Sestdiena, 25. Marts, 2023. Marita, Māra, Mārīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Skola2030 nodod sabiedriskajai apspriešanai jauno kompetencēs balstīto mācību saturu


Skola2030 nodod sabiedriskajai apspriešanai jauno kompetencēs balstīto mācību saturu2017.10.02 Komentāri (0) Skola2030 nodod sabiedriskajai apspriešanai jauno kompetencēs balstīto mācību saturu

IZGLĪTĪBA MŪSDIENĪGAI LIETPRATĪBAI: MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS APRAKSTS

Šajā dokumentā vienkopus ir aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēniem, obligātais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību darba organizācijai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir ierosinājis dziļas pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos – sākot no pirmsskolas, no tā brīža, kad bērns nonāk pirmsskolas izglītības iestādē, līdz 18 gadiem – pārskatītu mācību saturu un mācīšanas veidu, kādā skolotāji sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā. 

Kopš pēdējās mācību satura reformas pirms desmit gadiem notikušas būtiskas pārmaiņas sabiedrībā. Ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē mainās izpratne par to, ka nākotnes sabiedrībā būs nepieciešamas citādas prasmes, nekā līdz šim attīstījušas tradicionālās izglītības sistēmas. Tāpēc mainās zināšanas un prasmes, kādas skolas laikā jāapgūst, lai katrs atsevišķs bērns un sabiedrība kopumā  būtu sekmīga un konkurētspējīga.

Tāpēc skolām jātiecas uz tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultāts būtu skolēna kompetence jeb lietpratība – zināšanu, prasmju un rīcībspējīgu, rīcību gribošu attieksmju kopums, kas savukārt balstīts vērtībās, personības īpašībās un ieradumos (Vīzija par skolēnu). Tāpēc būtiskākā no pārmaiņām – saturs – veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu katram skolēnam, proti, zināšanas, prasmes, attieksmes tiek iemācītas bērnam konkrētā vecumā neatkarīgi no tā, kādā mācību iestādē tas notiek. 

Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts. Šie MK noteikumi nosaka, kas bērniem un jauniešiem jāiemācās, beidzot pirmsskolu vai skolu, un ir saistoši visiem skolotājiem un izglītības iestādēm. Ar patlaban spēkā esošajiem MK noteikumiem var iepazīties šeit:

- Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468: Pamatizglītības standarts 

- Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281:
Vispārējā vidējā izglītība.

Tāpat kā līdz šim MK noteikumi noteiks, kādas prasmes, zināšanas un attieksmes jā- iemācās bērniem un jauniešiem, beidzot pirmsskolu, 3., 6., 9. un 12. klasi. Veids, kādā šo rezultātu sasniegt, ir katras skolas un skolotāja rokās. Tas nozīmē, ka katra skola un pirmsskola atbilstoši šeit aprakstītajiem mūsdienīgas lietpratības izglītības mērķiem savu bērnu un jauniešu vajadzībām un vietējai situācijai patstāvīgi plāno, kā tieši sasniegt skolēniem izvirzītos mērķus.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju mācībām ieviesīs pakāpeniski nākamo piecu gadu laikā, sākot no nākamā, 2018./2019., mācību gada pirmsskolā un 1. klasē, no 2019./2020. mācību gada nākamajās klasēs. No 2021./2022. mācību gada visiem 9. klašu un 12. klašu beidzējiem būs obligāti jaunie valsts pārbaudījumi.

Desmit mēnešos mācību satura izstrādē piedalījušies gandrīz 300 eksperti: skolotāji, augstskolu mācībspēki, izglītības jomas speciālisti. Pirmo reizi Latvijā, veidojot mācību saturu, tas saskaņots starp izglītības pakāpēm, mācību jomām un sasniedzamie rezultāti formulēti no skolēna perspektīvas.

Mācību satura sabiedriskā apspriešana notiks no 2017. gada 25. septembra līdz 2018. gada 1. februārim. 

Latvijas vispārējās izglītības mācību satura aprakstu – mācību satura ietvaru un īstenošanas vadlīnijas – veido četras daļas:

  1. Ievads, kurā raksturots skolas beidzējs, aprakstīti mācību satura izveides principi, pieeja mācībām, vadlīnijas skolu un pirmsskolu darbam mācību satura plānošanā un īstenošanā;
  2. Pirmsskola, kurā iekļauti pirmsskolas mērķi bērniem un mācību saturs, sniegti ieteikumi skolotājiem mācību satura plānošanai. Pielikumā – sasniedzamie rezultāti bērnam, pirmsskolu beidzot;
  3. Pamatizglītība, kurā iekļauti pamatizglītības mērķi skolēniem, obligātais mācību saturs un skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pielikumos pievienoti detalizēti sasniedzamie rezultāti septiņās mācību jomās, beidzot 3., 6. un 9. klasi, kas organizēti saskaņā ar lielajām idejām, kuras svarīgi izprast katram skolas beidzējam.
  4. Vidējā izglītība, kurā aprakstīti iespējamie mācību satura plānošanas principi vidējā izglītībā, piedāvājot mācību saturu apgūt trīs līmeņos, kas, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase), dotu iespēju jauniešiem mācīties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase). Pielikumos principu ilustrācijai pievienoti sasniedzamo rezultātu piemēri diviem apguves līmeņiem četrās mācību jomās.

Aicinām jūs iepazīties ar Skola2030 priekšlikumu un sniegt savus ierosinājumus! 

Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 1. februārim.

Ikvienam interesentam, vecākiem, uzņēmējiem, interešu grupām iespējams ierosinājumus izteikt arī www.skola2030.lv. Visus ieteikumus publiskos. Izteiktos ierosinājumus izskatīs katras jomas satura veidotāji pēc priekšlikumu iesniegšanas beigām 2018. gada 1. februārī. Tos ņems vērā, veidojot gala piedāvājumu apstiprināšanai MK nākamā gada sākumā. 

Papildjautājumu un/vai komentāru gadījumā lūdzam sazināties elektroniski saturs@skola2030.lv.

Teorētiskais pamatojums mūsdienīgas lietpratības izglītībai:
- “Kompetenci attīstoša mācīšanās. Ieteikumi izglītības un rīcībpolitikas veidotājiem" – SIIC Pētījums
- “Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā” – IZM Pētījums

Vairāk informācijas ŠEIT! 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas