Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Maija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst jautājums par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.


 Maija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst jautājums par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.2019.05.30 Komentāri (0) Maija domes sēdē pozitīvu atbalstu gūst jautājums par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.

2019.gada 30.maijā aizritēja kārtējā Bauskas novada domes sēde, kurā tika izskatīti 40 jautājumi.

Piešķir pašvaldības apbalvojumus

Sēdes ievadā ar pozitīvu deputātu balsojumu, tika piešķirti vairāki pašvaldības apbalvojumi:

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķirts SIA „Bauskas slimnīca” ārstei radioloģei Sandrai Dzīvītei par godprātīgu un profesionālu darbu, pildot ārsta pienākumus, un ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā novadā un Latvijā;

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķirts Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļas vadītājai Ženijai Stundai par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā;

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” piešķirts Bauskas novada sporta veterānam un ilggadējam aktīvam Īslīces pagasta sporta dzīves organizatoram Aleksandram Rimševicam par labiem rezultātiem veterānu sporta spēlēs un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. Pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele””;

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” piešķirts Bauskas novada sporta veterānei un sabiedriskās dzīves aktīvistei Dainai Sunteikai par labiem rezultātiem veterānu sporta spēlēs un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs. Pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele””;

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” piešķirts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” direktorei Linutai Ģerģei par profesionālu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības ieviešanā un popularizēšanā novadā un valstī un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. Pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas sākumskola”;

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Mūža ieguldījums” piešķirts Bauskas pils muzeja speciālistei Taigai Skanei par ilggadēju profesionālu darbu un ieguldījumu Bauskas pils atjaunošanā un renesanses laikmeta sadzīves kultūras mantojuma iedzīvināšanā.

Amatā apstiprina Saimnieciskās nodaļas vadītāju

Pēc tam, kad aprīļa beigās tika saņemts līdzšinējā Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas vadītāja iesniegums, kurā izteikta vēlme izbeigt darba attiecības ar Bauskas novada administrāciju, tika izsludināts konkurss uz nodaļas vadītāja vietu. Šajā domes sēdē, domes deputāti ar balsu vairākumu amatā apstiprināja jauno nodaļas vadītāju Jāni Feldmani.

Neievēl Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” locekļus.

Plašas diskusijas raisījās par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” locekļu ievēlēšanu. Deputāts Juris Landorfs un deputāts Aleksandrs Novickis apstrīdēja konkursa norisi, deputātes Mārīte Ķikure un Inita Nagņibeda aicināja par lēmumprojektu nebalsot, jo ir saņemts divu esošo bāriņtiesas locekļu iesniegums, kam nepieciešams izvērtējums. Diskusiju rezultātā balsojums tomēr notika, bet tas bija negatīvs un bāriņtiesas locekļi netika apstiprināti amatā.

Deputāts Raitis Ābelnieks turpmāk darbosies Ētikas komisijā

Ar balsu vairākumu Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā tika ievēlēts Bauskas novada domes deputāts Raitis Ābelnieks. Pret Ābelnieka kandidatūru iebilda deputāti Aivija Kursīte un Aleksandrs Novickis, kuri apšaubīja Raita Ābelnieka piemērotību šim amatam. Citējot Ētikas komisijas nolikumu, ka komisijas locekļiem jābūt sabiedrībā cienījamiem, ar nevainojamu reputāciju, bez disciplināriem un profesionālās ētikas pārkāpumiem, deputāte Aivija Kursīte norādīja, ka Raitis Ābelnieks neatbilst šiem nosacījumiem. I.Nagņibeda oponēja un izteica viedokli, ka Raitis Ābelnieks Bauskas novadā ir ļoti cienīts cilvēks. Tāpat raisījās arī pārdomas vai Ētikas komisijā vajadzētu darboties deputātiem un vai šāda komisija vispār ir lietderīga.

Atbalstu gūst biedrību iniciatīvas.

Ar vienbalsīgu balsojumu tika atbalstītas arī vairāku biedrību iniciatīvas. Biedrība „Meistars Gothards” ar domes atbalstu 2335 euro apmērā īstenos iniciatīvu „Ziedēšana”, kuras laikā taps pagarinājums jau 2017.gadā veidotajai „Izšūto rožu alejai” posmā no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai. Ēka ar rožu ziediem būs vēl viens apskates objekts, kas padarīs krāšņāku ceļu uz jaunizveidoto atpūtas laukumu Mēmeles krastā, Dambja ielā, un arī ceļā uz Bauskas un Rundāles pili. Papildus iniciatīvas īstenošana šogad aizstās tradicionālo glezniecības plenēru „Bauskas vasara 2019” un profesionālo mākslinieku devums būs gleznojums uz ēkas sienas.

Atbalstu saņēma arī „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrības „Ābulis” projekts „Mana zeme – Latvija!”. Projekta mērķis ir kopīgas aktivitātes - veicināt jauniešus un bērnus ar invaliditāti un viņu ģimeņu komunikāciju un gūt jaunus iespaidus, tādējādi paplašinot redzesloku; rast atelpas brīžus vecākiem, kuri aprūpē jauniešu un bērnus ar funkcionāliem traucējumiem; dot iespēju jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām gūt jaunu pieredzi un zināšanas.

Pieņem pozitīvu lēmumu jautājumā par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.

Diskusijas turpinājās jautājumā par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”. Lielākais strīdus ābols, jau vairāk kā pusgada garumā ir prognozētās projekta izmaksas. Administrācijai tiek pārmesta mākslīga tāmes sadārdzināšana, jo, kā norāda deputāts A.Novickis, ieplānota nereālu lietu iepirkšana, administrācijas speciālisti summas pamato ar pieredzi, kas balstīta līdzšinējos pašvaldības iepirkums un tajos saņemtajiem finanšu piedāvājumiem.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas līdz EUR 1 739 498,93. ERAF līdzfinansējums EUR 581 816,50, valsts budžeta dotācija EUR 65 231,21, pašvaldības līdzfinansējums līdz EUR 1 092 451,22. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldībai būs jānodrošina priekšfinansējums. Precīzas objektu izmaksas tiks noteiktas pēc iepirkumu procedūru veikšanas.

Projekta ietvaros plānots izveidot Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk GRT) un bērniem ar fiziskiem traucējumiem. Tāpat projekta ietvaros tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar GRT Pļavu ielā 12, Bauskā - 16 personām. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzējs nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālā pakalpojuma sniegšanā iesaista sociālo darbinieku un sociālo rehabilitētāju vai sociālo aprūpētāju, vai aprūpētāju. Klientam aprīkotās telpās tiek nodrošināta diennakts uzraudzība, kuru veic vismaz viens darbinieks, sadzīves iemaņu uzturēšana vai korekcija; atbalsts pašaprūpē; sociālo prasmju pilnveide; atbalsts darba meklēšanā un izpratnes par darba attiecībām veidošana; sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšana; atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanā; sociālā darbinieka individuālās konsultācijas. Ēka ir plānota no koka karkasa moduļu sistēmas. Ēkā plānoti 16 dzīvokļi, koplietošanas telpas un telpas darbiniekiem ar kopējo dzīvojamo platību 634 m2 , nodrošināta vides pieejamība, izveidoti iekšējie inženiertīkli (ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācijas sistēma, elektroapgāde, apkures sistēma, izveidots elektronisko sakaru un tīklu sistēmas), labiekārtota teritorija (t.sk., nodrošināta vides pieejamība).

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem plānots veidot Zaļajā iela 33, Bauskā, kur tiks nodrošināts pakalpojums 8 personām. Bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes un kuriem pēc izņemšanas no bioloģiskās ģimenes ātri nevar nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa, audžuģimenē vai pie adoptētāja, pastāv iespēja tikt aprūpētam nelielā bērnu aprūpes iestādē, kurā vienlaicīgi neuzturēsies vairāk par 8 bērniem. Ēkā tiks veikti kosmētiskie remontdarbi 228.9m2 platībā, telpas aprīkotas ar santehnisko aprīkojumu, piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – pacēlājiem, veikta elektroinstalācija. Veicot labiekārtošanas darbus 1.26 ha platībā, tiks nožogota un labiekārtota teritorija, iekārtoti rotaļu laukumi. Ēkas telpas tiks aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Piešķir līdzekļus skolēnu vasaras darba atalgojumam.

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Lai atbalstītu Bauskas novada jauniešus, Bauskas novada pašvaldības iestādēs ir izveidotas darba vietas skolēniem – jūnijā, jūlijā un augustā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus īstenos Gailīšu pagastā un Bauskas novada administrācijās Saimnieciskā nodaļa.

Saskaņo līdzekļu izlietojumu no Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma.

Deputāti apstiprināja lēmumprojektu par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” mantojuma finanšu līdzekļu šādu izlietojumu: 6500,00 eiro izglītojamo stipendijām 2018./2019.mācību gada noslēgumā,  13048,00 eiro paredzēti 25 mācību komplektu un CNC frēzes iegādei mācību priekšmeta „Elektroniskas pamati” ieviešanai 2019./2020.mācību gadā, 6011,00  Bauskas Valsts ģimnāzijas grāmatas „Mūsu skolas stāsti” izdošanai, kā arī 2060,00 eiro paredzēti atmaksai Bauskas novada pašvaldības budžetā, par 2018./2019.mācību gada 1.semestrī Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem izmaksātajām stipendijām.

Piešķir līdzekļus skolēnu delegācijas uzņemšanai.

Tika atbalstīts lēmuma projekts par līdzekļu 6000 eiro apmērā piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” 34 cilvēku Polijas delegācijas uzņemšanai no 23.-29.jūnijam. Viesu uzņemšanas programmā ir gan aktivitātes mūsu novadā, gan arī trīs dienu ekskursija pa Latviju.

26.maijā 28 audzēkņi un 14 pedagogi no Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas pamatskolas devās aktivitāšu un zināšanu apmaiņas vizītē uz mūsu sadraudzības pilsētu Ripinu (Polija).

Atbalsts daudzdzīvokļu mājām.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Centra iela 20” apsaimniekotājam DzĪKS „AIVĪTES”, finansējumu no budžeta programmas „Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”  2 774,40 eiro tehniskās dokumentācijas izstrādes apmaksai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji Centra ielā 20, Mūsā, Ceraukstes pagastā vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, tāpēc ir nolēmuši veikt pilnu mājas renovāciju, kas uzlabos dzīves apstākļus un ietaupīs energoresursus. Pirms mājas renovācijas veikšanas un būvprojekta izstrādes ir jāveic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana, ēkas enegoaudita un energosertifikāta sagatavošana. Dzīvokļu apsaimniekotājs DzĪKS “AIVĪTES” iesniedzis pašvaldībā SIA „Ductus” tāmi par EUR 4537,50 par tehniskā apsekojuma veikšanu un ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšanu. Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”, ēkas apsaimniekotājam tika piešķirts minētais līdzfinansējums.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķīrumu  SIA „VIDES SERVISS” 1138,82 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 12, Bauskā teritorijas sakārtošanai – gājēju celiņu atjaunošanas darbiem 1138,82 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir par kopējo summu 2 277,64 eiro. Ar savu ieguldījumu projektā piedalās arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 12 iedzīvotāji.

Atbalsts sportistiem.

Atbilstoši nolikumam „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai piešķirts finansējums 2324 eiro apmērā, tai skaitā 524 eiro ceļa izdevumu apmaksai, 1800 eiro dalības maksas apmaksai dalībai starptautiskajā basketbola turnīrā Tamperē, Somijā.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Mārtiņam un Jānim  Podžus dalībai ITF Future sacensībās tenisā Portugālē vai Gruzijā (dalība sacensībās atkarīga no ITF reitinga, pēc kura organizatori izvēlas konkrētā turnīra dalībniekus). ITF sacensības notiks no 8. līdz 28. jūlijam. Katram tenisistam dalībai sacensībās tika piešķirti līdzekļi 500 eiro apmērā tajā skaitā 150 eiro transporta izdevumu apmaksai, 350 eiro dalības maksas un uzturēšanās izdevumu apmaksai.

Deputāti atbalstīja arī Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020. mācību gadā, kuras organizators ir Latvijas Olimpiskā komiteja.

Deputāti saskaņoja piecas mācību treniņu nometnes basketbolā un florbolā, kuras šovasar organizēs Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.

Citi jautājumi.

Komitejā tika skatīts arī jautājums par grozījumiem pieņemtajā lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. Paredzēts ar nākamo mēnesi atvērt pie Bauskas 2.vidusskolas nupat pabeigto multifunkcionālo sporta laukumu. Pārkārtojot slodžu sadalījumu, ar esošo darbinieku skaitu būs iespējams nodrošināt arī personālu jaunatvērtajā sporta laukumā. Sporta laukumu paredzēts atvērt jūnija sākumā. Vasaras periodā sporta laukums būs atvērts  no plkst.10.00 līdz plkst.22.00. Mācību gada laikā iedzīvotājiem sporta laukums būs pieejams no plkst.16.00 līdz plkst.20.00.

Bauskas novada pašvaldībā 2019.gada 23.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzijas” direktora Raimonda Žabova iesniegumu ar lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības Bauskas Valsts ģimnāzijā 2019.gada 31.maijā. Šajā domes sēdē deputāti nolēma atbrīvot 2019.gada 31.maijā Raimondu Žabovu no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora amata.

 

Ieva Šomina,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Andra Matuļenko,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Papildinformācija 63963975

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas