Svētdiena, 03. Jūlijs, 2022. Benita, Everita, Verita, Emerita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā


SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā2015.12.08 SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā

Cienījamie Bauskas pilsētas un novada iedzīvotāji!

SIA “Bauskas ūdens” vērš uzmanību uz tiesiskajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistīti ar turpmāko ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu un norēķinu kārtību.

Latvijas Republikas Saeimā ir pieņemti “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī. (http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums)

Pamatlietas, ko nosaka šis likums:
•    Ministru kabineta kompetences;
•    Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetences;
•    Vietējās pašvaldības kompetences;
•    Pārejas perioda noteikumus.

Saskaņā ar augstāk norādīto likumu, Ministru kabinets pašlaik strādā pie jaunu noteikumu izstrādes. To galīgā redakcija ir jāapstiprina līdz 2015.gada 30.decembrim.

Būtiskākās lietas, kas skars tieši Jūs, SIA “Bauskas ūdens” klientus:

  1. kārtība, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
  2. kārtība, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas;
  3. pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtība un kārtība, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;
  4. kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Pašlaik SIA “Bauskas ūdens” ir pieejams MK noteikumu projekts, kas visticamāk būtiski gala redakcijā nemainīsies.

Saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, SIA “Bauskas ūdens” izstrādā jaunu pakalpojumu līgumus, Bauskas novada saistošo noteikumus un dažādus paziņojumu projektus.

 

Būtiskākās izmaiņas privātmāju klientiem:

Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.

Likuma panti nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta mezgls (skaitītāja aka) būs pakalpojumu lietotāja īpašums, ko pakalpojumu lietotājam, pirms tam izņemot no SIA “Bauskas ūdens” tehniskos noteikumus, ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem uz īpašuma robežas četru gadu laikā – (pārejas noteikumi) pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Ja pakalpojumu lietotājs to nav paveicis pārejas periodā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā.

Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Tas nozīmē to, ka pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūves, komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstāda, noplombē un turpmāk verificē pakalpojumu sniedzējs (SIA “Bauskas ūdens”) par saviem līdzekļiem.

Norēķinu kārtība – Pakalpojumu lietotājam katra mēneša beigās ir jāsniedz pakalpojumu sniedzējam (SIA “Bauskas ūdens”) informāciju par skaitītāja rādījumiem (izņemot gadījumus, kad pakalpojumu lietotājs norēķinās elektroniski).

Lai turpmāk uzlabotu uzskaites un norēķinu kārtību, lai optimizētu darbinieku darbu, SIA ”Bauskas ūdens” pēc četru gadu pārejas perioda atcels kases pakalpojumus. Tuvākajā nākotnē, plānojam ieviest norēķinus ar mūsu mājaslapas, kura pašreiz ir izgatavošanas stadijā, palīdzību.

Lai atvieglotu mūsu darbu, lūdzam mūsu klientus, pēc iespējas vairāk izmantot internetbankas pakalpojumus.

 

Būtiskākās izmaiņas juridiskajiem klientiem:

Norādījumi par Komercuzskaites mēraparāta mezgliem un Komercuzskaites mēraparātiem attiecās arī uz juridiskajiem klientiem. Pārejas periodā, kamēr nebūs izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgli uz īpašuma robežas vai atbilstoši SIA ”Bauskas ūdens” izdoto tehnisko noteikumu prasībām, ūdenspiegādes pakalpojumi notiks saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu.

Lūdzam pievērst īpašu vērību likuma pantiem un MK noteikumiem, kas saistīti ar piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu notekūdeņos, norēķinu kārtību un kompensāciju par lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

Visas izmaiņas, ko nosaka likums un MK noteikumi tiks iestrādāti pakalpojumu līgumos.

 

Būtiskākās izmaiņas daudzdzīvokļu māju klientiem:

Turpmāk par Komercuzskaites mēraparāta mezglu tiks uzskatīts ūdens skaitītāja mezgls, kas ir izbūvēts daudzdzīvokļu mājas ievadā vai ūdens skaitītāja akā pirms mājas un norēķins par patērēto ūdens daudzumu tiks noteikts pēc tā rādījumiem. Starpība, kas var rasties starp mājas ievadskaitītāja un dzīvokļu deklarētajiem patēriņiem, tiks uzrēķināta dzīvokļiem, kam nav ūdens skaitītāju. Gadījumos, ja skaitītāji ir uzstādīti visos dzīvokļos, starpība tiks sadalīta proporcionāli katra dzīvokļa ūdens patēriņam. Dzīvokļu skaitītāji netiks uzskatīti par komercuzskaites mēraparātiem un to verifikācijas izdevumus būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem tāpat kā līdz šim. 

Gadījumos, kad par ūdens patēriņu ar pakalpojumu sniedzēju SIA ”Bauskas ūdens” pēc komercuzskaites mēraparāta (ievadskaitītāja) rādījumiem norēķinās pārvaldnieks, dzīvokļu skaitītāju verifikācija vai to esamība nav nepieciešama. Par šādu norēķinu modeli iedzīvotājiem ir jāvienojās kopsapulcē. Kopējo ūdens patēriņu pārvaldnieks var sadalīt gan starp reāli dzīvojošām personām mājā, gan starp dzīvokļiem, gan uz katru dzīvokļa platību atsevišķi. Tas ir kopsapulces lēmums. Šāda modeļa priekšrocība – nav nepieciešami skaitītāji dzīvokļos un ar to verifikāciju saistītie izdevumi; trūkums – netiek precīzi uzskaitīts katra dzīvokļa ūdens patēriņš.

SIA “Bauskas ūdens” aicina visus klientus rūpīgi iepazīties ar jaunajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistoši, gan pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojumu lietotājiem.

 

Atcerēsimies, ka planēta Zeme sastāv no 70,8% ūdens, no kuriem 97% ir okeāns un to ūdeni nevar pielietot dzeršanas vajadzībām. Tikai trīs procenti uz Zemes ir saldūdens. No šiem trim procentiem 69,6 % ir mūžīgais ledus un sniegs. Tikai trešdaļa no šiem trim procentiem ir gruntsūdens, ezeri, upes un purvi. Saudzēsim mūsu vislielāko bagātību – ŪDENI!!!

 

SIA “Bauskas ūdens”


Citas ziņas