Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2018.01.25 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

2018.gada 25.janvārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

Ziņo: G.Liepa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātpamatskola” nolikumā.

Ziņo: A.Naumane

 1. Par līguma slēgšanu par Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta  detalizāciju.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam projektu konkursā.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par Bauskas novada teritoriālā mārketinga stratēģijas 2018.- 2020.gadam izstrādāšanu”.

Ziņo: I.Šomina

 1. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VIDES SERVISS”.

Ziņo: L.Tijone

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu”.

Ziņo: L.Tijone

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu”.

Ziņo: L.Tijone

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 15.decembra lēmumā “Par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam projektu konkursā”.

Ziņo: B.Šulce

 1. Par dalību projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā “Par atbalstu Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014- 2020) projektam “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā””.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa

 1. Par noteikumu “Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanu Bauskas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 33, Bauskā atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par nekustamā īpašuma “Pļaviņu lauciņš”, Mežotnes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Pionieru iela 1 gājēju celiņa atjaunošana”.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dzīvojamās ēkas Salātu iela 16 k-1 gājēju celiņa atjaunošana”.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0123 daļas 0,76 ha platībā Īslīces pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4068 005 0057 un 4068 005 0060 Īslīces pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Šarlotes kapsēta” daļas Ceraukstes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas slimnīca”.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0079 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu “Liepas”- X, “Liepas”- X un “Liepas”- X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvokli “Gammas”- X, Codes pagastā.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par pagaidu dzīvojamās telpas Bērzu ielā 2- X, Mežotnes pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Ceplis 11”- X, Mežotnes pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Salnas”- X, Vecsaules pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas “X”, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu ar S.B..

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 64B- x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Ceriņu iela 1- x, Bauskā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.

Ziņo: J.Kalinka

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas