Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi Finanšu komitejas sēde


Notikusi Finanšu komitejas sēde2019.05.24 Komentāri (0) Notikusi Finanšu komitejas sēde

Saskaņo līdzekļu izlietojumu no Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma

Finanšu komitejas sēdē 23.maijā komitejas deputāti saskaņoja un virzīja apstiprināšanai domes sēdē 30.maijā lēmuma projektu par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” mantojuma finanšu līdzekļu šādu izlietojumu: EUR 6500,00 izglītojamo stipendijām 2018./2019.mācību gada noslēgumā,  EUR 13048,00 paredzēti 25 mācību komplektu un CNC frēzes iegādei mācību priekšmeta „Elektroniskas pamati” ieviešanai 2019./2020.mācību gadā. EUR 5161,00  Bauskas Valsts ģimnāzijas grāmatas „Mūsu skolas stāsti” izdošanai, kā arī EUR 2060,00  paredzēti atmaksai Bauskas novada pašvaldības budžetā, par 2018./2019.mācību gada 1.semestrī Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem izmaksātajām stipendijām.

Piešķir līdzekļus skolēnu delegācijas uzņemšanai

Tika atbalstīts lēmuma projekts par līdzekļu 6000 eiro apmērā piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” 34 cilvēku Polijas delegācijas uzņemšanai no 23.-29.jūnijam. Viesu uzņemšanas programmā ir gan aktivitātes mūsu novadā, gan arī trīs dienu ekskursija pa Latviju.

Jau 26.maijā Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas pamatskolas 28 audzēkņi un 14 pedagogi dosies aktivitāšu un zināšanu apmaiņas vizītē uz mūsu sadraudzības pilsētu Ripinu (Polija).

Piešķir līdzekļus skolēnu vasaras darba atalgojumam

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Lai atbalstītu Bauskas novada jauniešus, Bauskas novada pašvaldības iestādēs ir izveidotas darba vietas skolēniem – jūnijā, jūlijā un augustā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus īstenos Gailīšu pagastā un Bauskas novada administrācijās Saimnieciskā nodaļa.

Atbalsts daudzdzīvokļu mājām

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Centra iela 20” apsaimniekotājam DzĪKS „AIVĪTES”, finansējumu no budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”  2 774,40 eiro tehniskās dokumentācijas izstrādes apmaksai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji Centra ielā 20, Mūsā, Ceraukstes pagastā vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, tāpēc ir nolēmuši veikt pilnu mājas renovāciju, kas uzlabos dzīves apstākļus un ietaupīs energoresursus. Pirms mājas renovācijas veikšanas un būvprojekta izstrādes ir jāveic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana, ēkas enegoaudita un energosertifikāta sagatavošana. Dzīvokļu apsaimniekotājs DzĪKS “AIVĪTES” iesniedzis pašvaldībā SIA „Ductus” tāmi par EUR 4537,50 par tehniskā apsekojuma veikšanu un ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšanu. Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”, ēkas apsaimniekotājam tika piešķirts minētais līdzfinansējums.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķīrumu  SIA „VIDES SERVISS” EUR 1138,82 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 12, Bauskā teritorijas sakārtošanai – gājēju celiņu atjaunošanas darbiem EUR 1138,82. Projekta kopējās izmaksas ir par kopējo summu EUR 2 277,64. Ar savu ieguldījumu projektā piedalās arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 12 iedzīvotāji.

Atbalsta nevalstisko organizāciju aktivitātes

Deputāti atbalstīja biedrības „Meistars Gothards” iniciatīvu „Ziedēšana” un piešķīra līdzfinansējumu 2335 eiro no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” 2019.gada budžeta līdzekļiem.

Projekta  mērķis ir turpināt Rīgas ielas popularizēšanu, izveidojot jaunu vides objektu Bauskas vecpilsētā – ar rozēm apgleznotu, jau vairākus gadus neapdzīvotu, lielu un „bēdīga” izskata ēku Rīgas un Katoļu ielas krustojumā. Tas būs kā pagarinājums jau 2017.gadā veidotajai „izšūto rožu alejai” posmā no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai. Ēka ar rožu ziediem būs vēl viens apskates objekts, kas padarīs krāšņāku ceļu uz jaunizveidoto atpūtas laukumu Mēmeles krastā, Dambja ielā, un arī ceļā uz Bauskas un Rundāles pili. Papildus iniciatīvas īstenošana šogad aizstās tradicionālo glezniecības plenēru „Bauskas vasara 2019” un profesionālo mākslinieku devums būs gleznojums uz ēkas sienas. Projekta mērķauditorija būs Bauskas radošie un mākslu mīlošie iedzīvotāji – amatiermākslinieki, mākslas skolu audzēkņi, pedagogi, viesi un tūristi, kuri apmeklēs Bauskas vecpilsētu. Iniciatīvas kopējās izmaksas 4360.00 eiro. Biedrība piedalījusies arī Latvijas Valsts mežu un VKKF Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā un guvusi atbalstu 2000.00 eiro, biedrības „Meistars Gothards” finansējums 25.00 eiro.

Pamatojoties uz nolikumu „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” biedrībai „Ābulis” (ģimenes, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem) projekta „Mana zeme – Latvija!” īstenošanai 2019.gadā piešķirti 700 eiro.

Atbalsts sportistiem

Atbilstoši nolikumam „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai piešķirts finansējums 2324 eiro apmērā, tai skaitā 524 eiro ceļa izdevumu apmaksai, 1800 eiro dalības maksas apmaksai dalībai starptautiskajā basketbola turnīrā Tamperē, Somijā.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Mārtiņam un Jānim  Podžus dalībai ITF Future sacensībās tenisā Portugālē vai Gruzijā (dalība sacensībās atkarīga no ITF reitinga, pēc kura organizatori izvēlas konkrētā turnīra dalībniekus). ITF sacensības notiks no 8. līdz 28. jūlijam. Katram tenisistam dalībai sacensībās tika piešķirti līdzekļi 500 eiro apmērā tajā skaitā 150 eiro transporta izdevumu apmaksai, 350 eiro dalības maksas un uzturēšanās izdevumu apmaksai.

Deputāti arī atbalstīja Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020. mācību gadā, kuras organizators ir Latvijas Olimpiskā komiteja.

Deputāti saskaņoja piecas mācību treniņu nometnes basketbolā un florbolā, kuras šovasar organizēs Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.

Par deinstitucionalizācijas projektu

Tika atbalstīts un virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā projekts „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”. Projektā plānots izveidot Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)  Rūpniecības ielā 9, Bauskā.

Projekta ietvaros tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar GRT Pļavu ielā 12, Bauskā - 16 personām.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas līdz 1 684 587,00 eiro. ERAF līdzfinansējums  581 816,50 eiro, valsts budžeta dotācija 63 172,01 eiro, pašvaldības līdzfinansējums līdz  1 039 598,49 eiro. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldībai būs jānodrošina priekšfinansējums.

Citi jautājumi

Komitejā tika skatīts arī jautājums par grozījumiem pieņemtajā lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. Paredzēts ar nākamo mēnesi atvērt pie Bauskas 2.vidusskolas nupat pabeigto multifunkcionālo sporta laukumu. Pārkārtojot slodžu sadalījumu, ar esošo darbinieku skaitu būs iespējams nodrošināt arī personālu jaunatvērtajā sporta laukumā. Sporta laukumu paredzēts atvērt jūnija sākumā. Vasaras periodā sporta laukums būs atvērts  no plkst.10.00 līdz plkst.22.00. Mācību gada laikā iedzīvotājiem sporta laukums būs pieejams no plkst.16.00 līdz plkst.20.00.

Deputāti izskatīšanai Finanšu komitejā virzīja lēmuma projektu par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei Bauskas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un pirmskolas izglītības iestādēm kopumā par summu 53306 eiro, kas uz vienu izglītojamo ir 18, 44 eiro.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas