Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti strādā Finanšu komitejas sēdē


Deputāti strādā Finanšu komitejas sēdē2019.03.22 Komentāri (0) Deputāti strādā Finanšu komitejas sēdē

Ceturtdien, 21.martā, Bauskas novada domes deputāti strādāja Finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā izskatīti 32 jautājumi.

 

Realizējot projektu veicinās uzņēmējdarbības attīstību

Lai revitalizētu degradētās teritorijas Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā, ir nepieciešams veikt valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma (no km 0,217 līdz km 1,290) pārbūvi. Projektā paredzēts pārbūvēt Mēmeles ielu no Kalna ielas līdz valsts vietējās nozīmes autoceļam V1005 (līdz bijušajam ATU), kopā 1112 m garumā, kā arī pārbūvēt Mēmeles ielas un autoceļa V1005 krustojumu, izveidojot rotācijas apli un pieejas krustojumam.

Plānotie rezultāti - projekta realizācija veicinās uzņēmējdarbības attīstību 2,32 ha teritorijā, tiks izveidotas 20 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas 681 000,00 EUR privātās investīcijas. Projektam ir augsta gatavības pakāpe, veiktas iepirkuma procedūras un saņemti piedāvājumi darbu veikšanai. Projekta kopējās izmaksas 3 229 716,87 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 822 336,87 EUR, līdzfinansējumu attiecināmajām izmaksām 145 118,27 EUR un pašvaldības finansējumu neattiecināmajām izmaksām 2 262 261,73 EUR. Projekts tiks realizēts 32 mēnešus.

 

Plānota Mēmeles stāvkrasta rehabilitācija

Saskaņā ar 2017.gada 3.jūlija sadarbības līgumu ar Jelgavas pilsētas domi, kopš 2018.gada 3.janvāra tiek realizēts atbalsta mērķa sadarbības projekts „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, lai veicinātu Zemgales kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, pieejamību un pilnvērtīgu izmantošanu. Projekta ietvaros tiek veikta Bauskas pils centrālā torņa konservācija. Lai nodrošinātu projektā plānotās darbības, tai skaitā Mēmeles stāvkrasta rehabilitāciju, ir veiktas iepirkuma procedūras. Projekta kopējās izmaksas ir 1 395 967,85 euro, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 664 829,41 euro un neattiecināmās izmaksas 731 138,44 euro. Projekta izmaksu sadalījums pa finansējuma avotiem: atbalsta summa 590 036,1 euro: ERAF 565 105 euro (tai skaitā 34 471,40 euro publiskais līdzfinansējums līdz lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu), valsts budžeta dotācija 24 931,10 euro. Pašvaldības līdzfinansējums 805 931,75 euro.

 

Atbalsta amfībijas iegādi upju regulārai pļaušanai

Bauskas novada dome 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.–2020.) projektam „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”, saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas Vides Forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Pakrojas rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks.

Projekts paredz multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegādi upju regulārai pļaušanai, piecu problemātisku upju posmu attīrīšana no aizauguma, tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu) veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam. Paredzētas arī apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai. Bauskas novada pašvaldībai pieejamais ES līdzfinansējums ir 65 180,55 EUR.

Realizējot projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” aktivitātes, veikti divi iepirkumi. Viens no tiem - „Multifunkcionālas iekārtas – amfībijas upju aizauguma tīrīšanai piegāde”. Saskaņā ar iepirkuma rezultātu līguma slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „Baltijas Jahtu Serviss” ar piedāvāto kopējo līgumcenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 119 136,60 EUR. Iepirkumam “Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde” netika saņemts neviens piedāvājums. Tiks organizēts atkārtots iepirkums. Apkopojot iepriekš minēto iepirkumu rezultātus, nepieciešams palielināt projekta kopējās plānotās izmaksas, t.sk. neattiecināmās izmaksas par 17 637 EUR, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 3., 10.punktu.

 

Plānots atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa ēkas fasādi

Dzīvojamās ēkas Plūdoņa ielā īpašnieks vēlas atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošās ēkas fasādi, ievērojot mg.hist.Aigara Urtāna inventarizācijā norādītos ieteikumus. Pirms dzīvojamās mājas fasādes atjaunošanas tika veikta konkrētās dzīvojamās ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu, Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu” 7.1.apakšpunktu, Bauskas novada domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu piešķirt līdzfinansējumu 400,00 eiro ēkas Plūdoņa ielā, Bauskā arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai. Līdzfinansējums tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības budžeta programmas „Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.

 

Vēl šogad plāno turpināt sadarbību ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldībā 2019.gada 8.martā saņemts Latvijas SOS Bērnu ciematu Asociācijas iesniegums ar aicinājumu turpināt sadarbību un pagarināt 07.01.2016. starp Bauskas novada pašvaldību un SOS BCA noslēgto sadarbības līgumu „Par projekta “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” īstenošanu“, turpinot sadarbību līdz 31.12.2019, paredzot pašvaldības finansējumu 23674 EUR (tai skaitā mantiskais ieguldījums 418 EUR). Lai paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, Bauskas novada domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu. Projekts tiks finansēts no Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” 2019.gada budžeta līdzekļiem.

Sarunā ar deputātiem, Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa neslēpa, ka šobrīd dienestā trūkst darbinieki. Viņa arī apliecināja, ka nākamgad šis projekts vairs netiks realizēts, bet tiks turpināta sadarbība, ļaujot vadīt sociālā gadījuma procesu ģimenēm ar bērniem.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece neslēpj – kolektīvs ir novecojis, daļa darbinieki ir izdeguši, bet jauni kadri nepiesakās. Ir jārod risinājums, lai sekmētu jaunu kadru piesaisti, kuri varētu strādāt ar konkrētām mērķa grupām.

„Iepriekš izsludinātajos konkursos uz  psihologa un ģimenēm ar bērniem speciālista vakancēm, nepieteicās neviens pretendents. Uzrunājām piecus potenciālos kadrus, no kuriem divi atsaucās, bet šie speciālisti nav gatavi strādāt pilnā apmērā, kā tas mums ir nepieciešams. Psihologi ir nepieciešami kā sociālajā dienestā, tā Bāriņtiesā,” tā situāciju raksturo I. Krūmiņa.

Deputāts Raimonds Žabovs nāca klajā ar priekšlikumu Latvijas Universitātes Bauskas filiālē izveidot studiju programmu, kurā varētu apgūt Sociālā darbinieka amatu, vai kāda cita speciālista pārkvalificēšanas apmācības.

 

Visi lēmumprojekti atkārtoti tiks izskatīti domes sēdē un tie stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas.

 

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas