Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.05.23 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 23.maijā plkst.14.00

1.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
2.Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” Polijas delegācijas uzņemšanai.
Ziņo: R.Žabovs
3.Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
4.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Spurķe
5.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
6.Par zemes vienības  daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
7.Par zemes vienības  daļas Plūdoņa ielā, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
8.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: G.Vīgupa
9.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Centra iela 20, Mūsa, Cerausktes pagastā, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
10.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Vītolu ielas 12, Bauskā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Meistars Gothards”.
Ziņo: J.Kalinka
12.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kalējs kala debesīs”.
Ziņo: D.Platonova
13.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
14.Par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
15.Par Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” organizēto nometņu saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
16.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
17.Par Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020.mācību gadā.
Ziņo: M.Bauvare
18.Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
Ziņo: Z.Kārkliņa
19.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
20.Par finansējuma piešķiršanu M.P.
Ziņo: L.Rimševica
21.Par finansējuma piešķiršanu J.P.
Ziņo: L.Rimševica
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Ceplis 4”- 2, Ceplis, Mežotnes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,, Guntas” - 4, Guntas, Codes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 6 ,,Liepas”, Garoza, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Salātu iela 14, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2, Skolas ielā 29, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2,  ,,Ceplis 5”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Pils ielā 4, Mežotnes pagastā, atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas