Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komiteja


2018.02.15 Komentāri (0) Finanšu komiteja

Sēdes darba kārtība

2018.gada 15.februārī plkst.14

 1. Par nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā “Lilijas”, Vecsaules pagastā nomas līguma pagarināšanu. Ziņo: L.Vasiļauska
 2. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 3. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: A.Fridrihsone
 4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grotēni- 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0102 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
  Ziņo: D.Sausā
 6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4050 009 0260, 4050 009 0284, 4050 009 0096 un 4050 009 0352 Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Nameja iela 14”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele”” nolikumā. 
  Ziņo: I.Savicka
 9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. 
  Ziņo: M.Bauvare
 10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai”. 
  Ziņo: M.Sloka
 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  pasākuma “Basketbola salidojums Bauskā” organizēšanai. 
  Ziņo: L.Rimševica
 12. Par finansējuma piešķiršanu Elīzai Puķānei. 
  Ziņo: L.Rimševica
 13. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Rūgumam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 14. Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 15. Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 16. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 18. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 19. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā 2012.- 2018.gadam. 
  Ziņo: I.Tijone
 20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā “Par atbalstu projektam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. 
  Ziņo: G.Purene
 21. Par projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi- pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdenstūristiem”. 
  Ziņo: J.Kalinka
 22. Par dalību projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”. 
  Ziņo: J.Kalinka
 23. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 24. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 25. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 26. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas