Sestdiena, 25. Marts, 2023. Marita, Māra, Mārīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izskata kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs


Izskata kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs2017.11.17 Komentāri (0) Izskata kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

15.novembrī Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā deputāti izskatīja vairākus ar izglītības un sporta jomu saistītus jautājumus.

Atbalsta grozījumus nolikumā par naudas balvām sporta sasniegumiem

 Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada sporta centrs „Mēmele” no sporta pasākumu finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem piešķir naudas balvas Bauskas novada sporta veidu izlašu sportistiem, Bauskas novada sporta veidu treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā.

Šogad sportisti saņems naudas balvas par uzrādītajiem rezultātiem. Nolikumā veiktas korekcijas naudas  balvas apmērā par Latvijas olimpiādē izcīnīto 1.-3. Vietu.

Kopējais balvu fonda apmērs netiek grozīts un tas ir 6000 eiro.

Šogad naudas balvas netiks izmaksātas skaidrā naudā, bet tiks ieskaitītas kontā piecu  darba dienu laikā pēc svinīgā pasākuma. Latvijasemuma projektu izskatīs arī Finanšu komitejas sēdē 23.novembrī.

Piešķir finansējumu grāmatas „Beinertu dzimta” izdošanai

Pašvaldībā saņemts Zigurda Beinerta iesniegums, kurā lūgts pašvaldībai finansiāli atbalstīt grāmatas „Beinertu dzimta” izdošanu. Autors skaidroja, ka darbā aprakstītas 37 dzimtas, kopumā ap 8000 personas. Tajā skaitā tādi ievērojami Bauskas novadnieki kā Vilis Plūdonis, Vilis Olavs Plute u.c. daudzi no kuplās Beinertu dzimtas grāmatā aprakstītajiem personāžiem ir mūsu laikabiedri.

Deputāti atbalstīja ierosinājumu piešķirt grāmatas izdošanai 350 eiro. Z.Beinerts, kā pateicību par atbalstu, apsolīja pašvaldībai uzdāvināt 4 grāmatas.

Atbalsta dalību starptautiskā tūrisma projektā

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Pakrojas, Pasvales, Biržu pašvaldība 2017.gadā veiksmīgi realizēja projektu „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” Projekta izvērtēšanas darba grupā izteikts priekšlikums šo aktivitāti turpināt. Projektā izteikusi vēlēšanos piedalīties arī Jonišķu pašvaldība Lietuvā. Sadarbības rezultātā pašvaldības vēlas mudināt iedzīvotājus iesaistīties kaimiņu novadu izzināšanā, veidot kopīgu tūrisma maršrutu - apceļošanas akciju „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” Maršrutā, par kuru 2018.gada aprīlī tiks izdota tūrisma brošūra, tiks iekļauti 32 apskates objekti, 8 pasākumi, naktsmītņu un ēdināšanas vietas. Saņemot 8 zīmogus kādos no 16 akcijā iesaistītajiem objektiem, tūristiem būs iespēja iegūt sponsoru sarūpētas dāvanas - kādu no 8 tūristu klases velosipēdiem vai dāvanu kartes no maršrutā iesaistītajām naktsmītņu  un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Deputāti atbalstīja ierosinājumu projektu „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” finansēt 1000 eiro apmērā no Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžeta programmā „Tūrisms” paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

Veiks grozījumus Tūrisma informācijas centra (TIC) nolikumā

Deputāti atbalstīja TIC vadītājas Ineses Turkupoles-Zilpures ierosinājumu par darba laika izmaiņu grozījumiem tūrisma sezonā un pārējā laikā.  Laika periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim un no 1.oktobra līdz 31.decembrim: darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00, svētdienā – brīvdiena.

Tūrisma sezonas laikā no 1.maija līdz 30.septembrim: darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Nosaka atlīdzību Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem

Kā ik gadu, tika noteikti atlīdzības apmēri amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem. Kā atzina Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš, viens no būtiskākajiem kritērijiem ir kolektīva radošā aktivitāte dažādos pasākumos, kā arī joprojām spēkā ir nosacījums, ka kolektīva vadītājs vai speciālists var pretendēt uz atlīdzību, ja tas darbojies vienu gadu.

Deputāti atzina, ka, tā kā nākamais ir Latvijas Dziesmu un Deju svētku gads, iespējams atlīdzību nolikumā vēl būs jāveic korekcijas.

Izskata Bauskas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu

Ar 2018.gadu kā vienota profesionālās ievirzes izglītības iestādes sāk darbu „Bauskas Mūzikas un mākslas skola”.  Atbilstoši likumdošanai tiek izskatīts un apstiprināts jaunās mācību iestādes nolikums, kurā definēta gan pamatinformācija, gan mācību programmas, izglītības procesa organizācija u.c. būtiskas mācību iestādes darbības jomas.

Lemj par grozījumiem nolikumā par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm

Deputāti lēma par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”. Veikto grozījumu pamatbūtība – pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algu nosaka 80% apmērā no vadītāju algas. Pirmsskolas grupu struktūrvienību vadītāju mēneša darba algu nosaka 60 % apmērā no izglītības iestādes vadītāja algas.

Izstrādāta kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Deputāti atzina, ka šādi noteikumi bija ļoti nepieciešami. Tie atvieglos klašu komplektēšanu un novērsīs pārpratumus šajā procesā. Noteikumos sacīts, ka bērnus 1.klasei mācību iestādei var pieteikt līdz katra gada 25.maijam. Pieteikšana iespējama gan elektroniski, gan arī ierodoties mācību iestādē. Noteikumos atrunāta arī iesniegumu izskatīšanas kārtība.

Izskata grozījumus no pašvaldības budžeta finansētajos izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstos

Tā kā 2018.gadā valstī noteikts minimālās darba algas pieaugums no 380 eiro uz 430 eiro Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas speciālisti rosināja veikt  grozījumus izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu atalgojumu sarakstos, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

Komitejas deputāti šo ierosinājumu atbalstīja. Lēmuma projekts virzīts izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Rosina grozījumus lēmumā par izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša atalgojumu

Izglītības nodaļas speciālisti rosināja veikt grozījumus minētajā lēmumā, precizējot amata algu jaunveidotās Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktoram, Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram sakarā ar darba apjoma un kompetenču paplašināšanos, kā arī tika ierosināts precizēt mēneša atalgojumu Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Turpinās sadarbību ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju

Pašvaldība saņēmusi Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas iesniegumu ar aicinājumu turpināt sadarbību un pagarināt projekta sadarbības līgumu starp Bauskas novada domi un SOS BCA, turpinot Latvijas - Šveices sadarbības programmas finansētā projekta „Iekļaujoša ģimene, skola un sabiedrība” uzsāktās aktivitātes, kuras vērstas uz Bauskas novada sociālajam riskam pakļauto ģimeņu atbalstu un stiprināšanu, nodrošinot 2018.gadā Bauskas novada pašvaldības sadarbību un līdzfinansējumu 21 080 eiro, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.

Deputāti atbalstīja šo ierosinājumu un lēma nodrošināt projekta līdzfinansējumu 29 % apjomā jeb 21 080 eiro.

Izdara izmaiņas projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadības grupā

Deputāti atbalstīja un virzīja tālākai izskatīšanai Zemgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadības grupu Bauskas novadā šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja: Ineta Ruhocka – pašvaldības izpilddirektora vietniece;

Darba grupas locekļi: Karīna Andreika – Bauskas novada domes deputāte, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja;

Laine Baha – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;

Aivars Melderis – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājs;

Nellija Stankeviča – Bauskas novada administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede;

Daiga Supe – Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Veiks grozījumus četros sociālās jomas saistošajos noteikumos

Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ina Krūmiņa iepazīstināja deputātus ar veicamajiem grozījumiem šādos saistošajos noteikumos:

–        Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”;

–        Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības ienākumu testētie sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu;

–        Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības ienākumu netestētiem sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu;

–        Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem” apstiprināšanu.

Deputāti vienojās par šo lēmumprojektu izskatīšanu decembra komitejas sēdē.

Informē par Grenctāles kultūras nama izmantošanu

SIA „Radīti kultūrai” pārstāvis Artis Červinskis deputātus informēja par Grenctāles kultūras nama izmantošanu un tālākajām iecerēm, uzsverot, ka kultūras namā ir iespējams rīkot liela apjoma pasākumus, kaut arī kultūras iestāde neatrodas Bauskā, bet pagastā.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas