Trešdiena, 22. Marts, 2023. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi kārtējā Bauskas novada domes sēde


Notikusi kārtējā Bauskas novada domes sēde2020.07.30 Komentāri (0) Notikusi kārtējā Bauskas novada domes sēde

Visi 17 Bauskas novada domes deputāti ceturtdien, 30.jūlijā, strādāja novada domes sēdē. Deputāti izskatīja 23 jautājumus. 

Par aizņēmumu investīciju projekta “Pilskalna ielas Bauskā pārbūve” īstenošanai

Deputāti atbalstīja lēmumprojektu par lūgumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu 759 958,54 EUR Valsts kasē, lai realizētu investīciju projektu “Pilskalna ielas Bauskā pārbūve”.

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Bauskas pilsētā, atslogojot pilsētas galvenās tranzītielas – Zaļo ielu un Uzvaras ielu, un galveno tranzīta mezglu Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas krustojumu, kuru projektētā plūsma pārsniegta divas reizes. Pilskalna iela pilda tranzītielas funkciju un ir tās funkcionāls savienojums. Pilskalna ielas pārbūve paredzēta 1270 m garumā. Projektā paredzēts veikt ielas seguma nomaiņu pilnā konstrukcijas dziļumā, izbūvēt inženierkomunikācijas - slēgtu lietus ūdens novades sistēmu 600 m, ūdensvadu 400 m, drenāžas sistēmu 172 m, kā arī paredzēts pārcelt atsevišķus EST kanalizācijas posmus 1000 m garumā atbilstoši sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumam.

Kopējās būvdarbu izmaksas (ar PVN) atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam ir 1 013 278,05 EUR, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzfinansējums 253 319,51 EUR, kas ir 25 % no būvdarbu izmaksām un plānotais aizņēmums 759 958,54 EUR.

Aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2022. gada martā. Aizņēmuma atmaksu garantēta ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

 

Par aizņēmumu investīciju projekta “Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve” īstenošanai

Deputāti atbalstīja arī lēmumprojektu par lūgumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu 315 427,77 EUR Valsts kasē, lai realizētu investīciju projektu “Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve”.

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, veicot ceļa seguma nomaiņu pilnā konstrukcijas dziļumā. Liepu ielas un Lauku ielas posmu pārbūvējamais garums ir 797 metri  ar asfalta segumu un lietus ūdens atvades tīklu izbūvi. Pārbūvējamās ielas ir Īslīces pagasta Rītausmu ciemata galvenās ielas.

Kopējās būvdarbu izmaksas (ar PVN) atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam ir 420 570,36 EUR, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzfinansējums 105 142,59 EUR, kas ir 25 % no būvdarbu izmaksām un plānotais aizņēmums 315 427,77 EUR.

Aizņēmuma atmaksas termiņš būs 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2022. gada martā. Aizņēmuma atmaksu garantēta ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

 

Piešķirs pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai

Atbalstīts lēmumprojekts par kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas paredz piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai, to palielinot par 40 eiro.

Saskaņā ar 2020.gada 16.jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī, ir noteikta pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme 790 EUR. Līdz ar to atbilstoši veicamas izmaiņas Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”. Grozījumi stāsies spēkā ar 2020.gada 1.septembri.

 

Par dalību projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”

Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti izstrādājuši projekta pieteikumu „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka “Bauska” teritorijā” Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)”.

Projekts paredz izveidot pastaigu taku no Bauskas, Mēmeles tilta, gar Mēmeles upes labo krastu līdz Mežotnes pilij.

Projekta mērķis ir veicinātu nozīmīga dabas mantojuma integrētu attīstību un sasniegtu ar to saistītos Bauskas novada Attīstības programmas līdz 2020.gadam plānotos darbības rezultātus. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi projekta priekšlikumu „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka „Bauska” teritorijā”, kas paredz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu inventarizāciju, teritorijas ainaviskās vērtības saglabāšanu un pilnveidošanu, kā arī tūrisma un atpūtas infrastruktūras pilnveidošanu, nodrošinot dabas, kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību dabas parka „Bauska” Bauskas novada teritorijā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 60 200 EUR. Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums ir 30 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 50,17 % no LVAF piešķirtā finansējuma jeb 30 200 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošinās no Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem.

 

Par atļauju SIA “Eco Baltia vide” izvietot dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju Īslīces ielā 5A, Bauskā

Deputātu atbalstu guva arī lēmumprojekts, kurš paredz atļaut SIA “Eco Baltia vide” izvietot dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju Īslīces ielā 5A, Bauskā.

Bauskas novada pašvaldībā 2020. gada 26.jūnijā saņemts SIA ”Eco Baltia vide”

iesniegums ar lūgumu sniegt atbalstu SIA “Eco Baltia vide” plānotajai darbībai un pieņemt lēmumu atļaut dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā Īslīces ielā 5A, Bauskā, veikt šādas atkritumu apsaimniekošanas darbības:

1) dalīti vākto iepakojuma atkritumu 899 t/gadā šķirošana;

2) atkritumu uzglabāšana:

2.1) stikla iepakojuma atkritumu līdz 336 t/gadā uzglabāšana;

2.2) stikla atkritumu līdz 300 t/gadā uzglabāšana;

2.3) koka iepakojuma līdz 100 t/gadā uzglabāšana;

3) nederīgo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu līdz 65 t/gadā apsaimniekošana – uzglabāšana, veicot daļas no pieņemto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (20,5 t/gadā) apstrādi – sastāvdaļu atdalīšanu un daļēju izjaukšanu.

Iesniegumam pievienots Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes

atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.- 2020.gadam un Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2014.- 2020.gadam ir noteikts atbalsts darbībām, kas saistītas ar dalīti savākto atkritumu sagatavošanu pārstrādei.

Bauskas novadā nav izvietotas citas dalīti savākto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas vietas, līdz ar to šādas stacijas darbība varētu nodrošināt ekonomiski izdevīgāku dalīti savākto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nodrošinātu vismaz desmit darba vietas.

 

Grozījumi Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošajos noteikumos paredz brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām un juridiskām personām.

Deputāti lēma “par” izmaiņām Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „ Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi”. Grozījumi paredz – saistošo noteikumu pārkāpšanas gadījumā piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Bauskas novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Bauskas novada domes Administratīvā komisija.

 

Plānots uzklāt melno segumu Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā

Norit darbs pie Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā” īstenošanai Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā ”. Projekta mērķis ir uzklāt melno segumu Lauku ielai un Zemgaļu ielas posmam Bauskas pilsētā pēc Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta halles izbūves. Sporta halles nodošana plānota 2020.gada nogalē. Projektā paredzēts veikt ielas pilnās segas izbūvi 323 m garumā, kā arī veikt inženiertīklu pārbūvi iekļaujot esošo caurteku pārbūvi - 9 m un ceļa drenāžas izbūvi 125 m garumā, atbilstoši sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumam.

Plānotās investīcijas ir ekonomiski pamatotas atbilstoši būvniecībai tiek veikta iepirkuma procedūra ar paredzamo projektētāja līgumcenu 121 586,00 EUR.

Deputāti sagatavoto lēmumprojektu atbalstīja.

 

Izmaiņas Vides un attīstības komitejas sastāvā.

2020.gada 27.jūlijā saņemts Bauskas novada domes deputāta Aleksandra Novicka iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Vides un attīstības komisijas sastāva.  2020.gada 23.jūlijā saņemts Bauskas novada domes deputātes Helvijas Greieres iesniegums, kurā izteikts lūgums ievēlēt Helviju Greieri Vides un attīstības komitejas sastāvā.

Novada domes deputāti domes sēdē atbalstīja atbrīvot Bauskas novada domes deputātu Aleksandru Novicki no Vides un attīstības komitejas locekļa pienākumu pildīšanas un apstiprināja Bauskas novada domes deputāti Helviju Greieri Vides un attīstības komitejas sastāvā.

 

Par saskaņojumu Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenajam autoceļam A7 Bauskas pilsētā būvprojekta izstrāde”

Bauskas novada pašvaldības investīciju projekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenajam autoceļam A7 Bauskas pilsētā būvprojekta izstrāde” mērķis ir izstrādāt būvprojektu Kalna un Zaļajai ielai. Projektā paredzēts izstrādāt būvprojektu ielas pilnās segas izbūvei, veikt inženierkomunikāciju pārbūvi atbilstoši sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumam. Šobrīd Kalna un Zaļās ielas noslodze no 15 000 līdz 20 000 automobiļu diennaktī pārsniedz projektētās maģistrāles jaudas aptuveni divas reizes. Kravas automobiļu ar četrām asīm un vairāk diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 4 800 transportlīdzekļiem diennaktī.

TEN_T posmā ceļu satiksme ir sevišķi augsta un ceļa segums pēc pēdējās periodiskās uzturēšanas 2015.gadā būtiski nolietots un sabojāts. Saskaņā ar jūlijā veiktajiem speciālistu vizuālās apsekošanas rezultātiem, ielas seguma stāvoklis ir vērtējams kā slikts. Asfaltbetona segumā ir konstatēts plaisu tīklu, iesēdumi un bedres.

Plānotās investīcijas ir ekonomiski pamatotas, projekta izstrādei tiks veikta iepirkuma procedūra ar paredzamo līgumcenu līdz 100 000,00 EUR.

Bauskas novada domes deputāti atbalstīja Bauskas novada pašvaldības investīciju projektu “Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenajam autoceļam A7 Bauskas pilsētā būvprojekta izstrāde” ar paredzamo līgumcenu līdz 100 000,00 EUR, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu 30% apmērā 2021.gada budžetā.

 

Bauskas novada domes video ieraksts: ŠEIT. 
 

Bauskas novada domes sēdes darba kartība: ŠEIT.

 

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas