Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi februāra Bauskas novada domes sēde


Notikusi februāra Bauskas novada domes sēde2022.02.24 Komentāri (0) Notikusi februāra Bauskas novada domes sēde

Apstiprina Bauskas novada pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību

Deputāti apstiprināja nolikumu, kas nosaka pašvaldības budžeta izstrādes gaitu un posmus, kā tiek izskatīts budžets pirms iesniegšanas apspriešanai Finanšu komitejā un domes sēdē. Nolikumā aprakstīta budžeta grozījumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, budžeta plāna prioritāšu sasaiste ar attīstības dokumentiem u.c. metodiski norādījumi – vienoti visam novadam. Kā atzina Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja Indra Latviete, šo dokumentu varēs izmantot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, gatavojot budžetu un grozījumus.

 

 

Apstiprina saistošos noteikumus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novadā

Ņemot vērā, ka bijušo novadu pašvaldībām saistošajos noteikumos bija noteiktas dažādas personu kategorijas, kam bija tiesības pieteikties palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanai, personu reģistrēšanas kārtība un citi nosacījumi, pašvaldībai izdevusi jaunus saistošos noteikumus.

Persona, kura līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēta palīdzības saņemšanai kādā no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvaldes palīdzības reģistriem, netiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja nav zuduši tiesiskie apstākļi, kas ir bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. 

Jaunie saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā  Bauskas novada pašvaldība:

 • sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai uz likumīgā pamata lietojumā esošas dzīvojamās telpas;
 • izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās telpas;
 • īrnieks var apmainīt dzīvojamās telpas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību kvalificētiem speciālistiem.

Iesniegumus par palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā izskata Dzīvokļu komisija. 

Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kuras īpašumā vai valdījumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.

Saistošajos noteikumos norādīts, kādi dokumenti nepieciešami, lai pieteiktos palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā. Ja dokumenti ir atbilstoši prasībām, persona tiek reģistrēta atbilstošajā reģistrā iesniegumu saņemšanas kārtībā. Persona tiek izslēgta no attiecīgā palīdzības reģistra ar brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu attiecīgajai personai.

Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts uz vienu gadu, ar tiesībām pie noteiktiem nosacījumiem īres līgumu pagarināt.

Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība var sniegt neatliekamu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ja persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentu, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas esamību (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts), ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.

Saistošie noteikumi nosaka arī sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, kuru pašvaldība izīrē personai, kas saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma tiesību normām, tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem, pamatojoties uz tiesas spriedumu un, ja tā ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti vai arī ar personu kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.

Saistošajos noteikumos iekļauta iespēja pašvaldībai sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Personai, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, ir tiesības lūgt īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu ir īres maksas un maksājumu, kas saitīti ar dzīvojamās telpas lietošanu parāds un persona piekrīt noslēgt vienošanos par parāda samaksu, personas veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā telpa ēkas zemākā stāvā u.c. Lai varētu īstenot pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret mazāku, nepieciešama vienošanās par parāda samaksu, vai arī ģimenes ārsta izrakstīts dokuments, ja personai nepieciešama dzīvojamā platība ēkas zemākā stāvā.

Lai piesaistītu pašvaldībai kvalificētus speciālistus, saistošajos noteikumos  paredzēta iespēja, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

Ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti pašvaldībā, tiek noteiktas šādas nozares:

 • veselības un sociālā aprūpe, izglītība, kultūra un inženierzinātņu nozare.

Pašreiz pašvaldībā speciālistiem izīrēti 11 pašvaldības dzīvokļi.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas – publicēti izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā.

Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, juridisko spēku zaudē normatīvie akti, kas risināja mājokļa jautājumus bijušajā Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadā.

 

Apstiprināta pašvaldības Dzīvokļu komisija

Domes sēdē tika apstiprināta pašvaldības Dzīvokļu komisija šādā sastāvā:

 • komisijas priekšsēdētāja: Sandra Kazāka, Bauskas apvienības pārvaldes iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste;
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Mediņš, Bauskas novada domes deputāts;

komisijas locekļi: Mārtiņš Veinbergs, Bauskas novada administrācijas Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs, Inese Kukute, Bauskas novada administrācijas Juridiskā un iepirkumu departamenta tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriste, Kristīne Brūvele, Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja.

Dzīvokļu komisijas kompetence ir dzīvokļu jautājumu risināšana Bauskas novada pašvaldībā. Dome apstiprināja arī komisijas darbības nolikumu.

 

Apstiprināta pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas kārtība

Domes sēdē apstiprinātā kārtība nosaka, ka atsavināšanas ierosinājumu personas var iesniegt Bauskas novada pašvaldības administrācijā vai tajā Bauskas novada pašvaldības  apvienības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas attiecīgais atsavināmais nekustamais īpašums. Atsavināšanas ierosinājuma lietderība tiek izvērtēta.

Atsavināšanas rezultātā iegūtie ieņēmumi tiek ieskaitīti tās apvienības pārvaldes budžetā, kuras teritorijā atrodas atsavināmais īpašums. Šos līdzekļus paredzēts ieguldīt pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu - pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu un valdījumā esošu ēku kadastrālajai uzmērīšanai, novērtēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā, kas nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Noteikumu pilns teksts www.bauska.lv->pašvaldība->normatīvie akti.

 

Apstiprināta pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisija

Deputāti pieņēma lēmumu izveidot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:

 •  komisijas priekšsēdētājs – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
 •  komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Guntis Kalniņš, Bauskas novada domes deputāts;

komisijas locekļi: Juris Krievs – Bauskas novada domes deputāts, Sarmīte Oļehnoviča - Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietniece, Gunita Vīgupa - Attīstības un būvniecības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja, Dace Platonova - Attīstības un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja, Evita Grigorjeva - Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja.

Apstiprināts arī komisijas darbības nolikums, kurā definēti šādi uzdevumi: pašvaldībai piederošo īpašumu atsavināšanas procesa organizēšana, nekustamo īpašumu nosacītās, brīvās cenas apstiprināšana, nekustamo īpašumu izsoles noteikumu apstiprināšana, izsoles organizēšana un vadīšana, izsoles rezultātu apstiprināšana u.c.

Ar šo lēmumu tiek izbeigta Bauskas novada domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas, Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas, Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas darbība un no amata tiek atbrīvoti visi komisiju locekļi. Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma komisija pārņem likvidēto komisiju lietas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

Apstiprināta pašvaldības Sporta lietu komisija

Domes sēdē tika apstiprināta komisija šādā sastāvā: Līga Rimševica - komisijas priekšsēdētāja, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja, Juris Krievs - priekšsēdētājas vietnieks, Bauskas novada domes deputāts. Komisijas locekļi: Guntis Kalniņš - Bauskas novada domes deputāts, Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, Ieva Kirkila – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sporta darba organizatore Rundāles apvienības pārvaldē.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos tiek likvidēta Bauskas novada pašvaldības „Sporta lietu sabiedriskā padome” un  atbrīvoti visi sabiedriskās padomes locekļi.

Sporta lietu komisijas nolikumā definētajos uzdevumos ietilpst: izvērtēt prioritāros sporta veidus Bauskas novadā, sniegt atzinumu par sporta veidu izlašu sportistu sastāvu,  izvērtēt un sniegt priekšlikumus Sporta nodaļai gada darba plāna un pasākumu organizēšanai, izskatīt Bauskas novada sportistu, treneru, sabiedrisko organizāciju u.c. iesniegumus u.c. uzdevumi.

 

Precizē saistošos noteikumus

Deputāti apstiprināja domes sēdē 27.janvārī pieņemto saistošo noteikumu precizējumus, kurus rosinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Precizēti šādi saistošie noteikumi:

 • „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā”;
 • „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē”;
 • „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā”.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc parakstīšanas un publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Apstiprina grozījumus apvienību pārvalžu nolikumos

Lai nodrošinātu Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles apvienību pārvalžu darbības pilnveidošanu un pilnvērtīgāk nodrošinātu novada iedzīvotājiem pakalpojumu ātru saņemšanu tuvāk dzīvesvietai, veikti grozījumi iestāžu nolikumos. Grozījumi papildina un precizē katras apvienības pārvaldes kompetenci, pārvaldes vadītāja un nodaļu vadītāju, nodokļu inspektoru tiesības lēmumu pieņemšanā. Ar apvienību pārvalžu nolikumiem var iepazīties www.bauska.lv ->PAŠVALDĪBA->Apvienību pārvaldes.

 

Izveido apvienību Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

Ar domes lēmumu apstiprināta Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā: Dace Šileika, komisijas priekšsēdētāja, Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja, Lauris Mediņš, komisijas priekšsēdētājas vietnieks, Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs, Jānis Strēlis, komisijas loceklis,  Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs.

Izveidota Iecavas apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā:

Normunds Vāvers, komisijas priekšsēdētājs, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs, Inga Upelniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece, Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietniece. Komisijas locekle - Baiba Leitlante, Iecavas apvienības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja.

Izveidota Rundāles apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā:

Aigars Sietiņš, komisijas priekšsēdētājs - Rundāles apvienības pārvaldes vadītājs, Vitālijs Bļinkovs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Rundāles apvienības pārvaldes Viesturu pagasta nodaļas vadītājs. Komisijas locekle - Dace Neiberte, Rundāles apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste.

Izveidota Bauskas apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā:

Aleksandrs Gurkovskis, komisijas priekšsēdētājs - Bauskas apvienības pārvaldes vadītājs, Jānis Feldmanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Bauskas apvienības pārvaldes Bauskas pilsētas nodaļas vadītājs. Komisijas locekle - Līga Vasiļauska, Vecsaules pagasta nodaļas vadītāja.

 

Apstiprina dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā

Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība ir sagatavojusi priekšlikumu projekta  „Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” pieteikuma izstrādei, lai atjaunotu un uzlabotu vimbu un citu zivju sugu, kā arī upes nēģu nārsta apstākļus Lielupes augštecē, palielinātu to resursus.

Deputāti lēma uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Rundāles apvienības pārvalde” līdz 2022.gada 10.martam iesniegt projekta „Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” iesniegumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā, apstiprinot projekta kopējās plānotās izmaksas 20 270,28 euro ar PVN, t.sk. Zivju fonda finansējums 15 000 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 5270,28 euro.

 

Iesniegs investīciju projektu „Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve”

Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 3.februārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu īstenošanai. Katra pašvaldība var saņemt valsts budžeta aizdevumu ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro. Pašvaldība šajā programmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikuma izvērtēšanai iesniegs prioritāro investīciju projektu „Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve”. Projektā paredzēta Liepu ielas pārbūve 1872 m garumā, t.sk. tilta pārbūve 20 m, lietus atvades tīkli un drenāžas komunikācijas 313 m, ielas apgaismojuma izbūve.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas 1 860 600 euro ar pievienotās vērtības nodokli, autoruzraudzība 4840 euro, būvuzraudzības izmaksas 27 936,90 euro, kas kopā sastāda 32 776,90 EUR. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 17 617,58 euro autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai. 

 

Projektā restaurēs Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamo māju

Spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. Mērķdotācijas paredzētas, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta mērķdotāciju investīciju projektu īstenošanai. Domes sēdē pieņemts lēmums, ka šajā programmā pašvaldība iesniegs trīs projektus. Mērķdotācijas finansējums paredzēts ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā 2 000 000 euro vienam investīciju projektam. Vienlaikus viena pašvaldība var iesniegt vairākus projektus, nepārsniedzot kopējo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru 2 000 000 euro.

Visi projekti jāīsteno līdz 2023.gada beigām, šogad apgūstot finansējuma lielāko daļu.

Iesniegšanai sagatavots projekts „Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija”. Dzejnieka V. Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ansamblis sastāv no dzīvojamās mājas un vairākām saimniecības būvēm, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko vērtību un ir publiski pieejams. Muzeja galvenais uzdevums ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi un daiļradi. „Lejeniekos”apmeklētāji aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku sētu, kas atrodas skaistā gleznainā vietā Mēmeles krastā.

Jau 2017. gadā tika veikta kūts un klēts restaurācija, taču dzīvojamās mājas tehniskais un vizuālais stāvoklis uzskatāms par neatbilstošu kultūras pieminekļa statusam. Daudzi ēkas būvelementi un detaļas (piemēram, logi, durvis, apkures ietaises u.c.) būvēti,  nerespektējot ne mājās oriģinālos paraugus, ne V. Plūdoņa dzīves laika prototipus, telpu apdare pašreizējā stāvoklī neatbilst dzejnieka dzīves laika situācijai. Mājas veranda ir kritiskā stāvoklī. Lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sagaidot dzejnieka 150 gadu jubileju 2024.gadā, nepieciešams veikt Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurāciju.

Deputāti apstiprināja projekta būvdarbu izmaksas 377 571,59 euro ar PVN, valsts finansējums ir 320 935,85 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 56 635,74 euro, tai skaitā:

Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem 7719,80 euro.

 

Atbalsta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides Baldones ielā 65, Iecavā -  II, IV, V kārtas projektu

Šis ir otrs projekts, ko pašvaldība iesniegs valsts mērķdotāciju projektu konkursā. Viena no pašvaldību funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Bauskas novada Sociālā dienesta Iecavas struktūrvienība atrodas Iecavā, Dzirnavu ielā 1,kopējā ēkā ar Iecavas veselības centru. Laika gaitā, attīstoties pakalpojumiem un dažādos projektos iegādājot aprīkojumu sociālo pakalpojumu sniegšanai, konstatēts, ka kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai vai inventāra uzglabāšanai telpu nepietiek.

Vēsturiskai ēkai Baldones ielā 65, Iecavā, kas vairāk kā 10 gadu nav izmantota, ir izstrādāts būvprojekts ar mērķi izveidot tajā daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru un iekārtotu administratīvās telpas. Ēkai veikta pilnīga jumta nomaiņa un bēniņu pārseguma pārbūve. Būvprojekta I un III kārtu plānots īstenot ERAF projektā, pārējās kārtas - ar mērķdotāciju investīciju atbalstu. Sekmīga finansējuma piesaistes gadījumā, ēka būs pilnībā pārbūvēta un nodota sociālo funkciju īstenošanai.

Deputāti apstiprināja projekta kopējās izmaksas 835 795,61 euro ar PVN (būvdarbi 821 298,14 euro, autoruzraudzība 2 178,00 euro, būvuzraudzība, t.sk. valsts budžeta finansējums pārbūves darbiem 85% apmērā, jeb 698 103,42 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums pārbūves darbiem 15% apmērā, jeb 123 194,72 euro,

Būvuzraudzības izmaksas 12 319,47 euro un autoruzraudzība 2178,00 EUR tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektu plānots īstenot 2022.un 2023.gadā.

 

Atbalsts investīciju projektam „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve”

Trešais projekts, ko pašvaldība plāno iesniegt augstāk minētajā valsts programmā finansējuma saņemšanai ir augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve”. Projektā paredzēts veikt Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūvi, tādējādi uzlabojot izglītības pieejamību un pakalpojumu kvalitāti. Tiks veikta ēkas 1.stāva un inženierkomunikāciju pārbūve, uzcelta piebūve, tādējādi atrisinot telpu trūkumu un nodrošinot pilnvērtīgu mācību programmu realizāciju. Investīciju objekts ir ietverts pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā - kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra.

Deputāti apstiprināja kopējās būvdarbu izmaksas 788 524,04 euro (t.sk. PVN 21%) t.sk. valsts budžeta finansējums 85% apmērā 670 245,43 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 118 278,61 euro.

No pašvaldības līdzekļiem plānots nodrošināt autoruzraudzību 4000 euro (t.sk. PVN) un būvuzraudzības izmaksas 10 000 euro (t.sk. PVN)  segšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Iesniegs projektu „Īslīces kultūras nama zāles izgaismošana un apskaņošana”

Deputāti apstiprināja projekta pieteikumu, ko plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmā izsludinātajā projektu konkursā. Viena projekta iesnieguma maksimālais attiecināmais finansējums 50 000 euro, atbalsta intensitāte 90%.

Īslīces kultūras nams novadā tiek izmantots kā viens no kultūras infrastruktūras objektiem.  Tas ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem Bauskas novadā. Pašreizējā izgaismošanas un apskaņošanas sistēma ir nolietojusies un nepilnīga. Lai nodrošinātu pilnvērtīgus kultūras pasākumus iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu  nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu  plānots iegādāties un uzstādīt Īslīces kultūras nama zāles apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojumu - skatuves apgaismojuma paceļamās kopnes zālē, 12 jaunus starmešus, nomainīt zāles griestu lampas, iegādāt radio mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bungu apskaņošanas komplektu.

Projekta kopējās izmaksas 36 523,33 euro ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums 32 871,00 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums, 3 652,33 euro.

 

Noteikta uzturēšanas maksa veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara” 2022.gadā

Pamatojoties uz pašvaldības veiktajiem aprēķiniem deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Atvasara”” iemītnieka uzturēšanas maksu diennaktī 22.64 euro. Pansionātā dzīvo 64 iemītnieki un brīvu vietu nav.  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, maksa pieaugusi par 2,72%.

Piešķir līdzfinansējumu ēkas Bauskā, Plūdoņa ielā 18 tehniskajam apsekojumam un arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai

Ēka Bauskā, Plūdoņa ielā 18 ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” vēsturiskās apbūves. Tā celta 18.gs.beigās, ir viena no senākajām ēkām Bauskas vecpilsētā, kas saglabājusi apjomu, konstruktīvo risinājumu un unikālus fasādes dekoratīvās apdares elementus. Tehniskais apsekojums nepieciešams, lai plānotu turpmākos saglabāšanas un atjaunošanas darbus.

Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 2021. gada 30. septembra Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem deputāti apstiprināja tehniskā apsekojuma sagatavošanas kopējās izmaksas ir 1058,75 euro, un arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas kopējās izmaksas ir 941,25 euro. 

 

Piešķir līdzfinansējumu ēkas Bauskā, Pasta ielā 1/3 tehniskajam apsekojumam un arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai

Ēka Bauskā, Pasta ielā 1/3 arī ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” vēsturiskās apbūves. Tā celta 19.gs.beigās un ir nozīmīga Rātslaukuma perimetrālās apbūves daļa. Tehniskais apsekojums nepieciešams, lai plānotu turpmākos saglabāšanas un atjaunošanas darbus.

Deputāti apstiprināja tehniskā apsekojuma kopējās izmaksas 1172,49 euro un arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas 827,51 euro.

 

Piešķir līdzfinansējumu ēkas Bauskā, Saules ielā 4A arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai

Arī ēka Bauskā, Saules ielā 4A ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”. Tā celta 20.gs.sākumā, saglabājusi vēsturisko apjomu, konstrukcijas un apdares elementus. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija nepieciešama, lai plānotu turpmākos saglabāšanas un atjaunošanas darbus.

Deputāti, atbilstoši saistošie noteikumiem par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai piešķīra līdzfinansējumu 1078,13 euro.

 

Lemj par Vecumnieku veselības centra vadītājas Līvas Vecvanagas atbrīvošanu no amata

Deputāti, pamatojoties uz Vecumnieku veselības centra vadītājas Līvas Vecvanagas iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku veselības centrs” vadītājas amata no 2022.gada 28.februāra, pusēm savstarpēji vienojoties, pieņēma lēmumu atbrīvot L.Vecvanagu no Vecumnieku veselības centra vadītājas amata.

L.Vecvanaga Vecumnieku veselības centra vadītājas amatā nostrādājusi nepilnus divus gadus. Sajā iestādē veikti daudzi mūsdienīgi uzlabojumi, dažādots un papildināts sniegto pakalpojumu piedāvājums.

Uz vakanto amata vietu tiks izsludināts atklāts konkurss. Līdz jauna vadītāja apstiprināšanai amata pienākumus pildīs Vecumnieku veselības centra darbiniece Anda Tomsone.

 

Noteiktas piecas parakstu vākšanas vietas Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldībā 2022. gada 23. februārī saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas 2022. gada 22. februāra rīkojums „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, kurā valstspilsētu un novadu domēm uzdots noteikt parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu laikā no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim.

Deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bauskas novada administratīvajā teritorijā laika periodā no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim piecas parakstu vākšanas vietas:

 • Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
 • SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas iela 21A, Iecava, Bauskas novads, LV-3913;
 • Rundāles apvienības pārvalde, Pilsrundāle 1,  Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921;
 • Vecumnieku bibliotēka, Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV – 3933;
 • Skaistkalnes pagasta nodaļa, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924.

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas