Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Decembra domes sēdē pieņemti būtiski lēmumi novada struktūrshēmā


Decembra domes sēdē pieņemti būtiski lēmumi novada struktūrshēmā2021.12.29 Komentāri (0) Decembra domes sēdē pieņemti būtiski lēmumi novada struktūrshēmā

Reorganizē sporta centru „Mēmele”

2021.gada 25.novembrī deputāti pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele”” reorganizāciju”, pievienojot to pašvaldības iestādei „Bauskas apvienības pārvalde”. 23.decembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par darba attiecību pārtraukšanu ar sporta centra „Mēmele” direktori Līgu Rimševicu, kura šo darbu veic kopš 2015.gada.

Līgai Rimševicai izteikts piedāvājums veikt grozījumus darba līgumā, piedāvājot ar 2022.gada 1.janvāri turpināt darba tiesiskās attiecības Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamentā Sporta nodaļas vadītāja amatā. L.Rimševica šo piedāvājumu ir pieņēmusi.

 

Bauskas pagastu pārvaldes kļūs par pagastu nodaļām

Deputāti lēma arī par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” izveidošanu. Atbilstoši 2021.gada 25.novembra domes sēdē pieņemtajam lēmumam Bauskas apvienības pārvalde izveidojama līdz šā gada 31.decembrim.

Izveidojot Bauskas apvienības pārvaldi, kā patstāvīgas pašvaldības iestādes tiek likvidētas pagastu pārvaldes: Brunavas, Codes, Dāviņu, Ceraukstes, Codes, Gailīšu, Vecsaules, Mežotnes. Pagastu pārvaldes, atbilstoši Bauskas apvienības pārvaldes struktūrai, kļūs par pagastu nodaļām: Brunavas pagasta nodaļa, Codes pagasta nodaļa, Ceraukstes pagasta nodaļa u.t.t.

Domes sēdē deputāti lēma par iepriekšminēto pagasta pārvalžu vadītāju atbrīvošanu no amata, jo, kā jau minēts, tiek likvidētas pārvaldes kā patstāvīgas iestādes.

Visus pašreizējos pagastu pārvalžu vadītājus amatā apstiprinājusi dome, tātad arī par atbrīvošanu bija pieņemams domes lēmums.

Pagastu pārvalžu vadītājiem piedāvāts turpināt darba attiecības, kļūstot par pagasta nodaļas vadītājiem.

Pagasta pārvaldes kā iestādes pārveidošana par struktūrvienību – pagasta nodaļu un pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošana no iestādes vadītāja darba un, piekrišanas gadījumā pieņemšana darbā par pagasta nodaļas vadītāju, neietekmēs pārvalžu darbību.

 

Komisijām apstiprina jaunu sastāvu

Ar domes lēmumu ievēlēta Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija šādā sastāvā:
priekšsēdētāja - Evita Grigorjeva, iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja;
priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Brikers, Bauskas pašvaldības policijas inspektors.
Komisijas locekļi:
Ilva Buka - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore;
Aleta Ozoliņa – iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem;
Inita Sproģe – juriste;
Sigma Strautmale - iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” Iecavas struktūrvienības vadītāja;
Baiba Stūre – iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe.

 

Ar 2022.gada 1.janvāri tiek likvidēta Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija, Iecavas novada Administratīvā komisija, Vecumnieku novada Administratīvā komisija un Rundāles novada pašvaldības Administratīvā komisija, pārtraukta šo komisiju darbība un atbrīvoti visi komisijas locekļi. Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija pārņem likvidējamo komisiju vestās lietas.

 

Apstiprināta Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu komisija šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aigars Sietiņš;
komisijas loceklis: Mārtiņš Veinbergs;
komisijas loceklis: Guntis Kalniņš;  
komisijas loceklis: Jānis Siugalis;
komisijas locekle: Indra Latviete;
komisijas locekle: Ginta Krikščūne.

Ar 2022.gada 1.janvāri spēku zaudē bijušo novadu Iepirkumu komisiju pilnvaras un spēku zaudē komisiju nolikumi.

 

Ar domes lēmumu izveidota Bauskas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas šādā sastāvā:

Aivars Mačeks - Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
Dace Neiberte – Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles apvienības pārvalde” nekustamo īpašumu speciāliste.

Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļi:

Gunita Vīgupa - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
Baiba Leitlante - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
Jānis Strēlis - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvaldes” zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs;
Linda Mežsarga - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriste.

 

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu tiek izbeigta Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas, Iecavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi  tiesiskuma uzraudzības komisijas, Vecumnieku  novada Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisijas darbība, un no amata tiek atbrīvoti visi komisiju locekļi. Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija pārņem likvidēto komisiju lietvedībā esošās lietas.

 

Ar lēmuma spēkā stāšanās dienu tiek izbeigta Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles  komisijas darbība attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, un Bauskas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija pārņem  komisijas lietvedībā esošās lietas par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

 

Uzņēmēju atbrīvo no nomas maksas

Deputāti lēma atbrīvot uzņēmēju SIA „Žaks-2”, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu Iecavas vidusskolā no telpu un pamatlīdzekļu nomas maksas par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz ēdamzāles nodošanai ekspluatācijā.

Saskaņā ar līgumu „Par telpu un pamatlīdzekļu nomu” maksa par nomas objektu noteikta 546,41 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Sākot no 2021.gada augusta, Iecavas vidusskolā ir uzsākti ēdināšanas bloka rekonstrukcijas darbi, t.sk. virtuves bloka un ēdamzāles rekonstrukcija. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš – 2022. gads.

 

Atbalsta novada sportistu

Atbilstoši kārtībai, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada sportistiem dalībai sporta pasākumos, deputāti atbalstīja Akselu Neimani, piešķirot viņam 600 EUR dalībai motosporta treniņos, nometnēs un sacensībās 2022.gadā. Jaunietis 2021.gada sezonā startējis 125 cm3 solo motociklu klasē. Sezonas laikā kopumā viņš piedalījies 25 sacensībās, tajā skaitā arī sacensībās Lietuvā un Igaunijā.

 

2021.gada sezonas kopvērtējumā gūti šādi rezultāti: Latvijas Junioru čempionātā МХ125 klasē – l.vieta, Latvijas čempionātā МХ125 klasē – 6.vieta, Nacionālajā Kausā MX PRO klasē – 4.vieta.

 

Piešķir papildu līdzekļus ielas pārbūvei Vecumniekos

Deputāti pieņēma lēmumu piešķirt papildu finansējumu Ceriņu ielas pārbūvei Vecumniekos 20 279,99 EUR apmērā, līdzekļus iekļaujot 2022.gada budžetā.

 

Būvdarbu laikā, veicot videoinspekciju, tika secināts, ka ir bojāta centrālā lietus notekūdeņu līnija 86 m garumā. Izstrādājot tehnisko projektu Ceriņu ielas pārbūvei, videoinspekcija netika veikta, līdz ar to centrālā lietus notekūdeņu tīklu nomaiņa netika ieļauta iepirkuma tehniskās specifikācijas apjomos. Būvuzņēmējs iesniedzis papildu tāmi par kopējo summu 20 279,99 EUR, t.sk. PVN 21 %.

 

Slēdz deleģēšanas līgumu ar SIA „Vides serviss”

Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu, kapsētu uzturēšanu), tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu Bauskas apvienības pārvaldē (Bauskas pilsētā un pagastu nodaļās), deputāti pieņēma lēmumu par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss” uz vienu gadu – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām

Deputāti pieņēma lēmumu par līdzfinansējuma 12 100 EUR piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzkalnu iela 57, Bauskā īpašniekiem, kuru vārdā rīkojas to pilnvarotā persona – biedrība „Rītausmu nami” energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Līdzekļi piešķirti no no budžeta programmas „Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.

 

Līdzfinansējums 10 074,82 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācijai atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartei  piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Centra iela 20”, Ceraukstes pagastā, apsaimniekotājam DzĪKS „AIVĪTES”. Finansējums piešķirts no budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzkalnu ielā 57, Bauskā  un „Centra iela 20,” Ceraukstes pagastā iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, tāpēc ir nolēmuši veikt mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbus, kas uzlabos dzīves apstākļus un ietaupīs energoresursus.

 

Abi pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai no pašvaldības saņēmuši Bauskas novada administrācijas atzinumu par pieteikumā paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”.

 

Amatā ieceļ Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieku

Deputāti pieņēma lēmumu iecelt Broņislavu Ostrovski Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka amatā ar 2022.gada 1.janvāri.

 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” līdz 2021.gada 31.decembrim izveidojama Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada pašvaldības policija”, apvienojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienību „Bauskas novada pašvaldības policija”, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome” struktūrvienību „Rundāles novada pašvaldības policija” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada dome” struktūrvienību „Sabiedriskās kārtības nodaļa”, kā rezultātā pievienojamās struktūrvienības tiek likvidētas.

 

Uz Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata vietu tika izsludināts atklāts konkurss. Uz amata vietu tika saņemti trīs pieteikumi.

 

Amata pretendentu atlases komisija, izvērtējot amata pretendentu atbilstību pašvaldības policijas priekšniekam izvirzītajām prasībām, atzina Broņislava Ostrovska kandidatūru par atbilstošāko Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka amatam.

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu (pilns lēmuma teksts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktu un ievērojot SIA „VIDES SERVISS” 2021.gada 10.decembra iesniegumu Nr.1/13.-259,

Bauskas novada dome nolemj:

Apstiprināt SIA „VIDES SERVISS” maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (euro par vienu kubikmetru) Bauskas novada pašvaldības deleģētā līguma atkritumu apsaimniekošanas zonā no 2022.gada 10.janvāra: 28,09 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:

maksa par sadzīves un dalīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 10,65 euro;
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi EKO” (t.sk. dabas resursu nodoklis) – 17,44 euro.

Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.

 

23.decembra domes sēdē tika izskatīti arī citi jautājumi. Ar pieņemto lēmumu pilnu tekstu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas