Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pēdējā domes sēdē apstiprina peldbaseina maksas pakalpojumu cenrādi


Pēdējā domes sēdē apstiprina peldbaseina maksas pakalpojumu cenrādi2017.05.26 Komentāri (0) Pēdējā domes sēdē apstiprina peldbaseina maksas pakalpojumu cenrādi

25.maijā Bauskas novada domē aizritēja pēdējā pašreizējā sasaukuma deputātu domes sēde. Uz 55 darba kārtības jautājumu izskatīšanu ieradušies bija visi 17 domes deputāti. Darbs ritēja raiti un trīs stundu ilgajā sēdē tika pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi.

Piešķirti pašvaldības apbalvojumi

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Bauskas novadā, veiksmīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu vides sakārtošanā un saglabāšanā deputāti nolēma piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Mežotnes pagasta iedzīvotājam Jānim Dzelzkalējam. Pieteikumu apbalvojumam bija sagatavojusi Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju grupa un pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde”.

Savukārt par izciliem nopelniem un ieguldījumu Bauskas novada pirmsskolas bērnu muzikālajā izglītībā Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” tika piešķirts Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” skolotājai Mārai Zelmenei

Nodrošina finansējumu

Vairāki domes sēdē skatāmie jautājumi saistīti ar finansējuma piešķīrumiem. Finansējums 250 EUR apmērā tika piešķirts Bauskas novada ūdens motosporta klubam „Mēmeles sports” samaksai par licencēm dalībai Latvijas čempionātā. 2196 EUR liels finansējums tika piešķirts vienpadsmit Bauskas novada sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā „Formula Future” laivu klasē, kas no 2017. gada 9.augusta līdz 14.augustam norisināsies Dunaijvarošā, Ungārijā. Finansējums paredzēts transporta izdevumu segšanai.

Ar 700 EUR liela finansējuma piešķīrumu deputāti atbalstīja biedrības „Ābulis” projektu „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrības „Ābulis” aktivitātes 2017.gadā „Pasaule manī – es pasaulē””. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, iesaistot viņus aktivitātēs, kurās ir dažādi cilvēki, nepierasta vide. Tā kā ģimeņu vecāki nevar pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū, vairums no viņiem dzīvo ļoti trūcīgos apstākļos, līdz ar to nav iespējams aizbraukt arī netālos ceļojumos un ekskursijās. Nereti šie bērni un jaunieši ir ļoti bikli, nezina, kā uzvesties citā vidē, tādēļ jebkura ekskursija un izbrauciens palīdz vieglāk komunicēt ar citiem cilvēkiem, izprast sabiedrībā notiekošos procesus un pareizi reaģēt uz negaidītām dzīves situācijām.

700 EUR savas ieceres realizēšanai saņēma arī biedrības „Bauskas novada Aspazijas” sagatavotais projekts „Jaunās iespējas, lai sievietes ar īpašām vajadzībām integrētos sabiedrībā un apgūtu jaunas prasmes”. Šī projekta mērķis ir, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas, savstarpēji sadarbojoties, piedaloties pasākumos, apmaiņas programmās, veicināt sieviešu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Saskaņo nometņu darbību

Bauskas novada Sociālais dienests šajā vasarā iecerējis organizēt trīs vasaras nometnes. Domes sēdē tika saskaņota šo nometņu darbība. No 12.06.2017. līdz 16.06.2017. Pamūšas specialajā internātpamatskolā darbosies diennakts nometne „Visu gadu dziesmas krāju, Līgo dienu gaidīdams”, savukārt laikā no 26.06.2017. līdz 30.06.2017.tur pat Pamūšas speciālajā internātpamatskolā tiks organizēta dienas nometne „Ceļojums vasarā.” Visbeidzot laikā no 03.07.2017. līdz 07.07.2017. Bauskas novada Sociālajā dienestā, Rūpniecības ielā 7, bērni varēs apmeklēt dienas nometni „Viens divi trīs un Tu esi brīvs”. Sociālā dienesta organizētās nometnes paredzēts dienesta klientiem.

Ierastās topošo pirmklasnieku nometnes šajā vasarā tiks organizētas arī izglītības iestādēs. Bauskas sākumskolas nometnē „Taurenītis” ar skolu iepazīsies 42 bērni vecumā no 6 – 7 gadiem. Savukārt Bauskas 2.vidusskolas nometnē „Spārīte” darbosies vairāk kā 50 Bauskas 2.vidusskolas topošie pirmklasnieki vecumā no 6 -7 gadiem.

Veidos Bauskas mūzikas un mākslas skolu

Vienbalsīgu atbalstu saņēma lēmumprojkets, kas paredz divu Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu  - Bauskas Mākslas skola un Bauskas Mūzikas skola – apvienošanu, izveidojot vienu profesionālās ievirzes izglītības iestādi  „Bauskas Mūzikas un mākslas skola”. Vēlme pievienoties Bauskas Mūzikas skolai 2017.gada 12.maija iesniegumā pašvaldībai izteica Bauskas Mākslas skolas pedagogu kolektīvs. Pieņemtais lēmums paredz, ka ar 2018.gada 1.janvāri Bauskas Mākslas skola un Bauskas Mūzikas skola tiek apvienotas, izveidojot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi „Bauskas Mūzikas un mākslas skola”. Izglītošanās process tāpat kā līdz šim notiks divās ēkās līdz ar to izglītojamajiem nekādas pārmaiņas nav sagaidāmas.

Īstenos virkni projektu

Domes sēdē vairāki lēmumrojekti bija saistīti ar projektu īstenošanu. Daļa lēmumu paredz projekta pieteikumu iesniegšanu, daļa – līdzfinansējuma piešķiršanu. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā plānots iesniegt virkni projektu, kuri paredz kā teritoriju tā infrastruktūras sakārtošanu – „Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai”, „Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide”, „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana”, „Garozas muižas parka labiekārtošana”. Projekti jāiesniedz izvērtēšanai līdz 2017.gada 2.jūnijam. Iepriekšējā šī projektu konkursa kārtā pašvaldība startēja ar četriem projektiem. Visi četri projekti tika atbalstīti. Divi no tiem jau drīz finišēs - V.Plūdoņa muzejā turpinās aktīvi darbi pie klēts un ratnīcas restaurācija, savukārt  divos - „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” un „Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana” darbos plānots īstenot jūlijā un augustā, tādēļ šajā domes sēdē bija jālemj par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu iesniegšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Veicot Bauskas novada pašvaldības grants ceļu izvērtējumu atbilstoši atlases kritērijiem, projekta ietvaros plānots sakārtot vairākus grants ceļu posmu Brunavas pagastā - grants ceļa „Stūrmaņi - Ķirķeļu kapi” posma pārbūvi 2,762 km garumā, grants ceļa „Saulītes – Lobgale” posma pārbūvi 2,734 km garumā, grants ceļa „Ķirķeļu kapi – Silenieki” posma pārbūvi 1,163 km garumā, grants ceļa „Ezeriņi – Zītari” posma pārbūvi 0,952 km garumā un grants ceļa „Ērgļi – Saules” posma pārbūvi 1,639 km garumā. Kopējā šī projekta izmaksas ir 1 241 642,71 EUR, no tām 181 551,72 EUR  - pašvaldības līdzfinansējums.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu konkursā Šajā projektu konkursā pašvaldība startēs kopā ar Pasvales pašvaldību Lietuvā. projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pierobežas teritorijās. Bauskas novadam īpaši svarīgi uzlabot medicīniskās mājas aprūpes un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība lauku teritorijā. Projekta ietvaros tiks iegādāts operatīvais transportlīdzeklis, medicīniskais aprīkojums, paredzēta piemaksa medicīniskās mājas aprūpes speciālistam par papildus pacienta tuvinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un medicīniskajā aprūpē konkrētam pacientam, organizētas pirmās palīdzības apmācību grupas novada pagastos un pilsētā.

Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” paredz divas galvenās aktivitātes - Bauskas pils centrālā torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta rehabilitāciju ar mērķi ierīkot skatu laukumu, koncertzāli, būvvēstures digitālu ekspozīciju, tūristu taku apkārt pilij. Projektu iecerēts īstenot 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” Projekta kopējās izmaksas 1 165 075,54 euro, no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 565 105 euro.

5.6.2.specifisko atbalsta mērķa ietvaros pašvaldība sagatavojusi divus projektu pieteikumus: „Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” - projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: autoceļa A1 posma rekonstrukcija 1,087 km garumā, pašvaldības autoceļa A7- Rotkalni attiecināmā autoceļa posma pārbūve ir 0.84 km garumā.  

„Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas”. Projektā paredzēta 10 ha degradētās teritorijas revitalizācija, jauna krustojuma izbūve uz TEN-T maģistrāles Bauskas pilsētā un Lidlauka ielas izbūve (tai skaitā melnais segums un grants posma izbūve). Plānotais posms savienos Mūsas ciemu un Janeiku ciemu, nodrošinās uzņēmumu attīstību, ka arī jaunu investoru ienākšanu Bauskas pilsētā.

Savukārt 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa programmai iecerēts iesniegt projektu „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai”. Šajā projektā iecerēts veikt Īslīces ielas pārbūvi.   

Līdzfinansējums piešķirts arī dieviem iedzīvotāju sagatavotiem projektiem. Projekts „Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana Dārza ielā 13A, Bauskā, Bauskas nov.” saņēma 903,78 EUR lielu līdzfinansējumu (kopējās projekta izmaksas 1 529,05 EUR), savukārt projekta „Daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 3, Īslīces pagastā automašīnu stāvlaukuma izbūve” īstenošanu pašvaldība atbalsīs ar līdzfinansējumu 7 600,08 EUR (kopējās projekta izmaksas 15 200,16 EUR).

Tiek atjaunots skeitparks

Salātu ielas 12A, Bauskā iekšpagalmā kopš 2002.gada bijuši uzstādīti skeitparka elementi, kuri laika gaitā ir fiziski un morāli novecojuši un to lietošana apdraud bērnu un pusaudžu veselību. Lai palielinātu ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni visām vecuma grupām. Lai palielinātu ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni visām bērnu vecuma grupām, iecerēts uzstādīt jaunas skeitparka iekārtas uzstādīšana, kopumā 6 rampas. Atbilstoši iepirkumu procedūrai, līgums par skeitparka elementu uzstādīšanu noslēgts ar SIA „Fixman”. Kopējās jauno elementu izmaksas  - 24 081,32 EUR.

Apstiprina peldbaseina maksas cenrādi

Viens no visilgāk apskatītajiem jautājumiem domes sēdē bija jautājums par peldbaseina maksas cenrāža apstiprināšanu. Ne vienbalsīgi, bet tomēr ar ievērojamu pārsvaru maksas pakalpojumu cenrādis tika apstiprināts.

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina
MAKSA PAKALPOJUMU CENRĀDIS (ar EUR PVN)

 

Stundu skaits

Izmaksas bez pirts

 

Izmaksas ar pirtīm

 

Svētku dienās un brīvdienās

 

Abonements 10 dienām 3 stundas

(30 stundas kopā)

Abonements 5 dienām 3 stundas

(15 stundas kopā)

Pirmdiena

Darba dienās

Pirmdien

Darba dienās

bez pirtīm

 

ar pirtīm

 

bez pirtīm

ar pirtīm

Apmeklētāju kategorija

Pieaugušiem un bērniem no 14 gadu vecumam

1

3.20

4.10

3.70

4.70

6.00

30.00

56.00

15.00

28.00

2

3.80

4.80

4.40

6.00

7.50

3

4.40

5.40

5.10

7.00

9.00

Bērniem no 7-14 gadu vecumam ar vecāku vai pavadoni

1

2.50

2.90

2.90

3.20

4.00

18.00

44.00

9.00

22.00

2

3.20

3.50

3.50

3.80

4.50

3

3.70

4.10

4.10

4.40

5.60

Pensionāriem, studentiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

1

1.10

1.10

2.10

2.10

6.00

18.00

32.00

9.00

16.00

2

2.10

2.10

3.10

3.10

7.50

3

3.10

3.10

4.10

4.10

8.50

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ar pavadoni

BEZ MAKSAS

Bērniem no 2 – 7 gadu vecumam ar pavadoni

1,20

 

 

 

 

Sniegtie pakalpojumi

Stundu skaits

CENA

Visa peldbaseina noma ar pirtīm, hidromasāžu brīvdienās no plkst.10.00 – 13.00 ar 10 dienu iepriekšēju pieteikumu

2

450.00

3

560.00

Peldbaseina viena celiņa ar hidromasāžu noma (12 personām)

1

20.00

2

26.00

3

31.00

Medicīnas māsas kabineta noma dienā

-

45.00

Treneru kabineta noma dienā

-

25.00

Dāvanu karte (derīga 3 mēnešus)

 

10.00

 

15.00

-

20.00

-

30.00

Dzimšanas dienas atlaide 20%

-

-

Bauskas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem peldētprasmju apmācības apguve pēc noteikta grafika

BEZ MAKSAS

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem no 4.apmācības gada 2 stundas mēnesī BEZ MAKSAS atbilstoši sporta veidu grupu grafikam.

Bauskas novada sporta veidu izlašu dalībniekiem – studentiem 2 stundas mēnesī BEZ MAKSAS.

Sēdes noslēgumā priekšsēdētājs pateicās kolēģiem par sadarbību 4 gadu garumā. Uz nākamo domes sēde pulcēsies jau jaunā sasaukuma deputāti. Kuri tie būs, noteiks iedzīvotāju balsis 2017.gada 3.jūnijā.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas