdz ar to nav nepieciešami tik lieli finanšu ieguldījumi telpu atjaunošanā, un piemērošanā kā tas būtu jaunas ēkas būvniecības gadījumā.

Domes deputāti saskaņoja grozījumus 2017.gada 28.decembra lēmumā, atbalstot grupu dzīvokļu izveidi Slimnīcas ielā 4, Bauskā.

 

Atbalsta Bauskas pilsētas robežu paplašināšanu

Pēc ilgstošām diskusijām Bauskas novada domes deputāti tomēr atbalstīja priekšlikumu, par Bauskas pilsētas teritorijas robežu paplašināšanu. Priekšlikums paredz iekļaut pilsētas teritorijā piepilsētas ciemus vai to daļas – Janeiku ciemu, Mūsas ciema daļu, Bērzkalnu ciemu, Jauncodes ciemu un Elektriķu ciemu, kas telpiski jau ir saplūdušas ar pilsētas teritoriju, ir izveidojusies vai veidojas vienota tehniskā infrastruktūra (ielu un ceļu tīkls, inženiertehniskā apgāde – pieslēgumi pie pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem). Domes sēdē pieņemtie saistošie noteikumi apstiprina Bauskas pilsētas robežas un Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienības Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu aprakstu un robežu karti. Kā teikts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā, tad ņemot vērā pašreiz spēkā esošos normatīvos aktus kadastrālajā vērtēšanā, būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta. Tāpat saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtās informācijas uzņēmuma adreses maiņa, ja adrese mainīta pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, uzņēmējam ir bezmaksas pakalpojums. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas Zemnieku saimniecību juridiskā adrese, ja tā būs pilsētās, neietekmēs to iespējas startēt LAD projektos un saņemt platību maksājumus. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā adreses nomainās automātiski ar Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra programmatūru sasaisti.

Lai saistošie noteikumi stātos spēkā, vēl jāsaņem pozitīvs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma

 

Noraida spēļu zāles atvēršanu viesnīcā

Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu noraidīt SIA Alfor iesniegumā pašvaldībai izteikto lūgumu izsniegt vietas atļauju azartspēļu organizēšanai Bauskā, Slimnīcas ielā 4, viesnīcas telpās.

2020.gada 20.februārī pašvaldība saņēma spēļu zāles Fenikss īpašnieka SIA Alfor iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Slimnīcas ielā 7. Iesniegumā SIA Alfor norāda, ka saskaņā ar aktuālo tiesu praksi azartspēļu pakalpojumu sniegšana ir savienojama ar viesnīcās sniegtajiem pakalpojumiem un tā nerada būtisku kaitējumu attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Tāpat SIA Alfor norāda, ka, lai nodrošinātu, ka Bauskas pilsētā netiek palielināts spēļu zāļu skaits, atverot jaunu spēļu zāli Slimnīcas ielā 7, aizvērs spēļu zāli, kas atrodas Plūdoņa ielā 8, Bauskā.

Saskaņā ar spēkā esošo Bauskas novada Teritorijas plānojumu, telpas, kurās SIA Alfor iecerējis atvērt spēļu zāli, atrodas publiskas apbūves teritorijā, kurā azartspēļu organizēšana nav atļauta, līdz ar to Bauskas novada domei nav tiesiska pamata labvēlīga administratīvā akta izdošanai par atļauju atvērt spēļu zāli teritorijā, kur tas nav paredzēts saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Bauskas novada pašvaldība Bauskas novada domei ir izvērtējusi arī paredzētajai azartspēļu organizēšanas vietai līdzās un tuvākajā apkārtnē esošo ēku funkcionālo pielietojumu un sabiedriskas nozīmes objektu izvietojumu.  Aptuveni 100 metru attālumā no telpām, Dārza ielā 9,  atrodas Bauskas 2.vidusskola, Bauskas Mākslas skola, stadions. Aktivitātes tur notiek ārpus stundām līdz vēlam vakaram. Gan sporta zāle, gan stadions nereti tiek izmantoti arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām. Bauskas pilsētas pamatskola atrodas aptuveni 400 metru attālumā, taču jāņem vērā, ka skolēni, kas uz skolu brauc ar autobusiem, uz autoostu var nokļūt tikai ejot pa Slimnīcas ielu. Bauskas 2.vidusskolas un Mākslas skolas audzēkņiem, lai nokļūtu autoostā vai uz Bauskas centru arī jāiet garām telpām. Bauskas novada pašvaldībā ir saņemta vēstule, kurā Bauskas 2.vidusskolas vadība, pedagogi un skolas darbinieki, vidusskolas vecuma izglītojamie un izglītojamo vecāki (kopā 136 personas) protestē pret spēļu zāles atvēršanu, norādot, ka līdz ar spēļu zāles atvēršanu skolas tuvumā var pasliktināties izglītojamo drošība un sabiedriskā kārtība, ka izglītības iestāde un azartspēļu organizēšanas vieta tik tuvu viena otrai nevar pastāvēt nesaderīgo vērtību dēļ, jo skolas uzdevums ir attīstīt un pilnveidot izglītojamos kā tikumīgas personības, ka azartspēļu atkarība ir nopietna problēma, kas strauji kļūst populāra jauniešu vidū un spēļu zāles atrašanās izglītības iestādes tuvumā to varētu veicināt. Aptuveni 60 metru attālumā no telpām (pāri ielai) Slimnīcas ielā 4, atrodas A.Tēraudas ģimenes ārsta un pediatra prakse, I. Mortukānes ģimenes ārsta prakse, kurā liels skaits pacientu ir tieši bērni. Ēkā atrodas SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, kuras kapitāla daļu turētājs ir Bauskas pašvaldība un kuras galvenais darbības mērķis ir nodrošināt bērnu līdz 18 gadu vecumam apkalpošanu, lielu daļu ēkas aizņem vispārēja tipa pansionāta „Derpele” filiāle, kurā atrodas veci cilvēki ar veselības traucējumiem. Aptuveni 170 metru attālumā atrodas Bauskas pilsētas slimnīca, poliklīnika, ģimenes ārstu prakses un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteja, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu mazturīgajiem. Aptuveni 70 m attālumā ēkā Slimnīcas ielā 3 notiek IK „Bauskas autoskola” autovadītāju apmācības kursi, kurus pārsvarā apmeklē tikko pilngadību sasnieguši jaunieši, tāpat šajā ēkā telpas tiek iznomātas dažādiem mērķiem, tajā skaitā arī, piemēram, bērnu vokālās studijas vadīšanai. Šajā ēkā atrodas arī Latvijas Pasta filiāle. Arī uz slimnīcu un poliklīniku no autoostas var aiziet tikai gar telpām.

Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, jākonstatē, ka telpām blakus ir blīvi izvietotas ēkas, kas saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumā noteikto ir uzskatāmas par tādām, kuru lietošanas mērķis nav savienojams ar azartspēļu attīstību. Pamatojoties uz visu iepriekšminēto, ir uzskatāms, ka atverot spēļu zāli viesnīcas telpās, tiks aizskartas būtiskas Bauskas novada iedzīvotāju intereses.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas