Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE


2016.01.18 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2016.gada 21.janvārī plkst.10

 1. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu.Ziņo: I.Nagņibeda
 2. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.Ziņo: I.Nagņibeda
 3. Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā.Ziņo: B.Tormane
 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.Ziņo: E.Pukinskis
 5. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” apstiprināšanu.Ziņo: L.Rimševica
 6. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi.Ziņo: B.Grantiņa
 7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”.Ziņo: I.Vansoviča
 8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.Ziņo: I.Kubliņa
 9. Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
 10. Par aizņēmumu projekta “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas pabeigšanai.Ziņo: I.Spurķe
 11. Par aizņēmumu Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā rekonstrukcijai.Ziņo: A.Eglinska
 12. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” apstiprināšanu.Ziņo: I.Šomina
 13. Par finansējuma piešķiršanu 18.kantrimūzikas festivāla organizēšanai.Ziņo: M.Ruža
 14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.24 Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu.Ziņo: S.Kazāka
 15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.10 Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu.Ziņo: S.Kazāka
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.57 Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu.Ziņo: S.Kazāka
 17. Par dzīvojamās mājas Lauktehnika 14, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu  mājas pārvaldniekam.Ziņo: S.Kazāka
 18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Mūsa 2- 6, Gailīšu pagastā atsavināšanu.Ziņo: A.Fridrihsone
 19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Uzvaras 3-16, Gailīšu pagastā atsavināšanu.Ziņo: A.Fridrihsone
 20. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā 4A, Bauskā atsavināšanu.Ziņo: D.Sausā
 21. Par nedzīvojamo telpu Pasta ielā 5, Bauskā nomu.Ziņo: D.Sausā
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais ceļš 7”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.Ziņo: D.Sausā
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “C komplekss”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.Ziņo: D.Sausā
 24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0042 Dāviņu pagastā iznomāšanu.Ziņo: D.Sausā
 25. Par nekustamā īpašuma “Ērgļu garāžas”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0203, daļas nomu.Ziņo: M.Šarķis
 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025 Brunavas pagastā iznomāšanu.Ziņo: M.Šarķis
 27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0167 daļas Ceraukstes pagastā iznomāšanu.Ziņo: M.Šarķis
 28. Par mācību stundu piešķiršanu apvienotajām klasēm Mežotnes internātvidusskolā.Ziņo: M.Bauvare
 29. Par papildu pedagoga likmes piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Bauskas 2.vidusskola”.Ziņo: M.Bauvare
 30. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 “Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.Ziņo: M.Bauvare
 31. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.Ziņo: M.Bauvare
 32. Par grozījumiem 2015.gada 22.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”.Ziņo: M.Bauvare
 33. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” apstiprināšanu.Ziņo: J.Kalinka
 34. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku un to detaļu pārbūvei, rekonstrukcijai un restaurācijai”. Ziņo: E.Grigorjeva
 35. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā “Par SIA “Zemgales EKO” reorganizāciju”. Ziņo: M.Mākulēns

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas