Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Tiek gatavoti septiņi projekti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai


Tiek gatavoti septiņi projekti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai2016.07.22 Komentāri (0) Tiek gatavoti septiņi projekti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Projekti jāiesniedz līdz 5.augustam, bet to aktivitāšu uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā nākamā gada janvārī.

Bauskas novada pašvaldība iesniegšanai sagatavojusi septiņus projektus:


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība inovatīvu tūrisma produktu izveidošanai”.

Projekta vadošais partneris ir Bauskas novada pašvaldība. Projektu plānots īstenot partnerībā ar Pasvales rajona pašvaldību un Vidzemes augstskolu.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • V. Plūdoņa muzeja “Lejenieki” dzīvojamās mājas un interjera restaurācija un atjaunošana;
 • Muzeja un teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde eksportspējīga piedāvājuma attīstīšanai;
 • Mopīgas mācības un pieredzes apmaiņas kultūras mantojuma atjaunošanā, saglabāšanā un labas pārvaldības nodrošināšanā.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 470 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 399 500, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 37 600


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Sociālā riska draudu mazināšana izmantojot tautas un netradicionālo sporta veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās iekļaušanas un informēšanas instrumentu”.

Projekta vadošais partneris ir Biržu rajona pašvaldība. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Infrastruktūra – skeitparka izveide;
 • Iedvesmas forums/projekta atklāšanas konference;
 • Atvērtās nodarbības lentošanā - Bauskas novada pagastos un Bauskas pilsētā (10);
 • 2 praktiskie semināri/radošās darbnīcas par radošo pašizpausmi, komunikāciju (60 dalībnieki kopā);
 • Ielu sporta diena ar šī sporta elkiem un paraugiem/skeitparka atklāšanas pasākums;
 • Jauniešu gada balva;
 • 3 dienu neformālās izglītības apmācības riska grupas jauniešiem (25 jaunieši) par personības izaugsmi, komunikāciju un motivāciju;
 • Skeitparka iesildīšanas pasākums.

Kopējās plānotās izmaksas 170 000,00, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 144 500,00, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 11 900,00 no attiecināmajām izmaksām pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 13 600,00.


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”.

Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Jaunsaules, Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras uzlabošana;
 • Bibliotēku darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
 • Nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
 • Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 300 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 255 000, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 24 000.


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas Vides Forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Pakruojis rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegādi upju regulārai pļaušanai;
 • 5 problemātisku upju posmu attīrīšanu no aizauguma;
 • Ilgtermiņa (10 gadu periodam) plānošanas dokumenta izstrādi Bauskas pilsētas un novada upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu) veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam, paaugstinot iedzīvotāju labklājību un tūristu piesaisti;
 • Apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai;
 • Ainavu arhitekta amata pozīcijas izveidi Bauskas novada administrācijā.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 220 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 127 500, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas kopā EUR 80 500.


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana, attīstot efektīvu publisko pārvaldi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldībā korupcijas draudu novēršanai”.

Projekta vadošais partneris ir Šauļu rajona administrācija, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Bauskas novada pašvaldības pretkorupcijas plāna izstrāde;
 • Mācību programmas un pasākumi pašvaldības darbinieku efektivitātes celšanai un pieredzes pārņemšanai;
 • Informatīvu vides objektu izvietošana Bauskas pilsētas teritorijā (infografikas, skaidrojoša informācija par pašvaldības darbību, rezultātiem un pakalpojumiem);
 • Sabiedrisko attiecību amata pozīcijas izveide Bauskas novada administrācijā;
 • E-pakalpojumu ieviešana un pašvaldības mājas lapas www.bauska.lv pilnveide.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 113 948, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 96 855, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9116.


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums”, ir sagatavots projekta priekšlikums “Uz kompleksu palīdzības sniegšanu orientēta daudzfunkcionālo centru izveide Bauskas novada pašvaldībā un Šauļu rajona pašvaldībā”.

Projekta vadošais partneris ir Šauļu rajona pašvaldība, projekta partneri – Bauskas novada pašvaldība, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

Projekta mērķis ir radīt apstākļus ģimenēm komplekso/integrēto pakalpojumu saņemšanai, padarot tos pieejamus tuvu dzīvesvietai, lai palīdzētu ģimenēm pārvarēt krīzes situācijas un apvienot ģimenes un darba pienākumus.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola”, Vecsaules pamatskolas struktūrvienības „Jaunsaules pamatskola” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pamatskola” atsevišķu telpu grupu pielāgošana daudzfunkcionālā centra darbībai;
 • Divu sporta laukumu izveide;
 • Aprīkojuma iegāde centru darba nodrošināšanai;
 • Nodarbību nodrošināšana ģimenēm dažādu prasmju apguvei.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 250 000,00. ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 212 500,00, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 17 500,00 no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 20 000,00.


Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Slēgto atkritumu izgāztuvju pielāgošana alternatīvās enerģijas ražošanai”.

Projekta vadošais partneris ir Kauņas tehnoloģiju universitāte. Projektu plānots īstenot partnerībā ar Latvijas atkritumu saimniecības asociāciju un Šauļu rajona pašvaldību.

Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:

 • Zinātniskais izpētes darbs, lai samazināto uzkrāto metāna gāzes daudzumu izgāztuves daļā un nodrošinātu turpmāk nebīstamu izgāztuves lokalizāciju, kas droši ļautu veikt poligona paplašināšanas darbus – šūnas izbūvi;
 • Vecās izgāztuves daļā veikt daļēju atsegšanu, noteikt tā sastāvu, atrast visefektīvāko veidu kā esošo masu sadalīt – biopārklājums un degošā masas daļa kā sadedzināmais, ko piedāvātu sadedzināšanas rūpnīcās. Atsegtā izgāztuves daļa pēc izpētes tiek sakārtota un nosegta;
 • Atrast metodes, tehnoloģiskos un loģistikas risinājumus, lai pēc projekta realizācijas ilgtermiņā varētu veikt nešķiroto atkritumu pirmapstrādi, sašķirošanu pa frakcijām – bioloģija, degošais materiāls, lai paildzinātu poligona kalpošanas ilgumu.

Kopējās plānotās izmaksas EUR 340 500, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 289 425, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 23 835 no attiecināmajām izmaksām pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 27 240.


Projekti jāīsteno divu gadu laikā. ES Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas