Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Domes sēdē atbalsta visus projektu konkursā „Mēs savam novadam" iesniegtos projektus


Domes sēdē atbalsta visus projektu konkursā „Mēs savam novadam2020.04.30 Komentāri (0) Domes sēdē atbalsta visus projektu konkursā „Mēs savam novadam" iesniegtos projektus

2020.gada 30.aprīlī aizritēja kārtējā domes sēdē. Darbā kartībā šoreiz bija 27 jautājumi.

Atbalsta visus projektu konkursā „Mēs savam novadam 2020” iesniegtos projektus

Jau piekto gadu šogad norisinās pašvaldības atbalstītais iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss „Mēs savam novadam”. Šogad pašvaldībā tika saņemti 11 projektu pieteikumi. Visi projektu pieteikumi sagatavoti atbilstoši konkursa nosacījumiem. Tā kā kopējā prasītā atbalsta summa ir mazāka par pašvaldības šim mērķim atvēlētajiem 10 000 eiro, tad šajā gadā pilnā apmērā iespējams atbalstīt visas projektu idejas. Bauskas novada domes deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem.

Apstiprina Bauskas novada Bauskas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakciju

Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra sēdes lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai”. Ilgstošas diskusijas raisīja viens no priekšlikumiem, ko plānoja iekļaut Teritorijas plānojumā – Bauskas pilsētas teritorijas palielināšana, iekļaujot Bauskai pieguļošo ciemu teritorijas Bauskas pilsētā. Vairāku publisku apspriešanu un ilgu diskusiju rezultātā iepriekšminētais priekšlikums tomēr tika iekļauts Bauskas novada Teritorijas plānojuma gala redakcijā. 30.aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja sagatavoto Bauskas novada Bauskas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakciju.

Pašvaldība savā pārziņā pārņems ēku Plūdoņa ielā

Ēka Plūdoņa ielā 26 k-1 – 701 ir privātīpašums. Kā norādīja ēkas īpašnieks - iegādājoties ēku, bijušas ieceres par šīs ēkas izmantošanu. Tomēr dažādu apstākļu sakritības rezultātā, kā arī tādēļ, ka ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un līdz ar to restaurācijas procesa izmaksas ir nesamērojamas ar īpašnieka iespējām, īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar vēlmi atdot minēto ēku pašvaldībai par simbolisku samaksu. Pēc diskusijām domes deputātu vairākums atbalstīja ēkas iegādi par 1 eiro no tās īpašnieka.

Ēka – „Dreņģeru iebraucamā sēta” ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Kā norāda nozares profesionāļi, tad ēkas saglabāšana ir morāls pienākums un ēkas bojāeja būtu liels zaudējums Bauskas vecpilsētas koka ēku ansamblim un kultūrvēsturiskajam mantojumam kopumā. Ir sagatavots arī projekta ierosinājums finanšu piesaistei „Dreņģeru sētas atjaunošana kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Bauskas vecpilsētā”. Projektā norādīts, ka valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Dreņģera sēta” atjaunošanas tiešais mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Bauskas vecpilsētā, veidojot jaunus tūrisma pakalpojumus un nodrošinot tā sociālekonomiskā potenciāla attīstību. Projekta uzdevums ir izveidot Dreņģera sētu par dažādu paaudžu nemateriālā kultūras mantojuma meistaru un amatnieku meistarības apguves, saskarsmes un pašizpausmes vietu, kur senās amatu/ tradicionālās amatniecības prasmes tiek nodotas tālāk nākamām paaudzēm, kur tiek kopta vietējā identitāte un veidota saskarsme ar citu tautu tradicionālo kultūru, kur tiek veidota izpratne par kultūras mantojumu kā materiālo liecību un nemateriālo vērtību veselumu, kur tiek aktualizēta un popularizēta nemateriālā kultūras mantojuma nozīme sabiedrībā kā kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots un teritorijas ilgtspējas veicinātājs.

Lemj uzsākt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” likvidāciju

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele" ir Bauskas novada pašvaldības pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde ar struktūrvienībām, kura nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī personām ar invaliditāti, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Bauskas novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, paredzot noslēgt deleģēšanas līgumu par sociālā pakalpojuma – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām – nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem. Deleģēšanas līgums ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” tika noslēgts 2020.gada 18.martā, un ir spēkā no 2020.gada 1.maija līdz 2029.gada 31.decembrim.

Līdz 2020.gada 30.aprīlim sociālā pakalpojuma – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem– veica pansionāts „Derpele”.

Minētais domes lēmums par deleģēšanas līguma slēgšanu paredz, ka biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāta „Derpele" direktorei jāsagatavo divpusējās vienošanās projektu par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele" darbinieku pāreju uz darba tiesiskajām attiecībām ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”.

Visi darbinieki, izņemto četrus pansionāta „Derpele” darbiniekus, ir izvēlējušies darba tiesiskās attiecības turpināt ar biedrību  „Latvijas Sarkanais Krusts”. Attiecīgi četri darbinieki izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele"", un viņiem tiek izmaksāti atlaišanas pabalsti. Arī iestādes vadītāja Inta Savicka nolēmusi turpināt darba tiesiskās attiecības ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”. Deputāti uzstāja uz kompensācijas izmaksu pansionāta direktorei, kas, kā noteikts likumā, var tikt darīts, bet nav obligāts, ja darbinieks un darba devējs savstarpēji vienojas par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Kompensācijas apmērs sastāda 70% no noteiktās mēnešalgas.

13 deputātiem balsojot par, 3 pret un 1 atturoties tika pieņemts lēmums uzsākt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele" likvidāciju.

Ieva Šomina,
Sabaiedrisko attiecību nodaļas vadītītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas