Piektdiena, 20. Maijs, 2022. Salvis, Selva, Venta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sabiedriskās līdzdalības vietā izvēlēta informatīva kampaņa, rīkojot atvērto durvju dienu


Sabiedriskās līdzdalības vietā izvēlēta informatīva kampaņa, rīkojot atvērto durvju dienu2020.09.25 Komentāri (0) Sabiedriskās līdzdalības vietā izvēlēta informatīva kampaņa, rīkojot atvērto durvju dienu

2020.gada 24. septembra domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 50 jautājumi. Uz domes sēdi bija ieradušies 14 no 17 domes deputātiem.

Īstenošanai virza vairākus infrastruktūras projektus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 475 „Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” pašvaldībām pavērās iespējas atkal ņemt aizņēmumus Valsts kasē infrastruktūras objektu attīstībai. Bauskas novada pašvaldība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmusi saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē kopumā četru ielu infrastruktūras projektiem – Pilskalna ielas pārbūves īstenošanai, divu grants ceļu posmu sakārtošanai Dāviņu pagastā, Liepu – Lauku ielas posmu sakārtošanai Īslīces pagastā un seguma maiņai Zemgaļu ielas posmam Bauskā.

Šajā domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu „Par aizņēmumu investīciju projekta „Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā””. Projekta mērķis ir uzklāt melno segumu Lauku ielai un Zemgaļu ielas posmam Bauskas pilsētā pēc Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta halles izbūves. Paredzēts veikt ielas pilnās segas izbūvi 323 m garumā, kā arī veikt inženiertīklu pārbūvi, iekļaujot esošo caurteku pārbūvi – 9 m un ceļa drenāžas izbūvi 125 m garumā atbilstoši sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumam

Lai gatavotu projekta pieteikumus iesniegšanai 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā nepieciešami pozitīvi Bauskas novada domes lēmumi. Šajā konkursā pašvaldības varēs startēt ar augstas gatavības projektiem, tādēļ gatavošanās projektu iesniegumu iesniegšanai konkursam būs saspringta Bauskas novada administrācija iecerējusi konkursam virzīt trīs projektus.

Projektā „Bauskas vecpilsētas daļas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” paredzēts pārbūvēt Plūdoņa ielu un tās saistīto infrastruktūru no Kalna ielas līdz Pasta ielai, pārbūvējot inženiertīklus un ieklājot bruģi (600 m2), veikt Rātslaukuma 2.kārtas izbūvi, ieklājot bruģi, izveidojot apstādījumus, nodrošinot vides pieejamību (3972 m2), kā arī veikt Pasta ielas (480 m2) un ēkas Pasta ielā 7 pārbūvi (409 m2), izbūvējot tūrisma pakalpojumu un servisa ēku.

Projektā „Privāto investīciju palielināšana Bauskas industriālajā teritorijā” tiešais mērķis ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana Bauskas industriālajā parkā, izbūvējot ražošanas vajadzībām izmantojamas ēkas un nodot tās izsolē.

Savukārt projektā „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai” plānota Gailīšu pagasta autoceļa A10 „Čikstes – Kaulbrieži” posma atjaunošana, ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi lielākajiem investoriem.

Visas trīs ieceres guva deputātu atbalstu. Tika diskutēts par to, vai, lai pieņemtu šādus lēmumus, nebūtu jāzina vismaz aptuvenas projektu izmaksas, uz ko pašvaldības izpilddirektors norādīja, ka notiks iepirkumi un pēc iepirkuma rezultātiem, kad būs izmaksas būs zināmas, deputātiem izskatīšanai tiks gatavoti atsevišķi lēmumprojekti par jau konkrēta finansējuma piešķiršanu.

Deputāti atkārtoti atbalsta teritorijas plānojuma 2.redakciju, jauna redakcija izstrādāta netiks

Saskaņā ar Bauskas novada dome 2020.gada 30.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” tika izdoti Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saistošos noteikumus nosūtīja saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 2020.gada 20.jūlijā saņemts VARAM, kurā norādītas atsevišķas neatbilstības un neprecizitātes Bauskas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lai neveidotos konfliktsituācijas Bauskas novada teritorijas plānojuma piemērošanā, VARAM lūdza veikt nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai. Pamatojoties uz VARAM atzinumu, sagatavoti jauni saistošie noteikumi, kuros atsevišķi punkti atzīti par spēku zaudējušiem. Līdzīgi kā iepriekšējie, arī jaunie saistošie noteikumi jāapstiprina novada domes sēdē, kas šajā sēdē arī tika izdarīts. Pēc atkārtota VARAM saskaņojuma saņemšanas jaunais teritorijas plānojums varēs stāties spēkā. Pašvaldība prognozē, ka tas varētu notikt nepilna mēneša laikā.

Sabiedriskās līdzdalības vietā izvēlas informatīvo kampaņu ar atvērto durvju dienu

Bauskas novada pašvaldība 2020.gada 31.augustā ir saņēmusi Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes vēstuli, kurā tā informē, ka ir izsniegusi SIA „Eco Baltia vide" atzinumu par iesnieguma pieņemšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai – atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas darbībai Īslīces ielā 5A, Bauskā, Bauskas novadā. Uz domes sēdi deputātiem bija sagatavots lēmumprojekts par sabiedrības līdzdalības organizēšanu. Sabiedriskās apspriešanas organizēšana šajā gadījumā nav likumā noteikta prasība. Kā skaidroja Juridiskās nodaļas vadītāja E.Upīte, šai sabiedrības līdzdalībai būtu drīzāk informatīvs raksturs. Tiešas ietekmes no šīs sabiedrības līdzdalības nebūs „Ja pašvaldībai ir kādi aizrādījumi, ieteikumi priekšlikumi, tas iekļaujams vēstulē Valsts vides dienestam,” skaidroja E.Upīte.

Lai skaidrotu situāciju, ieradušies bija arī SIA „ECO Baltia vide” pārstāvji. Uzņēmuma Zemgales filiāles vadītājs Nauris Bertmanis aicināja deputātus pārdomāt lēmumu un nerosināt sabiedrības līdzdalību, jo tas uzņēmumam iekavētu attīstības plānus un ieceres vismaz par diviem mēnešiem. Viņi aicināja pašvaldību izvirzīt savus noteikumus un sniegt ieteikumus nosūtot vēstuli Valsts vides dienestam, uzņēmēji pauda gatavību tos izpildīt. „Filiāli Bauskā atvērām šī gada 13.maijā. Saņēmām visas nepieciešamās atļaujas. Ieguldījām 110 000 EUR, izveidojām 10 jaunas darba vietas,” par līdz šim paveikto stāstīja N.Bertmanis. „Līdz šim mēs šķirošanas darbu veicam ar rokām, plānojam to automatizēt, ieguldot papildus līdzekļus šķirošanas konveijeru uzstādīšanā,” nākotnes plānus komentēja Bertmanis.

Deputāts Agris Mustermanis vaicāja, vai, ņemot vērā uzņēmuma līdzšinējo pieredzi, viņi paši varētu norādīt uz to, kam pašvaldībai būtu jāpievērš uzmanība. „Jūs plānojat uzstādīt šīs iekārtas, varbūt tās radīs pamatīgu troksni? Kādas ir tās problēmas ar kurām iedzīvotāji varētu saskarties?” jautāja A.Mustermanis. „Mums ir filiāles Daugavpilī, Madonā, Aizkrauklē, Stopiņos, Saldū, Siguldā, Liepājā un citviet. Visur esam iztikuši bez sabiedriskās līdzdalības. Pašvaldības nosacījumi lielākoties ir par darba stundu ierobežojumiem, trokšņu un putekļu ierobežojumiem. Šie ir tie trīs kritēriji, ko parasti izvērtē vietvaras,” stāstīja Eco Baltia vides pārstāvis.

V.Veips norādīja: „Mēs šeit pārstāvam mūsu iedzīvotājus, viņi mūs ir ievēlējuši. Neuzklausīt iedzīvotāju viedokli nebūtu īsti pareizi.” „Iedzīvotāju iesaiste ir iespējama, bet neejot šo sabiedriskās apspriešanas ceļu. Esam gatavi organizēt atvērto durvju dienu un uzaicināt jebkuru Bauskas novada iedzīvotāju, arī jūs. Parādīsim, pastāstīsim. Izstāstīsim nākotnes ieceres – kur būs konveijeri, kur būs papildus laukumi. Tas viss ir iespējams,” alternatīvu, lai veiksmīgi salāgotu iedzīvotāju un uzņēmējdarbības intereses, piedāvāja Bertmanis. Deputāte Mārīte Ķikure interesējās, vai B kategorijas piesārņošanas atļauju var noņemt, ja uzņēmums neievēro nosacījumus. „Mēs valsts priekšā atbildam ar finanšu nodrošinājumu. Ja mēs izdarām pārkāpumus, Valsts vides dienests no mums var paņemt 100 000 eiro gadā. Ja mēs pārkāpjam, mēs riskējam ar savu finanšu garantiju, kas ir uz visu uzņēmumu kopumā, ne tikai uz Bausku,” skaidroja uzņēmuma pārstāvis.

Gatis Skurba uzteica uzņēmējus par to, ka viņi atnākuši un prezentē savu ieceri, kā arī uzņēmuma līdz šim sekmīgo darbību. Deputāte H.Greijere uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība būtu informēta, tajā pat laikā novadam būtisks ir ikviens uzņēmējs, tādēļ viņa pauda gandarījumu, ka ir iespējama alternatīva informatīvas kampaņas un atvērto durvju dienas veidā, kuras laikā iedzīvotāji var saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.

Diskusiju rezultātā, 4 domes deputātiem balsojot "par" sabiedrības iesaistes rīkošanu un 10 "pret", tika pieņemts lēmums sabiedrības līdzdalību nerosināt.

Par sabiedrības iesaistes rīkošanu balsoja A.Novickis, A.Kursīte, A.Mustermanis, V.Veips. Pārējie deputāti, nobalsojot pret sagatavoto lēmumprojektu, atbalstīja ieceri par informatīvas kampaņas rīkošanu iedzīvotājiem, kuras laikā iedzīvotāji varēs arī apskatīt uzņēmumu.

Uzziņai

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” nodrošina plašāko vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu – sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, telpu un teritoriju uzkopšanu, kā arī dažādus sezonālos pakalpojumus.

SIA „Eco Baltia vide” ir daļa no Latvijā lielākās vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupas „Eco Baltia”, kas ir apgrozījuma ziņā lielākā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijas valstīs un nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas līdz pārstrādei. 

SIA „Eco Baltia vide” izveidots apvienojot trīs pieredzējušus atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus – „Eko Rīga”, „Jūrmalas ATU” un „Kurzemes ainava”. 

SIA “Eco Baltia vide” 2018. gadā strādāja ar 16,325 miljonu apgrozījumu un 342 684 € peļņu.

Šobrīd uzņēmumā strādā 280 darbinieki.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas