Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Domes sēdē pieņem sabiedrībai un novada attīstībai nozīmīgus lēmumus


2015.01.30 Komentāri (0) Domes sēdē pieņem sabiedrībai un novada attīstībai nozīmīgus lēmumus

29.janvārī Bauskas novada domes sēdē deputāti pieņēma vairākus nozīmīgus lēmumus.   

Līdz šim ģimenēm, kuras nodzīvojušas laulībā 50 un vairāk gadus pašvaldība dāvāja keramikas trauku pildītu ar medu. Deputāti domes sēdē atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”, un turpmāk šis pabalsts natūrā tiks aizstāts ar naudas pabalstu. Lēmumprojekts paredz, ka 50 gadu laulības jubilejā ģimenei tiks piešķirts 100 euro liels pabalsts, 60 gadu jubilejā – 120 euro, savukārt 70 gadu laulības jubilejā 140 euro. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc tā publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”. Publicēšanas laiks atkarīgs no tā, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegs savu atzinumu par grozījumiem saistošajos noteikumos.  

Pozitīvs bija arī lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas pils iekārtošanai. 15043 euro tika piešķirts Bauskas pils muzeja viesu nama sešu telpu un recepcijas iekārtošanai, savukārt 6400 euro Bauskas pils kafejnīcas virtuves aprīkošanai.

Deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt starptautiskā kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā. Šim mērķim Bauskas Kultūras centrā tiek paredzēti līdzekļi, kuru apmērs tiks precizēts pēc Iepirkumu nodaļas veiktā iepirkuma. Tātad SIA „Country mūzikas aģentūra” atbalstu saņems jau iepirkta pakalpojuma veidā. Iepirktas tiks pasākuma organizatora iesniegumā norādītās pozīcijas - skaņu iekārtas-skatuves noma un apsardzes pakalpojumi.

Sākot no 2015.gada 1.septembra Bauskas novada izglītības iestādēs un to filiālēs, kā arī ilgstošās sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionātā „Derpele”” ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās, izmantojot ārpakalpojumu. Šobrīd ēdināšanas nodrošināšanā nav vienotas pieejas un ņemot vērā pozitīvo pieredzi iestādēs, kurās ēdināšanas tiek nodrošināta ārpakalpojuma veidā, tika pieņemts lēmums veidot vienotu sistēmu visā novada teritorijā.

Tika atbalstīts arī biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegtais projekts „Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai.” Tā realizācijai piešķirti 700 euro.

Ar deputātu lēmumu domes sēdē tika apstiprināti izcenojumi vienam audzēknim mēnesī pašvaldību savstarpējos norēķinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izglītības nodaļai uzdots sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās deklarētie izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes. Dažādās izglītības iestādēs izcenojums par vienu audzēkni mēnesī ievērojami atšķiras. Ja Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā tie ir 52,14 EUR mēnesī, tad, piemēram, Uzvaras vidusskolā 141,92 EUR mēnesī. Lai aprēķinātu izcenojumu iestādes izdevumi tiek dalīti ar audzēkņu skaitu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam, tiek ņemti vērā sekojoši izdevumi: atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta), mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot braucienus uz ārvalstīm), pakalpojumu samaksa, piemēram, remontdarbu un iestāžu uzturēšanas izdevumi, pasta, telefona pakalpojumi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem utml., krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra izmaksas, tai skaitā, mācību līdzekļu un materiālu iegāde, kā arī izdevumi periodikas iegādei un bibliotēku krājumi.  Izdevumi tiek dalīti ar izglītojamo skaitu iestādē. Lai gan izdevumu pozīcija Uzvaras vidusskolā ir mazāka nekā Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, tomēr tas, ka audzēkņu skaits Uzvarā ir ievērojami mazāks, nosaka lielāku mēneša izcenojumu. Ministru kabineta noteikumi arī nosaka, ka ar 2015.gadu mainās izcenojuma aprēķināšanas kārtība.  Izcenojums tiek aprēķināts, balstoties uz iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām, nevis, kā tas bija līdz šim, plānotajām izmaksām.

Domes sēdē deputāti skatīja arī grozījumus saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Ierosināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt 50 eiro lielu pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu (papildus valsts noteiktajam 45,53 euro bērna uzturam un 54.07  par aizbildņa pienākumu veikšanu). Valstī plānotās deinstitucionalizācijas sakarā nepieciešams stiprināt alternatīvās bērnu aprūpes formas. Viena no tām ir aizbildņi. Bauskas novada Bāriņtiesa 74 aizbildņu ģimenēs ir ievietojusi 84 bērnus.

 

Saistībā ar to, ka izdarīti  grozījumi Bauskas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, tiek grozīti arī saistošie noteikumi „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. Deputāti Domes sēdē atbalstīja Sociālā dienesta ierosinājumu par saistošajos noteikumos minēto maznodrošinātās personas ienākumu līmeņa paaugstināšanu no 142,99 euro uz 150 euro. Maznodrošinātās personas statuss dod tiesības personai pretendēt uz pašvaldības pabalstiem. Arī neliels maznodrošinātās personas ienākumu līmeņa pieaugums ietekmē pašvaldības budžetu šajā gadā. Plānots, ka saistībā ar pieņemto lēmumu, pašvaldības budžetā šim mērķim jāatvēl par 7000 EUR vairāk kā pērn. 

 

Jau komiteju sēdēs Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa iepazīstināja deputātus ar jauniem saistošajiem noteikumiem par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Šādi saistošie noteikumi pašvaldībā līdz šim nav bijuši. Normatīvais akts tapis pamatojoties uz 2014.gada 22.jūlijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kas nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašam izvēlēties sev dzīvokli/dzīvojamo telpu un saņemt pabalstu. Ir plānots, ka 2015.gadā dzīvokļa pabalsts varētu tikt piešķirts 17 bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Deputāti ar pozitīvu balsojumu atbalstīja I.Kubliņas ieceri.

Ieva Šomina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas