Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iesniegs projektus grants ceļu pārbūvei Mežotnes, Codes, Īslīces, Ceraukstes pagastā


Iesniegs projektus grants ceļu pārbūvei Mežotnes, Codes, Īslīces, Ceraukstes pagastā2018.02.09 Komentāri (0) Iesniegs projektus grants ceļu pārbūvei Mežotnes, Codes, Īslīces, Ceraukstes pagastā

Vides un attīstības komitejas sēdē 8.februārī deputāti lēma par vairākiem būtiskiem pašvaldības darba jautājumiem.

Izbeidz Bauskas pilsētas zemes komisijas darbību

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”  un pēc Valsts zemes dienesta un Centrālās zemes komisijas saskaņojuma pašvaldībai jāpieņem lēmums par Zemes komisijas darbības izbeigšanu.

Precizē Bauskas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus

2017.gada 28.decembrī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.9 „Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”. Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 2018.gada 15.janvārī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus. Deputāti atbalstīja saistošajos noteikumos ieteiktos un veiktos precizējumus.

Piešķir līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam

Biedrība „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” savā iesniegumā izteikusi lūgumu pašvaldībai līdzfinansēt projekta „Ālantu resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē Bauskas novadā” aktivitātes. Biedrība ir pilnvarota organizēt licencēto makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ir sagatavojusi projekta iesniegumu valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Projekta mērķis ir pavairot karpveidīgo zivju – ālantu skaitu (21 000 gab.) Mūsas un Mēmeles upē to dabīgajās nārsta vietās, kā arī makšķernieku lomu uzlabošanai, dažādošanai un barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projektu īstenos līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra nolikumu „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2018.gadā” Bauskas novada pašvaldība atbalstīs šo projektu, piešķirot līdzfinansējumu 2000 eiro apmērā.

Veic grozījumus Bauskas novada Attīstības programmā 2012. 2018.gadam

Lai nodrošinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un pašvaldības institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību 2018.gadā, kā arī, lai precizētu plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai, precizēti pašvaldības attīstības projekti un projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes. Attīstības programmā precizēts investīciju plāns 2018.gadam.

Atbalsta izmaiņas projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”  finansējuma plānā

Pamatojoties uz veiktajām iepirkumu procedūrām, saņemtajiem Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas pārbūves būvprojektiem un to ekspertīžu atzinumiem, plānoto skolu aprīkojumu iegādi, projekta plānotās kopējās izmaksas ir  8 173 459,72 eiro apmērā. ERAF līdzfinansējums 3 387 334 eiro jeb 66,4 % no attiecināmajām izmaksām, valsts līdzfinansējums 428 971,26 eiro jeb 8,4 % no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums – 4 357 154,46 eiro, t.sk. 1 286 913,80 eiro jeb 25,2 % no attiecināmajām izmaksām un 3 070 240,66 eiro no projekta neattiecināmajām izmaksām.

Iepriekš apstiprinātās projekta kopējās plānotās izmaksas bija 6 638 913 eiro apmērā.

Iesniegs projektus grants ceļu pārbūvei Mežotnes, Codes, Īslīces, Ceraukstes pagastā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Tā mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, veicot pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecību vai pārbūvi.

LAD atbalsts ir 90 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem – ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Pieejamais publiskais atbalsts Bauskas pašvaldībai šajā pasākumā ir 3,57 milj. EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 10% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām.

Mežotnes pagastā plānots veikt:

 • grants ceļa „Mežotne – Bajāri – A1” posma pārbūvi 2,497 km garumā,
 • grants ceļa „Bērzu muiža – Ciņi – Internātvidusskola” posma pārbūvi 2,375 km garumā
 •  grants ceļa „Līdumnieki – Mežstrautnieki” posma pārbūvi 1,231 km garumā.

Esošie ceļa posmi ar grants segumu ir ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucē ūdens atvadi no ceļa, nav nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet ir aizaugusi ar krūmiem. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem. Caurtekas ir vizuāli sliktā stāvoklī, daļēji pilda funkcijas. Projektā paredzētās darbības – atjaunot ceļa konstrukciju 6,103 km garā posmā ar platumu 3,50 m līdz 5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves.

Projekta kopējās izmaksas ir 630 235,11 eiro ar PVN.

Codes pagastā plānots veikt:

 •  grants ceļa „Vizbulītes – Klidziņi” posma pārbūvi 2,677 km garumā,
 • grants ceļa „A7 šoseja – Viduči” posma pārbūvi 2,977 km garumā,
 •  grants ceļa „A7 šoseja – Greizsili” posma pārbūvi 1,984 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 536 470,66 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

Īslīces pagastā plānots veikt:

 • grants ceļa „Stiebriņi – Zeltiņi” posma pārbūvi 2,960 km garumā,
 • grants ceļa „Karaļi – Kakti” posma pārbūvi 1,682 km garumā,
 • grants ceļa „Vējdzirnavas – Stērstiņi” posma pārbūvi 2,855 km garumā,
 • grants ceļa „Īslīči – Pāce” posma pārbūvi 0,804 km.

Projekta kopējās izmaksas 635 328,33 EUR ar pievienotās vērtības nodokli.

Ceraukstes pagastā plānots veikt:

 • grants ceļa „Lidlauka iela – Lielzeltiņi” posma izbūvi 0,415 km garumā,
 • grants ceļa „Griķu skola – Čugas – Dane” posma pārbūvi 3,946 km garumā
 • grants ceļa „A7 – Ziedoņi – Kociņi - Bērzaiņi” posma pārbūvi 5,442 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 974 692,50 EUR ar pievienotās vērtības nodokli.

Novada pašvaldība piedalīsies projektā „Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Tā vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Lielupe””, sadarbības partneri ir biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” un „Dobeles rajona lauku partnerība”.

Projekta aktivitātēs tiks aicināti iesaistīties vietējie ražotāji un pašvaldību pārstāvji no Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes un Auces novada.

Projektā paredzētas apmācības vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai,  kopīgas mārketinga aktivitātes, vietējo produktu popularizēšana un atpazīstamības veicināšana,  pieredzes apmaiņas braucieni, maršrutā iekļaujot arī realizēto LEADER pasākuma atbalstīto projektu objektus, atpazīstamības un sadarbības veidošanai, kopīgu pasākumu - tirdziņu organizēšana u.c.

 Aktivitātes plānotas līdz 2019.gada novembrim un 100 % apmērā tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam.

Katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai jānorīko speciālists, kas koordinēs sadarbību projekta aktivitāšu ieviešanā.

Lemj par dalību projektā „Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

 Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Lielupe””, sadarbības partneri ir biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” un „Pierīgas partnerība”.

Projektā tiks aicinātas iesaistīties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada pašvaldības.

Paredzētas šādas aktivitātes: sadarbības un kopīgu pakalpojumu izveides veicināšanas pasākumi ar Lielupes piekrastes īpašniekiem, ūdenstūrisma maršruta izstrāde pa Lielupi no Bauskas līdz Jūrmalai, ūdenstūrisma maršruta informatīva materiāla izveide u.c. aktivitātes.

 Aktivitātes plānotas līdz 2019.gada decembrim un 100 % apmērā tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam.

Bauskas novada pašvaldībai jānorīko speciālists, kas koordinēs sadarbību šādu projekta aktivitāšu ieviešanā.

Nosaka transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus un autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras periodā

Deputāti lēma, Ierobežot smagsvara transporta satiksmi Bauskas novada pašvaldības autoceļiem 2018.gada pavasara periodā no 2018.gada 25.februāra līdz 2018.gada 31.maijam, lēmumu par ceļa zīmju izvietošanu pieņemot atbilstoši reālajam ceļu stāvoklim.

Deputāti apstiprināja Bauskas novada pašvaldības autoceļu sarakstus ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonām. Pēc novada domes sēdes 22.februārī, ar pielikumu par autoceļu uzturēšanas klasēm varēs iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas