Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldības speciālisti iepazīst Kuldīgas kolēģu veikumu


Pašvaldības speciālisti iepazīst Kuldīgas kolēģu veikumu2015.02.05 Komentāri (0) Pašvaldības speciālisti iepazīst Kuldīgas kolēģu veikumu

Lai smeltos pieredzi, idejas un labās prakses piemērus Bauskas Vecpilsētas saglabāšanai, atjaunošanai un atdzīvināšanai, Bauskas novada pašvaldības vadības komanda un iestāžu speciālisti, kā arī biedrības „Bauskas Vecpilsēta” pārstāvji 30.janvārī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas pašvaldību – vienu no tām Latvijas pašvaldībām, kura patiesi var lepoties ar paveikto Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanā un attīstībā.

Vizītes ievadā Bauskas novada pārstāvji tikās ar Kuldīgas pašvaldības priekšsēdētājas 1.vietnieku Viktoru Gotfridsonu, pašvaldības izpilddirektori Ilzi Dambīti – Dambergu un pašvaldības speciālistiem, kuri iepazīstināja viesus ar vecpilsētā paveikto, nākotnes iecerēm, kā arī pieejamajiem atbalsta instrumentiem iedzīvotājiem. Pēc divu stundu garas sarunas, Kuldīgas pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja baušķeniekus veda garā pastaigā pa vecpilsētas ielām, rādot un stāstot par dažādiem risinājumiem kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, ar praktiskiem piemēriem demonstrējot vislabākās prakses piemērus, kā arī to, kas prasījis vairāk pūļu un resursu. Daudzkārt Bauskā apspriestās Rātsnama ēkas sienas defekti nav nekas neparasts. Arī kuldīdznieki seno ēku renovācijas procesā sastopas ar līdzīgām problēmām. Atjaunotās Sinagogas ēkas ārsienās redzami līdzīgi defekti, un arī to izcelsme ir līdzīga – ēkas sienā atstāti vecā mūra fragmenti. Vizītes noslēgumā Bauskas novada pašvaldības speciālisti viesojās Restaurācijas centrā un Kuldīgas novada muzejā.

Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanu Kuldīgas novada pašvaldība izvirzījusi kā vienu no prioritārajām darbības sfērām. Lai sasniegtu šo skaidri izvirzīto mērķi, kuldīdznieki ieguldījuši ne mazums līdzekļu, kā arī nav baidījušies atbilstoši vajadzībām ieguldīt cilvēkresursos. Lielu atspaidu vecpilsētas sakārtošanā sniedza līdzekļi, kurus Kuldīgas novada pašvaldībai piešķīra Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros. Šajā prioritātē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc noteiktiem kritērijiem pašvaldībām piešķir kvotas. Bauskas novada pašvaldība šajā programmā varēja pretendēt uz atbalstu nepilna pusmiljona euro apmērā, savukārt Kuldīgas novada pašvaldībai bija pieejami 10 miljoni EUR. Par šiem līdzekļiem, kā norāda Kuldīgas kolēģi, izdevies paveikt patiesi daudz. Vecpilsētas attīstībai pašvaldība no šiem līdzekļiem novirzīja 7 miljonus euro. Tāpat Kuldīgas pašvaldības speciālisti neaizmirst uzteikt arī novada un pilsētas iedzīvotājus, kuri ar savu iniciatīvu un vēlmi iesaistīties ir liels atbalsts pašvaldībai ikdienas darbā. 

Lai īstenotu vecpilsētas saglabāšanas, atjaunošanas un attīstības idejas Kuldīgas novada pašvaldība īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus, kuros paveikto uzskatāmi varēja novērtēt Kuldīgas vecpilsēta apskates laikā. Līdzīgi kā ikvienā vecpilsētā, arī Kuldīgā lielākā daļa ēku pieder privātīpašniekiem, kas viennozīmīgi apgrūtina jebkādas pašvaldības rīcības. Pašvaldība ir izstrādājusi dažādas koncepcijas, kurās noteiktas stingras vadlīnijas, pēc kurām, sakārtojot savus īpašumus, jāvadās iedzīvotājiem. Īpaši interesanta šķita Apstādījumu koncepcija Kuldīgas pilsētā, kurā noteiktas ne vien ziedu stādījumu atrašanās vietas, bet pat stādāmo augu šķirnes un krāsu toņi, kādos stādījumi veidojami.

Lai atbalstītu iedzīvotājus savu īpašumu sakārtošanas procesā, pašvaldība radījusi vairākus atbalsta instrumentus. Pirmkārt, tie ir projektu konkursi, kuros iespējams iegūt pašvaldības atbalstu savu ideju īstenošanai. Kuldīgā darbojas trīs atbalsta programmas. Konkurss „Darīsim paši” ir turpinājums Nīderlandes fonda KNHM un pašvaldību atbalstītajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi.” Arī Bauskas novada pašvaldība 2015.gadā plāno turpināt labo praksi un atbalstīt iedzīvotājus, piešķirot pašvaldības līdzekļus iedzīvotāju idejām vides sakārtošanai. 

Projektu konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas pilsētā” savā būtībā ir līdzīgs Bauskas novada Saistošajiem noteikumiem par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Šajā projektu konkursā Kuldīgas novada iedzīvotāji var iesaistīties un līdzdarboties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 7000 euro viena konkursa projekta realizēšanai.

Vēl viena iespēja sakārtot savus īpašumus, piesaistot pašvaldības finansējumu, noteikta Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  „Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos”. Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai, dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas. Šiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājs var saņemt līdzfinansējumu līdz 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000,00 euro, ja ēka ir kultūrvēstures piemineklis atbalsta apmērs palielinās. Tāpat var pretendēt uz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu (atbalsta apmērs – ne vairāk kā 5 EUR/m2), kā arī saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Šeit līdzfinansējuma apmērs ir 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500,00 euro, ja īpašums pieder pašvaldībai, atbalsta apmērs pieaug līdz 10 000,00 euro.

Ja iepriekšējās atbalsta programmas paredzētas ikvienam novada iedzīvotājam, tad saistošie noteikumi „Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā” nosaka kārtību, kā uz atbalstu var pretendēt tieši vecpilsētas namu īpašnieki un apsaimniekotāji. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā, ar ierobežojumu 5000 euro un 10000 euro atkarībā no veicamā pasākuma specifikas.

Vēl viena interesanta pašvaldības iniciatīva ir Logu atjaunošanas akcija. Arī tās mērķauditorija ir tieši vecpilsētas iedzīvotāji, namīpašnieki un ēku apsaimniekotāji. Akcijas laikā Kuldīgas restaurācijas centrs aicina Kuldīgas vecpilsētas ēku un dzīvokļu iedzīvotājus, īpašniekus un apsaimniekotājus bez maksas sakārtot sava nama logus. Cilvēki tiek aicināti uz Restaurācijas centru, kur ar kvalificētu restauratoru atbalstu un Kuldīgas novada domes nodrošinātiem izejmateriāliem un palīglīdzekļiem, ieguldot vien savu laiku un darbu, ir iespēja sakārtot sava īpašuma logus.

Ikvienas idejas īstenošanai ir nepieciešami ne vien finanšu līdzekļi, bet arī speciālisti, kuri nodarbotos ar šo ideju īstenošanu. Kuldīgas novada pašvaldība nav baidījusies no birokrātiskā aparāta palielināšanas un ir ieguldījusi cilvēkresursos – par būvniecības jautājumiem Kuldīgas novada pašvaldībā rūpējas 12 speciālisti (Bauskas novada Būvvaldē strādā 4 cilvēki), ar projektu izstrādi un īstenošanu, uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem un attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanu Kuldīgā nodarbojas 11 cilvēki (Bauskas novada Attīstības un plānošanas nodaļā ir 6 amata vietas). Kopumā 5 cilvēki Kuldīgas novada pašvaldībā nodarbojas ar jautājumiem, kas skar tikai vecpilsētas attīstību, Bauskā nav neviena šāda speciālista. Šos pienākumus, kontekstā ar citiem, veic Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti.

Redzētais Kuldīgā iedvesmoja, daudzas idejas baušķeniekiem jau bija zināmas, daudzas idejas rastas no jauna, bet pats būtiskākais – ir gūta pārliecība, ka iesāktais Bauskā ir jāturpina, arī virziens ir pareizais, tikai jāturpina meklēt atbalsta iespējas un jārosina iedzīvotāji vairāk iesaistīties savu īpašumu sakārtošanā. Kultūrvēsturiskā izpratnē mēs - baušķenieki varam justies patiesi bagāti, ka mantojumā no iepriekšējiem gadsimtiem esam saņēmuši pilsētas daļu, kuru dēvēt par vēsturisko centru. „Vēsturisko pilsētu vecais dzīvojamais fonds līdzās jaunajam ir mūsu kopējs īpašums, no iepriekšējām paaudzēm saņemta materiālās un arī garīgās kultūras mantojuma daļa. Tā saglabāšana, restaurācija un tālāknodošana nākamajām paaudzēm ir mūsu pienākums, jo vēsturiski izveidojusies apbūves daļa ir tas elements pilsētas kopējā struktūrā, kas piešķir katrai atsevišķai pilsētai tās neatkārtojamību, savdabību un individualitāti,” tā par būtisko uzdevumu – saglabāt, restaurēt, atdzīvināt Bauskas vecpilsētu savulaik rakstīja arhitekte I.Bākule.

Fotogaleriju var skatīt ŠEIT

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas