Ceturtdiena, 09. Decembris, 2021. Tabita, Sarmīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdē skata lēmumprojektus par līdzfinansējuma piešķiršanu


2015.03.19 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdē skata lēmumprojektus par līdzfinansējuma piešķiršanu

19.martā deputāti Finanšu komitejas sēdē skatīja virkni lēmumprojektu, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu sociāli atbildīgu projektu īstenošanai kā sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, tā pašvaldības iestādēs. Deputāti atbalstīja biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas iesniegto projektu „Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku integrācija sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzturēšana 2015.gadā.” Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums - 711 euro.

Tāpat deputāti atbalstīja arī biedrības „Paaudžu tilts” projektu „Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde tautas deju interešu grupu aktivitāšu dažādošanai”. Projektā paredzēts iegādāties tautas tērpus Bauskas novada pašvaldības Griķu pamatskolas 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīviem. Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums - 856,47 EUR.

Lai nodrošinātu vizuālās mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādes nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi sagatavots projekts „Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.” Projekta ietvaros iecerēts uzlabot izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi iegādājot stacionāro datoru, monitoru, planšetes un programmatūras vizuālās mākslas nodarbībām.  Deputāti atbalstīja šī projekta ieceri. Tā kopējās izmaksas ir 6000 EUR, bet līdzfinansējums no pašvaldības nav nepieciešams, jo programma, kurā paredzēts iesniegt sagatavoto projekta pieteikumu nodrošina 100% finansējumu.

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstuli „Par dalību projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”. Projekta „PROTI un DARI” mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. Deputāti atbalstīja projekta ieceri. Projekta īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs ir 161 112,60 EUR, tas pilnā apmērā tiek nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. No pašvaldības budžeta līdzekļiem jānodrošina projekta administratīvā ieviešana, mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus. Plānots, ka līdz 2018.gada beigām projektā tiks iesaistīti kopumā 103 jaunieši. Kā stratēģiskie partneri projekta īstenošanā tiks piesaistīti jauniešu biedrība „Apvienība JUMS”, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” un „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.

Kā Bauskas Mākslas skolas projektā, tā projektā „PROTI un DARI” pašvaldībai no budžeta līdzekļiem jānodrošina priekšfinansējums, kurš projekta gaitā tiek atgūts.

776,89 EUR lielu līdzfinansējumu deputāti lēma piešķir biedrības „Par pozitīvu sabiedrību” sagatavotajam projektam „Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā”. Par projektam piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties tautas tērpus Bauskas novada tautas deju ansamblim „Jandāls”.

Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja arī lēmumprojektu par pašvaldības īpašuma „Bauskas pils”, Bauskā kafejnīcas telpu grupas iznomāšanu. Tika pieņemts lēmums nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamā īpašuma „Bauskas pils”, pils jaunās daļas kafejnīcas telpas ar kopējo platību 242,8 m2. Plānots, ka kafejnīcas telpu nomas tiesības varētu tikt izsolītas mutiskā izsolē.

2015.gada 31.martā izbeidzas ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES SERVISS” noslēgtā deleģēšanas līguma termiņš. Ar minēto deleģēšanas līgumu SIA „VIDES SERVISS” deleģēti likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības funkcijā ietilpstošie pārvaldes uzdevumi: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumu; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. Deputāti atbalstīja ieceri pagarināt ar SIA „VIDES SERVISS” 2011.gada 11.aprīlī noslēgtā pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim kā arī izveidot darba grupu, kuras darbības mērķi būtu:

  • izvērtēt pašvaldības autonomās funkcijas – „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” efektīvāku izpildi. (vai šīs funkcijas nodrošināšanai izmantojams ārpakalpojums, veicot iepirkumus, uzdevumu izpildei, vai turpināms deleģējums SIA „VIDES SERVISS”);
  • izvērtēt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta prasībām izvērtēšana;
  • novērtēt SIA „VIDES SERVISS” līdzšinējo darbību pašvaldības uzdoto deleģēto uzdevumu veikšanā (kvalitāte, pieejamība);
  • izvērtēt SIA „VIDES SERVISS” deleģēto uzdevumu pakalpojumu kalkulācijas un to samērību ar šādu pakalpojumu izmaksām brīvajā tirgū;
  • izvērtēt vai SIA „VIDES SERVISS” darbība, veicot pašvaldības deleģētos uzdevumus, tajā skaitā, apsaimniekojot sadzīves atkritumus, ir ekonomiska;
  • veikt ekonomisko izvērtējumu un salīdzināšanu ar pārvaldes uzdevumu veikšanas alternatīviem risinājumiem.

17. - 18. aprīlī Jelgavā norisināsies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas rīkotā ikgadējā izstāde - gadatirgus „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2015”. Dalības maksa izstādē ir 484,00 EUR. Arī Bauskas novada pašvaldība ir iecerējusi piedalīties gadatirgū, tādejādi popularizējot Bauskas novadu un demonstrējot izstādes apmeklētājiem tieši Bauskas novadam raksturīgākās amata prasmes. Iecerēts, ka stendā darbosies vietējie amata prasmju meistari un mājražotāji.

Deputāti konceptuāli atbalstīja pašvaldības ieceri piedalīties biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā kā vienam no dibinātājiem. Bauskas novada pašvaldība biedrības dibināšanā iesaistīsies vien tad, ja izdosies vienoties par dalības maksu, kas atbilstu Bauskas novada pašvaldības iecerēm.

Visi lēmumprojekti, kurus deputāti atbalstīja Finanšu komitejas sēdē, tiek virzīti galīgai izskatīšanai Bauskas novada domes sēdē, kas notiks 2015.gada 26.martā.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas