Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU


PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU2022.02.07 Komentāri (0) PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Noslēdzies darbs pie Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties dokumenta 2.redakcijas publiskajā apspriešanā. 


Noslēgusies Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam,  Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Bauskas novada dome 2022.gada 3.februārī pieņēma lēmumu Nr.58 (protokols Nr.3, 1. p.) „Par Bauskas novada attīstības programmas 2. redakcijas, Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu”. Publiskā apspriešana no 2022.gada 11.februāra līdz 2022.gada 14.martam.

Publiskajai apspriešanai nodotie plānošanas dokumenti (2.0 redakcija): 

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2035.gadam.
Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2035.gadam. Pašreizējās situācijas raksturojums.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam RĪCĪBAS PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA.
VIDES PĀRSKATA PROJEKTS.

VIDES PĀRSKATA KOPSAVILKUMS

 

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem 

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem 2.redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas publiskās apspriešanas sanāksme.
 

Nr.p.k.

Teritorija

Datums

Plkst.

Saite uz notikušo publiskās apspriešanas sanāksmes ierakstu

1.

Bauskas novads

no 23.februāra

15.00

Video

Prezentācija

 


Noslēgusies Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta publiskā apspriešana.

Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.6, 14.p.) „Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilga no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.

Publiskajai apspriešanai nodotie plānošanas dokumenti (1.0 redakcija)

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam RĪCĪBAS PLĀNS.
Bauskas novada attīstības programma 2021.-2027.gadam UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA.

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas četras publiskās apspriešanas sanāksmes.
 

Nr.p.k.

Teritorija

Datums

Plkst.

Saite uz notikušo publiskās apspriešanas sanāksmes ierakstu

1.

Bauskas apvienības pārvalde

    9.novembris

18.00

https://ieej.lv/jfBTk 

2.

Iecavas apvienības pārvalde

  16.novembris

18.00

https://ieej.lv/jUaPf

3.

Rundāles apvienības pārvalde

  23.novembris

18.00

https://ieej.lv/JRVpS

4.

Vecumnieku apvienības pārvalde

  30.novembris

18.00

https://ieej.lv/ODdE4 

 


 

Aicinām piedalīties diskusijās par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām, kā arī citām aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj Rīcības un Investīciju plānā.

Diskusijas plānotas augustā un septembrī, sarunas notiks tiešsaitē Zoom vidē.  Paredzamais diskusiju ilgums par katru nodefinēto prioritāti aptuveni divas stundas. Pirms piedalīties diskusijās, lūdzam iepazīties ar jau notikušo diskusiju materiāliem (zemāk rakstā).

Diskusijas saturs:

  • Rīcības virzienu noteikšana (diskusija mainot vai papildinot konsultantu priekšlikumu par rīcības virzienu nosaukumiem);
  • Konkrētu rīcību un pasākumu iekļaušana rīcības virzienos (arī investīciju vajadzības).

Diskusijas rezultāts: Apstiprināti rīcības virzieni katrai vidēja termiņa prioritātei kā arī rīcības plāna un investīciju plānā iekļaujamie priekšlikumi.

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
DARBA GRUPU LAIKI

18. augusts
10:00 – 12:00
Zinošs iedzīvotājs /izglītība/ Diskusija
noslēgusies
19. augusts
14:00 – 16:00
Labklājība visiem /sociālā un veselības joma/ Diskusija
noslēgusies
20. augusts
10:00 – 12:00
Radoša darbība /kultūra/ Diskusija
noslēgusies
3.septembris
10:00 – 12:00
Dzīves un darba telpa /infrastruktūra/ Diskusija
noslēgusies
7. septembris
10:00 – 12:00
Tīra un zaļa vide /vide/ Diskusija
noslēgusies
8. septembris
14:00 – 16:00
Augoša attīstības vide uzņēmējam /uzņēmējdarbība/ Diskusija
​noslēgusies
9. septembris
10:00 – 12:00
Sasniedzams novads un mobils iedzīvotājs /mobilitāte/ Diskusija
​noslēgusies
10. septembris
10:00 – 12:00
Pārvaldība un sadarbība Diskusija
​noslēgusies

 

Visām diskusijām tiks izmantota viena Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/83448781754
ZOOM sanāksmes ID: 83448781754


PAVEIKTAIS

Tematisko darba grupu darbs notika 2021.gada aprīlī – maijā.
Diskusijas notika tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās piedalījās tematisko darba grupu dalībnieki un interesenti.

Darba grupu norises ietvaros, dalībnieki tika informēti par jomas aktualitātēm kā arī notika diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām. Diskusiju dalībnieki vienojās par nākotnes vīziju un definēja nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu. 
Tabulā apkopoti diskusiju darba materiāli:

Darba grupa LABKLĀJĪBA

Norises datums: 14.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Bērnu un ģimenes politika; sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; vienlīdzīgas iespējas, nodarbinātība un sociālā iekļaušana; atstumto ekonomiskā integrācija.

Darba grupa VESELĪBA

Norises datums: 20.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Veselības aprūpe; veselības veicināšana; aktīva, veselīga novecošanās.

Darba grupa EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

Norises datums: 21.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Iedzīvotāji; nodarbinātība; uzņēmējdarbība; tūrisms; rekreācija; investīciju piesaiste un industriālo teritoriju attīstība; pārrobežu sadarbība; ilgtspējīga pārvalde.

Darba grupa SPORTS

Norises datums: 28.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Sports –tautas sports; bērnu un jauniešu sports; augstu sasniegumu sports; aktīvs dzīvesveids.

Darba grupa IZGLĪTĪBA

Norises datums: 28.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Izglītības infrastruktūra; pirmsskolas, vispārējā, profesionālā, interešu izglītība; augstākā izglītība; mūžizglītība; jaunatnes politika.

Darba grupa KULTŪRA

Norises datums: 29.aprīlis
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Kultūras centri; bibliotēkas; muzeji; kultūras mantojuma attīstība; pasākumi un aktivitātes.

Darba grupa ILGTSPĒJĪGA VIDE
UN KLIMATNEITRALITĀTE

Norises datums: 5.maijs
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Ūdens; dabas resursi un bioloģiskā daudzveidība; ainava; mežu apsaimniekošana; dabas aizsardzība; īpaši apdraudētas teritorijas; zemes dzīļu aizsardzība; gaisa kvalitāte un troksnis; atkritumu apsaimniekošana; aprites ekonomika; klimata pārmaiņas un energo politika.

Darba grupa TERITORIJAS
ATTĪSTĪBA

Norises datums: 6.maijs
 

Prezentācija

Diskusiju apkopojums

Vizuālais materiāls

Satiksmes infrastruktūra un organizācija, t.sk. ilgtspējīga mobilitāte; TEN-T infrastruktūra; infrastruktūras objektu „Via Baltica” un „Rail Baltica” ietekme;  sakaru infrastruktūra (digitalizācija); enerģētika (siltumapgāde, gāzes apgāde, energoefektivitāte); ilgtspējīgi mājokļi; ilgtspējīga ūdenssaimniecība; zemes pārvaldība; lauksaimniecība un lauku attīstība. 

Bauskas novada TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS priekšlikumi

Norises datums: 16.aprīlis

Priekšlikumi novada centra attīstībai

Bauskas pilsētas attīstība

Bauskas pilsētas loma

Bauskas novada telpiskā attīstība

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programma

Studiju kurss

Teritorijas plānošana (ĢeogrP031)

Doc. M.Kalvāne,  dipl. Arhit. G.Lukstiņa

BAUSKAS VECPILSĒTA

Industriālās ainavas konceptuālie risinājumi

Norises datums: 28.maijs

Post-industriālo teritoriju attīstība Bauskā

Industriālo teritoriju attīstības koncepcija

Industriālās ainavas pētījums un  konceptuālie risinājumi

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Profesionālā maģistru studiju programma

Studiju kurss:  Industriālo teritoriju plānošana

Dr.arch. prof. A.Ziemeļniece, Dr. arch. doc U.Īle

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Norises datums: 6.jūlijs

Diskusiju apkopjums

Vizuālais materiāls

  • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
  • lielākās problēmas un izaicinājumi Bauskas novada teritorijā;
  • espējamie risinājumi un priekšlikumi.  

Ja jums ir kādi priekšlikumi, ko izteikt par jomām, kur jau ir notikušas tiešsaistes darba grupu sanāksmes, lūdzam rakstīt uz e-pastu: planojums@bauska.lv vai Janai Briedei uz e-pastu: jana@jbconsulting.lv.


Attēlā redzams uzzīmēts portatīvais dators, kurā ar zīmuli tiek aizpildīta anketa un uzraksts baltiem burtiem Aptauja.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros.

 

2021. gada sākumā Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar  Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, uzsāka darbu pie jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes (turpmāk - attīstības plānošanas dokumenti). Lai noskaidrotu jaunveidojamā Bauskas novada iedzīvotāju viedokli no 2021. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam tika organizēta aptauja.

Aptaujā piedalījās 549 respondenti un tās aizpildīšana bija anonīma. 
Aptaujā bija iekļauti 16 jautājumi.
Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos izdevumos un publiskajā ārtelpā dažādās vietās visu četru novadu teritorijās.

Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā) un to iespējamajiem risinājumiem.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam, kurš  piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.


Paziņojums par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādi.

Bauskas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu." (prot. Nr. 22, 20. p.). 

 

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevums: ŠEIT. 

Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums: ŠEIT. 
Izstrādes process un izpildes termiņi: ŠEIT.

 

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks uzsākta laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada novembrim.

 

Mērķis
Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt:

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
Bauskas novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.

 

Sabiedrības līdzdalība
Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;

2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.

 

Priekšlikumu iesniegšana

Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 28. februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi planojums@bauska.lv vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

 

Precizēta informācija

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pasta adresi.

 

Publiskā apspriešana

Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks saskaņā ar laika grafiku (stratēģija - plānots 2021. gada jūnijs, programma - 2021. gada jūlijs).

 

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis 20213021).

 

Sagatavoja:
Ilze Tijone,
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 


Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas