Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2020.09.17 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 17.septembrī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par aizņēmumu investīciju projekta “Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā” īstenošanai.
Ziņo: I.Spurķe
2. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
3. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” nolikumā.
Ziņo: B.Šulce
4. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: Z.Kārkliņa
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
6. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare 
7. Par piemaksu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
10. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: D.Romanovska
11. Par saistošo noteikumu „Par Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā" apstiprināšanu. 
Ziņo: D.Platonova
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūces lauks”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
13. Par nekustamā īpašuma “Meža ceļš”, Īslīces pagastā nodošanu bez atlīdzības valstij.
Ziņo: M.Šarķis
14. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0117 Īslīces pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 006 0106 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
16. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitālā.
Ziņo: D.Stubure
17. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0436 Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Stubure
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Nr.
[…], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]” daļas, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
26. Par Bauskas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
Ziņo: E.Upīte
27. Par privāto investīciju palielināšanu uzņēmējdarbības veicināšanai Gailīšu pagastā.
Ziņo: I.Tijone
28. Par privāto investīciju palielināšanu Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: I.Tijone
29. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par atbalstu projektam “Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai.
Ziņo: I.Tijone

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas