Piektdiena, 21. Janvāris, 2022. Agne, Agnese, Agnija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2018.02.22 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

 

D A R B A    K Ā R T Ī B A

2018.gada 22.februārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 Ziņo: G.Liepa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele” nolikumā.

Ziņo: I.Savicka

 1. Par nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā “Lilijas”, Vecsaules pagastā nomas līguma noslēgšanu.

Ziņo: L.Vasiļauska

 1. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikumā.

Ziņo: R.Žabovs

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku  amatu sarakstiem”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai”.

Ziņo: A.Velmunska

 1. Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Rūgumam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Elīzai Puķānei.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu pasākuma “Basketbola salidojums Bauskā” organizēšanai.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Ziņo: I.Krūmiņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.

Ziņo: I.Krūmiņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

Ziņo: I.Krūmiņa

 1. Par atteikumu atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas iela 12- 8, Bauskā īres līguma termiņu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem” apstiprināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Rugāji”, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela 2- 5, Gailīšu pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa “Īslīči”- 1, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Īslīči”- 3, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Centrs 16”- 8, Īslīces pagastā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Liepu iela 5- 10, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- 5, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- 2, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S,Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas Rīgas iela 22A- 2, Bauskā īres līguma noslēgšanu ar Sarmīti Kozlovsku.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- 18, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B- 17, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-  8, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Kalēju ielā 1A- 2, Bauskā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā 2012.- 2018.gadam.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā “Par atbalstu projektam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi””

Ziņo: G.Purene

 1. Par dalību projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par dalību projektā “Lielupes atveseļošanas pasākumi- pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdenstūristiem”.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” iesniegšanu.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves Codes pagastā”, iesniegšanu.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā” iesniegšanu.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā” iesniegšanu.

Ziņo: J.Kalinka

 1. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0102 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā 

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grotēni-1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Nameju iela 14”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4050 009 0260, 4050 009 0284, 4050 009 0096 un 4050 009 0352 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi precizēšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.

Ziņo: J.Kalinka

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas