Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Novembra domes sēdē jautājumi izskatīti spraigās diskusijās


Novembra domes sēdē jautājumi izskatīti spraigās diskusijās2018.11.30 Komentāri (0) Novembra domes sēdē jautājumi izskatīti spraigās diskusijās

Ceturtdien, 29.novembrī, Bauskas novada domes sēdē deputāti strādāja līdz deviņiem vakarā. Septiņas stundas ilgajā domes sēdē, deputāti apstiprināja amatos jaunos pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītājus, lēma par jaunām amata vietām Bauskas novada administrācijā, kā arī noraidīja vairākus uz domes sēdi virzītos jautājumus.

Novada domes sēdes sākumā tika apstiprināti visi trīs amatiem virzītie pretendenti. Uzvaras pamatskolas direktores amata pienākumus turpmāk pildīs Ilze Ērgle, Bauskas Sociālo dienestu vadīs Dina Romanovska, savukārt par Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju deputāti apstiprināja Inesi Gailīti.

Domes sēde bija īpaša ne vien ar tās ilgumu, bet arī ar to, ka tā bija pirmā novada domes sēde jaunajai deputātei Kristīnei Kazākai, kura deputāta pienākumus turpmāk pildīs Saeimā ievēlētā Artūra Toma Pleša vietā. Kristīne tika apstiprināta par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas un Vides un attīstības komitejas locekli.

Pēc ilgām un spraigām diskusijām deputāti noraidīja atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”. Projektā plānotas vairākas aktivitātes –

  • ēkas Rūpniecības ielā 9 pārbūve daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem un bērniem ar funkciju traucējumiem;
  • jaunas ēkas būvniecība un aprīkojuma iegāde;
  • ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Zaļajā ielā 33, kur paredzēti telpu remontdarbi un telpu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Deputāti, lēmumu neatbalstīt šo projektu, pamatoja ar pārlieku augstām projekta izmaksām. Projekta kopsumma sastāda 2 121 205 eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums būtu 1 436 714 eiro. Deputāti vienojās, ka jārod veids, kā projekta izmaksas samazināt. Jautājums atkārtoti tiks skatīts ārkārtas domes sēdē.

Deputāti nebija vienoti arī jautājumā par komisijas izveidošanu SIA „Vides serviss” finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei. Bauskas novada pašvaldībā 2018.gada 12.novembrī tika saņemts deputātu Aleksandra Novicka, Aivijas Kursītes, Karīnas Andreikas un Gata Skurba iesniegums, kurā izteikts ierosinājums izveidot komisiju SIA „Vides serviss” finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei ar mērķi nodrošināt pārskatāmību un kontroli par publisko līdzekļu izlietojuma likumību pašvaldības kapitālsabiedrībā. Balsojuma rezultātā deputāti neatbalstīja šādas komisijas izveidošanu.

Tika noraidīts arī jautājums par mēneša atalgojuma noteikšanu interešu izglītības direktoram. Deputāta Aleksandra Novicka sagatavotajā lēmumprojektā tika izteikts priekšlikums palielināt atalgojumu Bauskas novada interešu izglītības iestādes „Bauskas bērnu un jauniešu centrs” direktorei.  Bauskas novada domes deputāti diskutēja – ja tiks palielināta alga Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktorei, tad arī pārējiem izglītības iestāžu vadītājiem alga būtu jāpalielina. Deputātiem nespējot vienoties par konkrētiem skaitļiem, jautājums tika noraidīts un atkārtoti tiks izskatīt kādā no nākamajām novada domes sēdēm.

Spraigākā sēdes daļa bija saistīta ar strukturālām pārmaiņām Bauskas novada administrācijā. Šādi jautājumi bija septiņi no kuriem vienu deputāti izlēma neatbalstīt, bet pārējie guva pozitīvu balsu vairākumu.

Noraidīts tika jautājums par Nekustamo īpašumu nodaļas izveidi Bauskas novada administrācijā. Pret nodaļas izveidi nobalsoja visi 17 deputāti. Galvenais iemesls tik vienprātīgai rīcībai – vienošanās, ka nodaļa tomēr tiks veidota, bet netiks veidota jauna amata vieta nodaļas vadītājam. Par nodaļas vadītāju kļūs kāds no esošajiem speciālistiem. Jautājums ar plānotajām izmaiņām atkārtoti tiks skatīts novada domes sēdē decembrī.

Ar balsu vairākumu deputāti apstiprināja trīs jaunu amata vietu izveidi - datorsistēmu un datortīklu administrators Informācijas tehnoloģiju nodaļā, sabiedrisko attiecību speciālists Sabiedrisko attiecību nodaļā un personāla speciālists Juridiskajā nodaļā. Visu jauno amata vietu izveide saistīta ar darba apjoma piegumu un nepieciešamību palielināt nodaļu kapacitāti tām ar reglamentu noteikto pienākumu veikšanai.

Pārējie lēmumprojekti, kas skar izmaiņas administrācijā nav saistīti ar jaunu štata vietu izveidi, bet paredz izmaiņas esošajos amatu sarakstos.

Kancelejā amatam „lietvedis” tiek mainīts nosaukums uz „klientu apkalpošanas centra vadītājs”. Šādas izmaiņas saistītas ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Bauskas novada pašvaldībā un ir pamatotas ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.401, kas regulē šo centru darbību. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka reģionālas nozīmes un nacionālas nozīmes vienotajā klientu apkalpošanas centrā pašvaldība vai pakalpojuma turētājs norīko vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāju, nodrošinot, ka viņš veic savus pienākumus un sadarbojas ar iestādes un pakalpojuma turētāja darbinieku. Algas palielinājums konkrētajam speciālistam nenoslogo pašvaldības  budžetu, jo tiek segts no valsts budžeta dotācijas kas paredzēta šim mērķim.  

Pārmaiņas skar arī Pašvaldības policiju. Šeit, nepalielinot darbinieku skaitu, tiks izveidota pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata vieta, bet likvidējama  viena amata vieta „kārtībnieks”. No jaunā gada, kā tas sākotnēji tika noteikts izveidojot Pašvaldības policiju, nodaļā būs 15 amata vietas – priekšnieks, priekšnieka vietnieks, vecākais inspektors, 10 inspektori un 2 kārtībnieki.

Bauskas novada būvvalde sākotnēji izskatīšanai komisijā virzīja lēmumprojektu, kurā līdzās domes sēdē apstiprinātajām izmaiņām, bija arī punkts par šobrīd vakantās būvinspektora amata vietas nosaukuma maiņu uz “būvinspektora palīgs”. Virzīt šādu ierosinājumu pamatoja fakts, ka vairākkārtēji sludinot konkursu, tā arī neizdevās atrast amata pildīšanai nepieciešamajām prasībām atbilstošu speciālistu. Taču Finanšu komitejas sēdē deputāti nolēma, ka būvinspektora amata vieta ir saglabājama un jāturpina meklēt atbilstošs speciālists nevis, pārdēvējot amatu, jāpazemina prasības, līdz ar to šis punkts no lēmumprojekta tika svītrots. Taču domes sēdē tika apstiprinātas sekojošas izmaiņas – vienam no diviem Būvvaldē esošajiem arhitektiem mainīt amata nosaukumu uz „galvenais arhitekts” kā arī amata nosaukumu „lietvedis” mainīt uz „lietvedis – Būvniecības informācijas sistēmas administrators”.

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas