Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Domes deputāti strādā 2017.gada pēdējā domes sēdē


2017.12.29 Komentāri (0) Domes deputāti strādā 2017.gada pēdējā domes sēdē

2017.gada 28.decembrī Bauskas novada domes deputāti tikās pēdējā šī gada domes sēdē, kurā kopumā tika skatīti 58. jautājumi.

Piešķir pašvaldības apbalvojumus

Par mūža ieguldījumu medicīnā un ilggadēju pediatra darbu Bauskas slimnīcā Bauskas novada pašvaldības apbalvojums “Mūža ieguldījums” ar deputātu lēmumu piešķirts SIA „Bauskas slimnīca” ārstei pediatrei Rūtai Eimusai. Savukārt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” saņems Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieks Jons Savokins par ilggadēju, apzinīgu un profesionālu darbu mācību iestādē, SIA „Bauskas slimnīca” ārste pediatre Zinaida Vītola par ilggadēju kvalitatīvu pediatra darbu un ieguldījumu veselības iestādes administratīvajā darbā, kā arī Bauskas Kultūras centra deju kopu „Mēmelīte” un „Mēmele” vadītāja horeogrāfe Ligita Irbīte par ieguldījumu latviešu tautas dejas tradīcijas saglabāšanā un mākslinieciski augstvērtīgu darbu, popularizējot Bauskas novada vārdu Latvijā un pasaulē.

Turpinās ES fondu projektu īstenošana

Bauskas novada dome 2017.gada 25.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” iesniegšanu”. Projektā paredzētās darbības: kāpņu telpas remonts, durvju nomaiņa; vestibila/ vējtvera pārbūve, jumtiņa virs terases izveide, gaiteņu un kabineta remontdarbi, lielās zāles grīdas atjaunošana un radiatoru koka aizsargrežģu izgatavošana, nomaiņa, skatuves sienu atjaunošana, tualešu atjaunošana un izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši LVS standartiem. 2017.gada 15.augustā Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvalde pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 69 140,09 EUR. Projekta finansējuma sadalījums: ELFLA finansējums – 45 000 EUR (90 % no projekta attiecināmajām izmaksām), Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 24 140,09 EUR (10 % no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas).

Projekta īstenošanu, atbilstoši plānotajam, iecerēts uzsākt uzreiz pēc jaunā gada, tādēļ šajā domes sēdē deputāti lēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2018.gadā ņemt aizņēmumu 60 140,09 EUR Valsts kasē ELFLA projekta „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” īstenošanai. Ņemot vērā, ka projekta īstenošanai saņemts avanss 9 000 EUR, projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai nepieciešams aizņēmums 60 140,09 EUR.

Tāpat Bauskas novada dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2018.gadā ņemt aizņēmumu 94 258,17 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro, 17 centi) Valsts kasē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 – 2020) projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, Nr.LLI-155 Gailīšu pagasta bibliotēkas vienkāršotai atjaunošanai. Bauskas novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014 – 2020) projektam „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, Nr.LLI-155.

Projekta mērķis ir bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un to darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Projektā paredzētās darbības – Jaunsaules, Ozolaines un Gailīšu pagasta bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un bibliotēku darbinieku kapacitātes nodrošināšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi; nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus; attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.

Ozolaines un Jaunsaules bibliotēku vienkāršotās atjaunošanas darbi ir pabeigti.

2017.gada 13.oktobrī starp Domi un SIA „Būvētika” tika noslēgts līgums Nr.BNA/ZI/2017/071/ERAF „Būvuzraudzības veikšana Bauskas novada Gailīšu pagasta bibliotēkas vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem” ar līguma summu 3520 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, savukārt 2017.gada 25.oktobrī starp Domi un SIA „Kvintets M” tika noslēgts līgums Nr.BNA2017/066/ERAF „Bauskas novada Gailīšu pagasta bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana” ar līguma summu 74 379,31 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro, 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kopējās investīciju izmaksas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par Gailīšu pagasta bibliotēkas atjaunošanu ir 94 258,17 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro, 17 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lai segtu Gailīšu pagasta bibliotēkas atjaunošanas izmaksas, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

2018. gadā tiks veidota Bauskas novada pašvaldības policija

Pozitīvs deputātu lēmums bija arī jautājumā par Bauskas novada pašvaldības policijas izveidošanu. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. Saskaņā ar minētā likuma 7.pantu šīs funkcijas izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, funkcijas izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta.

Bauskas novada administratīvajā teritorijā pašvaldībai noteikto funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, īsteno Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļa (turpmāk – Sabiedriskās kārtības nodaļa). Pašvaldības izdoto saistošo noteikumu kontrole, administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana un administratīvo sodu uzlikšana par to pārkāpšanu ir viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Viens no Sabiedriskās kārtības nodaļas uzdevumiem ir kontrolēt, kā tiek ievēroti Bauskas novada domes saistošie noteikumi. Uz pašvaldības sabiedriskās kārtības sargiem nav attiecināmas likumā „Par policiju” pašvaldības policijas darbiniekiem piešķirtās tiesības un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētā pašvaldības policijas institūciju kompetence administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, līdz ar to Sabiedriskās kārtības nodaļas darbības sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ierobežotas.

Likuma „Par policiju” 19.panta pirmajā daļā pašvaldībām ir piešķirtas tiesības veidot savā administratīvajā teritorijā pašvaldības policiju. Ar 2017.gada 27.jūlija Bauskas novada domes lēmumu izveidota darba grupa, kurai tika uzdots: 1) izvērtēt pašvaldības iespējas un nepieciešamību sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izveidot pašvaldības policiju; 2) sagatavot priekšlikumus pašvaldības policijas struktūrai un 3) sagatavot pašvaldības policijas izveidošanas finanšu aprēķinus. Darba grupai darbības termiņš tika noteikts līdz 2017.gada 30.oktobrim.

Atbilstoši darba grupas priekšlikumiem, lai pilnvērtīgāk un efektīvāk nodrošinātu sabiedriskās kārtības uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā, Bauskas novada pašvaldībai ir veidojama pašvaldības policija. Ņemot vērā pašvaldības policijas izveidošanas izmaksas un 2018.gada budžeta iespējas, pašvaldības policija veidojama pakāpeniski, samērojot ar kopējiem pašvaldības izdevumiem. Bauskas novada dome nolēma ar 2018.gada 1.martu izveidot Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” struktūrvienību „Bauskas novada pašvaldības policija”, kā arī ar 2018.gada 28.februāri likvidēt Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” struktūrvienību „Sabiedriskās kārtības nodaļa”.

Kantrimūzikas festivāla organizēšanu uztic biedrībai „Kantrīmūzikas biedrība”

Neparasta situācija šoreiz izveidojusies ap 20 gadu jubilejas kantrimūzikas festivāla Bauskā organizēšanu. Pašvaldībā tika saņemti divi iesniegumi ar lūgumu nodrošināt līdzfinansējumu festivāla rīkošanai. 2017.gada 9.novembrī tika saņemts SIA „Country mūzikas aģentūra” iesniegums „Par atbalstu 20.country mūzikas festivāla rīkošanā”. SIA „Country mūzikas aģentūra” paredzēja 20.kantrimūzikas festivālu rīkot 2018.gada 6.un 7.jūlijā un lūdza Bauskas novada domi atbalstīt festivāla rīkošanu ar 20 000 EUR. Savukārt 2017.gada 13.decembrī saņemts biedrības „Kantrīmūzikas biedrība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt 20 gadu jubilejas kantrifestivāla „Country Bauska 2018” rīkošanu ar līdzfinansējumu 15 000 EUR. Kantrīmūzikas biedrība” paredz kantrimūzikas festivālu rīkot 2018.gada 13.un 14.jūlijā.

Izskatot iesniegumus, kā arī klātienē uzklausot festivālu organizatoru piedāvājumus, tika nolemts atbalstīt biedrības „Kantrīmūzikas biedrība” piedāvājums par kantrifestivāla „Country Bauska 2018” organizēšanu.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas