Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2021.08.16 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 19.augustā plkst. 09:00
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska

 

 1. Par Bauskas novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 2. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sadarbības tilts” veloparka būvniecībai.
  Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
 3. Par finansējuma piešķiršanu Guntaram Purviņam.
  Ziņo: Līga Rimševica
 4. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes sākumskola” reorganizāciju.
  Ziņo: Māra Bauvare, Raitis Ābelnieks
 5. Par noteikumu "Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai" apstiprināšanu.
  Ziņo: Māra Bauvare
 6. Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Nr.[…], “[…]”, Rosmē, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, LV-3913, īres līguma noslēgšanu ar īrnieka ģimenes locekli R.M.
  Ziņo: Aivars Mačeks
 7. Par Iecavas novada domes 2021. gada 30. jūnija lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma nr. […] Baldones ielā […], Iecavā, Iecavas novadā, izīrēšanu L. M. un īres līguma noslēgšanu”, prot.nr.11,2.p., atcelšanu.
  Ziņo: Aivars Mačeks
 8. Par dienesta dzīvojamās telpas Ošu ielā […], Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 9. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 10. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 11. Atteikums noslēgt dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 12. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […], Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 13. Par dzīvojamās telpas Pils iela .[…], Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 14. Par sociālā dzīvokļa „[…]”- […], Codes pagastā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, “Ceplis 3”, Ceplis, Mežotnes pag. atsavināšanu.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr.2, Brunavišķi, “Brunavišķi 1”, Gailīšu pag., Bauskas nov. atsavināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, “Taubenieki 1”, Īslīces pag. atsavināšanu.
  Ziņo: Sandra Kazāka
 18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cerību lauciņš”, Codes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0047 iznomāšanu Brunavas pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 002 0059 iznomāšanu Brunavas pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 016 0042 daļas iznomāšanu Brunavas pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0228 daļas iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 daļas iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0259 iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0037 daļas iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0045 iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065 iznomāšanu Ceraukstes pagastā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 28. Par nekustamā īpašuma „Ērgļu garāžas”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0203 daļas nomu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 29. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 10 - 1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma slēgšanu.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 30. Par nedzīvojamās telpas Nr.2 īpašumā “Skola”, Kurmenē, nomas tiesību izsoli.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 31. Par pašvaldības dzīvokļa Liepu iela 13 – 4, Vallē piedāvāšanu izīrēšanai.
  Ziņo: Aiga Saldābola
 32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Selgas", Viesturu pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 33. Par pašvaldībai lietošanā esošo nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Bauskas novads un nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Rundāles pagasts, Bauskas novads zemes vienības daļas daļu iznomāšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte

                                                                                                                                          

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas