Ceturtdiena, 05. Augusts, 2021. Arvils, Osvalds

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU


PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU2021.04.08 Komentāri (0) PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā Jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jaunveidojamā Bauskas novada (šobrīd – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku  novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jaunveidojamā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada septembrim, bet apspriest tās varēs š.g. oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

  • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
  • tematiskajās diskusijās;
  • stratēģiskajā sanaksmē;
  • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Tematisko darba grupu darbs notika 2021.gada aprīlī – maijā.
Diskusijas notika tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās piedalījās tematisko darba grupu dalībnieki un interesenti.

Darba grupu norises ietvaros, dalībnieki tika informēti par jomas aktualitātēm kā arī notika diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām. Diskusiju dalībnieki vienojās par nākotnes vīziju un definēja nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu. 
Tabulā apkopoti diskusiju darba materiāli:

Darba grupa LABKLĀJĪBA

Norises datums: 14.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Bērnu un ģimenes politika; sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; vienlīdzīgas iespējas, nodarbinātība un sociālā iekļaušana; atstumto ekonomiskā integrācija.

Darba grupa VESELĪBA

Norises datums: 20.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Veselības aprūpe; veselības veicināšana; aktīva, veselīga novecošanās.

Darba grupa EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

Norises datums: 21.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Iedzīvotāji; nodarbinātība; uzņēmējdarbība; tūrisms; rekreācija; investīciju piesaiste un industriālo teritoriju attīstība; pārrobežu sadarbība; ilgtspējīga pārvalde.

Darba grupa SPORTS

Norises datums: 28.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Sports –tautas sports; bērnu un jauniešu sports; augstu sasniegumu sports; aktīvs dzīvesveids.

Darba grupa IZGLĪTĪBA

Norises datums: 28.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Izglītības infrastruktūra; pirmsskolas, vispārējā, profesionālā, interešu izglītība; augstākā izglītība; mūžizglītība; jaunatnes politika.

Darba grupa KULTŪRA

Norises datums: 29.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Kultūras centri; bibliotēkas; muzeji; kultūras mantojuma attīstība; pasākumi un aktivitātes.

Darba grupa ILGTSPĒJĪGA VIDE
UN KLIMATNEITRALITĀTE

Norises datums: 5.maijs
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Ūdens; dabas resursi un bioloģiskā daudzveidība; ainava; mežu apsaimniekošana; dabas aizsardzība; īpaši apdraudētas teritorijas; zemes dzīļu aizsardzība; gaisa kvalitāte un troksnis; atkritumu apsaimniekošana; aprites ekonomika; klimata pārmaiņas un energo politika.

Darba grupa TERITORIJAS
ATTĪSTĪBA

Norises datums: 6.maijs
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Satiksmes infrastruktūra un organizācija, t.sk. ilgtspējīga mobilitāte; TEN-T infrastruktūra; infrastruktūras objektu „Via Baltica” un „Rail Baltica” ietekme;  sakaru infrastruktūra (digitalizācija); enerģētika (siltumapgāde, gāzes apgāde, energoefektivitāte); ilgtspējīgi mājokļi; ilgtspējīga ūdenssaimniecība; zemes pārvaldība; lauksaimniecība un lauku attīstība. 

Bauskas novada TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS priekšlikumi

Norises datums: 16.aprīlis

Priekšlikumi novada centra attīstībai

Bauskas pilsētas attīstība

Bauskas pilsētas loma

Bauskas novada telpiskā attīstība

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programma

Studiju kurss

Teritorijas plānošana (ĢeogrP031)

Doc. M.Kalvāne,  dipl. Arhit. G.Lukstiņa

BAUSKAS VECPILSĒTA

Industriālās ainavas konceptuālie risinājumi

Norises datums: 28.maijs

Post-industriālo teritoriju attīstība Bauskā

Industriālo teritoriju attīstības koncepcija

Industriālās ainavas pētījums un  konceptuālie risinājumi

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Profesionālā maģistru studiju programma

Studiju kurss:  Industriālo teritoriju plānošana

Dr.arch. prof. A.Ziemeļniece, Dr. arch. doc U.Īle

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Norises datums: 6.jūlijs

Diskusiju apkopjums

Vizuālais materiāls

  • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
  • lielākās problēmas un izaicinājumi Bauskas novada teritorijā;
  • espējamie risinājumi un priekšlikumi.  

Ja jums ir kādi priekšlikumi, ko izteikt par jomām, kur jau ir notikušas tiešsaistes darba grupu sanāksmes, lūdzam rakstīt uz e-pastu: planojums@bauska.lv vai Janai Briedei uz e-pastu: jana@jbconsulting.lv.


Attēlā redzams uzzīmēts portatīvais dators, kurā ar zīmuli tiek aizpildīta anketa un uzraksts baltiem burtiem Aptauja.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros.

 

2021. gada sākumā Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar  Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, uzsāka darbu pie jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes (turpmāk - attīstības plānošanas dokumenti). Lai noskaidrotu jaunveidojamā Bauskas novada iedzīvotāju viedokli no 2021. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam tika organizēta aptauja.

Aptaujā piedalījās 549 respondenti un tās aizpildīšana bija anonīma. 
Aptaujā bija iekļauti 16 jautājumi.
Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos izdevumos un publiskajā ārtelpā dažādās vietās visu četru novadu teritorijās.

Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā) un to iespējamajiem risinājumiem.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam, kurš  piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.


Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas