Ceturtdiena, 18. Augusts, 2022. Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Par Laimdotas Kolbergas atbrīvošanu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas amata.


2014.09.30 Komentāri (0) Par Laimdotas Kolbergas atbrīvošanu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas amata.

Atsaucoties uz 2014.gada 29.septembrī laikrakstā Bauskas Dzīve” redakcijas slejā publicēto A.Rozentāles rakstu „Viena pagale nedeg”, Bauska novada pašvaldība sniedz papildus skaidrojumu rakstā minētajiem faktiem par 2014.gada 18.septembrī Bauskas novada domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu „Par Laimdotas Kolbergas atbrīvošanu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas amata”.

Kā sagatavotajā lēmuma preambulas tekstā minēts:

„Bauskas novada pašvaldības iestādē „Vecsaules pagasta pārvalde” (turpmāk – Vecsaules pagasta pārvalde) ir konstatēti būtiski pārkāpumi kases operāciju uzskaitē, nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā un reģistrēšanā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NĪNO.” To apliecina arī Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 20.jūnijā saņemtais SIA „Revidentu serviss” slēdziens „Par veikto procedūru rezultātiem komunālo maksājumu izpētē Vecsaules pagasta pārvaldē no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim”

Laimdotai Kolbergai, atbilstoši 2009.gada 21.oktobra darba līguma Nr.4-13/3. 3.7.apakšpunktam, bija pienākums vadīt pārvaldes darbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem normatīvajiem aktiem, darba devēja apstiprinātu iestādes nolikumu un darba līgumu. Atbilstoši minētā darba līguma 3.14.apakšpunktam Laimdotai Kolbergai bija pienākums nodrošināt Vecsaules pagasta pārvaldes personāla dokumentācijas, grāmatvedības, lietvedības un pārējās dokumentācijas pareizu kārtošanu, izpildi un glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vecsaules pagasta pārvaldes kasiere bija tiešā pārvaldes vadītāja pakļautībā un nevarēja būt citas iestādes jeb Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļas pakļautībā. Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, konstatējams, ka Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja Laimdota Kolberga nav pildījusi normatīvajos aktos un darba līgumā noteiktos pienākumus, kas novedis pie darba devēja uzticības zaudēšanas, kā arī kaitējuma nodarīšanas Bauskas novada pašvaldības reputācijai.

No Laimdotas Kolbergas Bauskas novada pašvaldībā tika saņemti vairāki rakstveida paskaidrojumi 2014.gada 20.martā, 22.aprīlī, 10.jūlijā un 16.septembrī. Nevienā no četriem saņemtajiem paskaidrojumiem, nav konstatējami Laimdotas Kolbergas atbildību izslēdzoši apstākļi.

Bauskas novada domes deputātiem izskatīšanai tika nodoti 2014.gada 10.jūlija un 16.septembra paskaidrojumi.

  Atbilstoši pārkāpuma raksturam kā likumiskais pamatojums darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar Laimdotu Kolbergu ir Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.punkts, 103.panta pirmās daļas 1.punkts. Likuma 103.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks uzteikuma termiņš, darba devējam jāuzsaka darba līgums nekavējoties – ja darba līgums tiek uzteikts šā likuma 101. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos.

Lai izpildītu likuma normu par „nekavējošu darba līguma uzteikumu”, 2014.gada 18.septembrī tika sasaukta Bauskas novada domes ārkārtas sēde, kurā deputāti nolēma atbrīvot Laimdotu Kolbergu no Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājas amata, jo likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktā noteikts, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.

 

Kavēšanos ar lēmuma pieņemšanu iepriekš minētāja jautājumā noteica virkne apstākļu. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās grāmatvedības nodaļai konstatējot iespējamos pārkāpumus Vecsaules pagasta pārvaldē, Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Revidentu serviss” komunālo maksājumu izpētei Vecsaules pagasta pārvaldē no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Uz revīzijas veikšanas laiku no 2014.gada 6.maija līdz 2014.gada 6.augustam Laimdota Kolberga tika atstādināta no amata. Atstādināšanas laikā Laimdotai Kolbergai no 2014.gada 9.jūnija līdz 2014.gada 11.septembrim bija pārejoša darba nespēja.

Ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora 2014.gada 12.septembra rīkojumu  Laimdota Kolberga no 2014.gada 12.septembra turpināja veikt Vecsaules pagasta pārvaldē vadītāja amata pienākumus bez tiesībām parakstīt pārvaldes vārdā pārvaldes finanšu dokumentus, norēķinu dokumentus Valsts kasē un kredītiestādēs.

Darba likuma 101.panta otrā daļā noteikts, ja darba devējs ir nodomājis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5.punkta noteikumiem, viņam ir pienākums pieprasīt no darbinieka rakstveida paskaidrojumu.  Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors 2014.gada 15.septembrī pieprasīja Laimdotai Kolbergai paskaidrojumu. No 2014.gada 16.septembrī saņemtā paskaidrojuma satura izriet secinājums, ka Laimdota Kolberga neizprot iestādes vadītāja pienākumus un atbildību, jo uzskata, ka, noslēdzot darba līgumus ar Vecsaules pagasta iestādes darbiniekiem, normatīvajos aktos noteiktie iestādes vadītāja pienākumi un atbildība ir deleģēti - tie pārgājuši no viņas uz šiem darbiniekiem.

 

Aija Spriņķe,

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja. 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas