Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2018.03.29 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

D A R B A    K Ā R T Ī B A

2018.gada 29.martā plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

Ziņo: G.Liepa

 1. Par Olitas Strazdiņas iecelšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas amatā.

Ziņo: R.Ābelnieks

 1. Par Broņislava Ostrovska kandidatūras saskaņošanu Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatam.

Ziņo: R.Ābelnieks

 1. Par apropriācijas pārdali.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par aizņēmumu Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūvei.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.

Ziņo: Z.Kārkliņa

 1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi.

Ziņo: B.Grantiņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta nolikumā Nr.4 “Konkursa “Gada skolēns” nolikums”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jaunsardzes un informācijas centram.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “RENCĒNU AUTOKLUBS” pasākumu organizēšanai.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: V.Gabrāns

 1. Par Bauskas novada “Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam” publisko apspriešanu.

Ziņo: R.Ignatjevs

 1. Par aizņēmumu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa programmas projekta “Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes “Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanai.

Ziņo: G.Purene

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par atbalstu projektam “Jaunatnes politikas īstenošana Bauskas novadā”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu festivālam “Aprīļa pilieni”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia!” organizēšanai.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projektam.

Ziņo: A.Melderis

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Rūpniecības ielas 20, Bauskā gājēju celiņu seguma atjaunošana”.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par dzīvojamās mājas Biržu ielā 6, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunāres”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Piesaulīte”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu “Pukši”-3 un “Pukši”- 4, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, “Pāce 2”,  Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, “Pāce 3”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.

Ziņo: A.Juškevics

 1. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Uzvaras ielā 4, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvjiem un kolektoram Gailīšu pagastā.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par jumta daļas Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nomas līguma pagarināšanu ar SIA “BITE Latvija”.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā 39-3, Bauskā, Bauskas novadā  īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Bērzu ielā 2-17, Mežotnē, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā 6-3, Bauskā, Bauskas novadā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 

 1. Par dzīvojamās telpas “Jaunpampavas”-2, Codes pagastā, Bauskas novadā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvojamās telpas “Smaidas”-13, Ozolainē, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvojamās telpas “Smaidas”-17, Ozolainē, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvojamās telpas “Smaidas”-18, Ozolainē, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Ziedoņu ielā 2A-2, Bauskā, Bauskas novadā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-12, Bauskā, Bauskas novadā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumā “Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par pašvaldības pilnvarotajām amatpersonām normatīvo aktu ievērošanas kontrolei.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā “Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par pašvaldības īpašuma “Bauskas pils”, Bauskā, Bauskas novadā kafejnīcas telpu grupas iznomāšanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā ielā 33, Bauskā nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par dalību projektā “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam R.Ābelniekam.

Ziņo: D.Strazdiņa

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.

Ziņo: J.Kalinka

 

Domes priekšsēdētājs                                                              R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas