Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2021.02.18 Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 18.februārī plkst. 14.00 (atālināti)

1. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.Ziņo: Zaiga Kārkliņa       
2. Par grozījumu deleģēšanas līgumā.
Ziņo: Evita Grigorjeva
3. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Jolanta Kalinka      
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kopdaris”.
Ziņo: Dace Platonova     
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu pagarināšanu Bauskas novadā 2021.gadā.
Ziņo: Gunita Vīgupa       
6. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazie Mežgaļi” Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis            
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
8. Par nekustamā īpašuma “[…]” zemes vienības Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Aija Fridrihsone    
9. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
11.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], “[…]”, Ērgļi, Brunavas pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka       
12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0035, 4056 005 0068 iznomāšanu Dāviņu pagastā.
Ziņo: Dace Stubure         
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavu iela 14, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ventas”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
18. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska
19. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm”.
Ziņo: Dina Romanovska
20. Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.
Ziņo: Linda Mežsarga

Komitejas priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Citas ziņas