Svētdiena, 26. Jūnijs, 2022. Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns, Ingūna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja


Notikusi Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja2019.05.17 Komentāri (0) Notikusi Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja

Bauskas novada Sociālo, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē maijā deputāti lēma par dažādiem novadam būtiskiem jautājumiem

Piešķir finansējumu

Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektus par finansējuma piešķiršanu.

Pamatojoties uz nolikumu „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” biedrībai „Ābulis” (ģimenes, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem) projekta „Mana zeme – Latvija!” īstenošanai 2019.gadā piešķirti 700 eiro.

Atbilstoši nolikumam „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai piešķirts finansējums 2324 eiro apmērā, tai skaitā 524 eiro ceļa izdevumu apmaksai, 1800 eiro dalības maksas apmaksai dalībai starptautiskajā basketbola turnīrā Tamperē, Somijā.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Mārtiņam un Jānim  Podžus dalībai ITF Future sacensībās tenisā Portugālē vai Gruzijā (dalība sacensībās atkarīga no ITF reitinga, pēc kura organizatori izvēlas konkrētā turnīra dalībniekus). ITF sacensības notiks no 8. līdz 28. jūlijam. Katram tenisistam dalībai sacensībās tika piešķirti līdzekļi 500 eiro apmērā tajā skaitā 150 eiro transporta izdevumu apmaksai, 350 eiro dalības maksas un uzturēšanās izdevumu apmaksai.

Īstenos projektus, organizēs nometnes

Tika atbalstīts un virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā projekts „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”. Projektā plānots izveidot Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)  Rūpniecības ielā 9, Bauskā.

Projekta ietvaros tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar GRT Pļavu ielā 12, Bauskā - 16 personām.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas līdz 1 684 587,00 eiro. ERAF līdzfinansējums  581 816,50 eiro, valsts budžeta dotācija 63 172,01 eiro, pašvaldības līdzfinansējums līdz  1 039 598,49 eiro. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldībai būs jānodrošina priekšfinansējums.

Deputāti saskaņoja piecas mācību treniņu nometnes basketbolā un florbolā, kuras šovasar organizēs Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.

Deputāti arī atbalstīja Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020. mācību gadā, kuras organizators ir Latvijas Olimpiskā komiteja.

Lēmuma projekti par Bauskas Valsts ģimnāziju

Deputāti atbalstīja Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora Raimonda Žabova iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pienākumu veikšanas ar šā gada 1.jūniju.

Tika skatīts arī lēmuma projekts par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu, jo saņemts iesniegums no Bauskas Valsts ģimnāzijas ar lūgumu par pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” mantojuma finanšu līdzekļu izlietošanu 6500,00 eiro  apmērā izglītojamo stipendiju izmaksai 2018./2019.mācību gada noslēgumā. Deputāti šo lēmuma projektu atbalstīja, rosinot lēmuma projektu papildināt ar punktu, kurā noteikts, ka no mantojuma līdzekļiem tiek atgriezta iepriekš – decembrī no pašvaldības līdzekļiem aizdotā summa izglītojamo stipendiju izmaksai. 2018.gada decembrī jautājums par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma līdzekļu izlietojumu  nebija vēl līdz galā sakārtots, tādēļ līdzekļu piešķiršana no šiem resursiem nebija iespējama.

Tika atbalstīts lēmuma projekts par līdzekļu 6000 eiro apmērā piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” 34 cilvēku Polijas delegācijas uzņemšanai no 23.-29.jūnijam. Viesu uzņemšanas programmā ir gan aktivitātes mūsu novadā, gan arī trīs dienu ekskursija pa Latviju.

 

Apspriež ieceri apvienot divas izglītības iestādes

15. maijā, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē tika uzsāktas diskusijas par ieceri apvienot Bauskas Valsts ģimnāziju un Bauskas sākumskolu. Lēmumam par skolu apvienošanu jābūt pamatotam, nepieciešama pārliecība, ka šis risinājums ir labākais un ir patiešām nepieciešams, tāpēc plānots izvērtēt abu izglītības iestāžu līdzšinējo darbību, diskutēt par apvienošanas ieguvumiem un iespējamajiem mīnusiem. Ja iecere konceptuāli tiks atbalstīta, kādā no tuvākajiem mēnešiem varētu tikt skatīts lēmumprojekts par abu izglītības iestāžu apvienošanu vienā izglītības iestādē - Bauskas Valsts ģimnāzijā (1.-12.kl.). Ieceres tālākas virzības gadījumā, jautājums tiks pārrunāts ar abu izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, tiks organizēta arī tikšanās ar izglītojamo vecākiem.

Pirms septiņiem gadiem toreizējā Bauskas 1.vidusskola ieguva Valsts ģimnāzijas statusu. Tobrīd normatīvie akti neparedzēja Valsts ģimnāzijai tiesības īstenot pilnu pamatizglītības programmu, tādēļ blakus, vienā ēkā, vienā adresē Uzvaras ielā 10, Bauskā, sāka pastāvēt divas izglītības iestādes: Bauskas Valsts ģimnāzija (7.-12.kl.)  un no jauna izveidotā Bauskas sākumskola (1.-6.kl.).

2018.gada 18.jūlijā, stājās spēkā Grozījumi Vispārējās izglītības likuma 40.panta ceturtajā daļā, nosakot, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu, tādejādi abu izglītības iestāžu apvienošana vienā – Bauskas Valsts ģimnāzijā - ir kļuvusi iespējama.

 

Citi jautājumi

Deputāti lēma arī par pašvaldības izglītības iestādes Vecsaules pamatskola nolikuma grozījumiem, kurā tika veikti vairāki precizējumi.

Deputāti izskatīšanai Finanšu komitejā virzīja lēmuma projektu par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un pirmskolas izglītības iestādēm kopumā par summu 53306 eiro, kas uz vienu izglītojamo ir 18, 44 eiro.

Komitejā tika skatīts arī jautājums par grozījumiem pieņemtajā lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. Paredzēts ar nākamo mēnesi atvērt pie Bauskas 2.vidusskolas nupat pabeigto multifunkcionālo sporta laukumu. Pārkārtojot slodžu sadalījumu, ar esošo darbinieku skaitu būs iespējams nodrošināt arī personālu jaunatvērtajā sporta laukumā.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas