Otrdiena, 19. Oktobris, 2021. Drosma, Drosmis, Elīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo pakalpojumu „aprūpe mājās" Bauskas novadā deleģēs biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts"


Sociālo pakalpojumu „aprūpe mājās2019.08.29 Komentāri (0) Sociālo pakalpojumu „aprūpe mājās" Bauskas novadā deleģēs biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts"

2019.gada 29.augustā aizvadīta kārtējā domes sēde, kurā novada domes deputāti šoreiz skatīja 38 jautājumus.

Vairāki sēdes darba kārtības jautājumi bija veltīti sociālo pakalpojumu tēmai.

Deputāti atbalstīja Bauskas novada pašvaldības dalību Labklājības ministrijas īstenotajā pilotprojektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Pilotprojekts ietver sociālā darbinieka dalību metodikas sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem izstrādē, metodiskā materiāla aprobāciju reālā sociālā darba praksē ar attiecīgo klientu mērķgrupu, t.i., sniedzot sociālā darbinieka profesionālu atbalstu klientiem (ģimenēm ar bērniem), sociālo darbinieku atgriezenisko saiti (izmantojot dažādas metodes, piemēram, fokusgrupas tikšanās) metodikas izstrādātājiem gan par metodisko materiālu, gan par klātienes apmācību programmu, attiecīgo materiālu pilnveidošanai, tādējādi dodot savu pienesumu kvalitatīvākas metodikas izstrādei un sociālā darbinieka dalību (atbilstoši nepieciešamībai) metodikas izstrādātāju nodrošinātā atbalstā metodiskā materiāla un klātienes apmācību programmas aprobēšanai. Pilotprojekta ietvaros pašvaldība priekšfinansē un Labklājības ministrija reizi ceturksnī pēc reālajiem notikumiem kompensē izdevumus, kuri ietver sociālā darbinieka darba samaksu un komandējumu izdevumus, kas saistīti ar pilotprojekta aktivitātēm.

Spraigas diskusijas, līdzīgi kā šī jautājuma skatīšanā komiteju sēdēs, raisījās par sagatavoto lēmumprojektu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldībā. Bauskas novada Sociālais dienests aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina kopš 2012.gada. Pakalpojuma nodrošināšanā ir iesaistīts viens sociālais darbinieks, kurš izvērtē pakalpojuma nepieciešamību un organizē tā sniegšanu, četri aprūpētāji, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētā un mobilā aprūpes vienība, kuras sastāva ir divi aprūpētāji un autovadītājs, nodrošina pakalpojumu pagastu teritorijā dzīvojošām personām. 2018.gadā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 61 personai, 2019.gadā pēc 1.jūlija datiem - 58 personām. Bauskas novada Sociālajam dienestam ir nepietiekams darbinieku skaits, kā arī materiāli tehniskais nodrošinājums – viens transporta līdzeklis, tādēļ aprūpes mājās pakalpojums netiek nodrošināts personām, kuru apgādnieki daļēji vai pilnībā varētu maksāt par pakalpojumu, personām ar 1.grupas invaliditāti, kuriem piešķirts īpašās kopšanas pabalsts un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts īpašas kopšanas pabalsts.

Bauskas novada Sociālais dienests ir meklējis dažādus risinājumus - veikts izcenojuma aprēķins, aptaujāti pakalpojuma sniedzēji, notikušas pārrunas ar diviem aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem - biedrību Latvijas Samariešu apvienība" un biedrību Latvijas Sarkanais Krusts".

Biedrība Latvijas Samariešu apvienība” neizskatīja iespēju sniegt Bauskas novada pašvaldībai šādus pakalpojumus, jo biedrības kapacitāte nespēj nodrošināt pakalpojumu tik lielam klientu lokam, kāds tas ir Bauskas novadā. Savukārt biedrība Latvijas Sarkanais Krusts” izrādīja interesi par deleģēšanas līguma slēgšanu un 2019.gada 2.augustā tika saņemta biedrības Latvijas Sarkanais Krusts” vēstule, kurā izteikts ierosinājums slēgt deleģēšanas līgumu par sociālā pakalpojuma aprūpe mājās” nodrošināšanu Bauskas novadā. Biedrība sniedz veselības veicināšanas un sociāla rakstura pakalpojumus personām, kurām tas nepieciešams visā Latvijas teritorijā. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Sniedzot pakalpojumu aprūpe mājās”, biedrība nodrošina kvalitatīvu, profesionālu pakalpojumu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” ietvertajām prasībām. Aprūpes mājās pakalpojums tiek piedāvāts nodrošināt personām, kurām ar Bauskas novada Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts aprūpes mājās pakalpojums un noslēgts līgums. Biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” ir visi priekšnosacījumi, lai no pašvaldības autonomas funkcijas izrietošo uzdevumu - aprūpes pakalpojumu mājās - veiktu efektīvāk un nodrošinātu šo pakalpojumu visām Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošajām personām, kurām tas ir nepieciešams. Pēc stundu ilgušas diskusijas, deputāti tomēr atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, ka nozīmē, ka ar šī gada oktobri sociālo pakalpojumu „aprūpe mājās” Bauskas novadā nodrošinās Latvijas Sarkanais krusts. Šī gada ietvaros Latvijas Sarkanajam krustam pakalpojums jāsniedz esošā budžeta iespēju robežās. Par nākamā gada budžetu aprūpes mājās” pakalpojumam tiks lemts pie 2020.gada pašvaldības budžeta sastādīšanas.

Saskaņā ar iepriekšējo lēmumu, deputāti atbalstīja arī nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, kur jau šobrīd atrodas biedrības mītne un turpmāk tieši šajā ēkā tiks veidots centrālais Bauskas novada birojs sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanai. Tā kā šo ēku savām aktivitātēm izmanto arī biedrība „Bauskas Invalīdu biedrība”, pieņemtais lēmums paredz, ka biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts” arī turpmāk biedrībai „Bauskas Invalīdu biedrība” jānodrošina telpas izmantošanas iespēja.

2018.gada jūlijā Bauskas novada dome pieņēma saistošos noteikumus par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmas. Stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus. Šajā domes sēdē deputāti, atbilstoši Bauskas slimnīcas un Zemgales mutes veselības centra ierosinājumam, noteica sekojošas atbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmu specialitātes: 1) ginekologs, dzemdību speciālists; 2) internists, endokrinologs; 3) radiologs; 4) zobārsts.

Deputāti atbalstīja vieglatlētes Intas Liepas lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 471 eiro apmērā dalībai Eiropas čempionātā vieglatlētikā veterāniem stadionā. Eiropas čempionāts notiks no 5.septembra līdz 15. septembrim Venēcijā, Itālijā. Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakšpunktu, finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.

Tāpat domes sēdē jaunā redakcijā tika saskaņots nolikums pašvaldības organizētajam konkursam „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva". Būtiskākās izmaiņas saistāmas ar kārtību, kādā tiek noteikts konkursa uzvarētājs. Ja līdz šim konkursa uzvarētāju noteica vērtēšanas komisija, tad turpmāk uzvarētāju balsojumā izvēlēsies iedzīvotāji un vērtēšanas komisija attiecībā 50:50. Ieviestas arī divas jaunas nominācijas - Bauskas novada pašvaldības Speciālā balva un Iedzīvotāju Speciālā balva. Bauskas novada pašvaldības Speciālā balva var tikt pasniegta uzņēmumam, kurš ar savu darbību vai iniciatīvām sekmēji pašvaldības izaugsmi (nodokļu nomaksa, darbavietas, ieguldījumi infrastruktūrā un vides labiekārtošanā u.c.). Šo balvas saņēmēju izvēlas konkursa vērtēšanas komisija. Savukārt, nomināciju „Iedzīvotāju Speciālā balva” saņem pretendents, kurš ieguvis vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu kopvērtējumā.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tārunis papildinformācijai: 63963975

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas