Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.11.21 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 21.novembrī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauska

1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “[…]”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
2. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Garā iela […], Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
3. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Skolas ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “[…]”- […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
5. Par prioritāšu noteikšanu 2020.gada budžeta sastādīšanā.
Ziņo: J.Kalinka
6. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Bauskas novada Bāriņtiesa”.
Ziņo: L.Briede
7. Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: I.Ruhocka
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Vasiļauska
10. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.4 “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi”.
Ziņo: J.Dūmiņš
12. Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2020.gadā.
Ziņo: J.Dūmiņš
13. Par aizņēmumu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa programmas projekta “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana aktivitātes “Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: G.Purene
14. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Feldmanis
15. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
16. Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: J.Feldmanis
17. Par Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstis” izdošanas pārtraukšanu.
Ziņo: I.Šomina
18. Par nolikuma “Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
19. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa nolikumā “Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikums”.
Ziņo: I.Šomina
20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: M.Bauvare
21. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
22. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par brīvpusdienu piešķiršanu”.
Ziņo: M.Bauvare
23. Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.
Ziņo: I.Ruhocka
24. Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrības “Bauskas novada Aspazijas” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
25. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
26. Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa 
27. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa
28. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa
29. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa
30. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
31. Par saistošo noteikumu “Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
32. Par sadarbības līgumu ar biedrību “RAC.LV”.
Ziņo: I.Ruhocka
33. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas