Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas un sākumskolas skolotāji tikās darba sanāksmē


Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas un sākumskolas skolotāji tikās darba sanāksmē2020.02.06 Komentāri (0) Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas un sākumskolas skolotāji tikās darba sanāksmē

„No tā, kā bērns jūtas un ko pārdzīvo,
kāpdams uz izziņas kāpņu pirmā pakāpiena,
ir atkarīgs viņa turpmākais ceļš uz zināšanām.”
V.Suhomļinskis

Ceturtdien, 30.janvārī, 43 Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas un sākumskolas skolotāji tikās darba sanāksmē Bauskas izglītības nodaļā.

Darba kārtībā tika izskatīti tādi jautājumi, kā - Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, aktualitātes sākumskolām, gatavojoties jaunās mācību pieejas un satura īstenošanai un kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošana pirmsskolā – pieredzes stāsti un prezentācijas.

Pirmsskolās no 2019.gada 1.septembra tiek īstenots jaunais mācību saturs un pieeja. To nosaka MK noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (2018.g.21.novembris).

 

Sākumskolas skolotājiem bija iespēja iepazīties ar pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķi, uzdevumiem, mācibu procesā iekļaujamajām vērtībām un tikumiem. Pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmju attīstīšana. Tās ietver bērna darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus, kas palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes. Apgūstamās caurviju prasmes ir: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

 

Visvērtīgāk bija kopīgi aplūkot pratību pamatus, ko bērniem būtu jābūt apguvušiem pirmsskolas izglītības nobeigumā,šādās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju un veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

 

Runājām par pirmsskolas izglītības īstenošanas principiem, kas nosaka vienotu mācību un audzināšanas procesu, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus. Mācību process pirmsskolā notiek visas dienas garumā, gan telpās, gan āra vidē. Bērns zina skaidru sasniedzamo rezultātu, modelē darbības tā sasniegšanai, saņem atgriezenisko saiti. Mācības bērnam kļūst personiski nozīmīgas, jo tiek nodrošināta saistība ar viņa pieredzi un iesaiste lēmumu pieņemšanā par savu dzīvi.

 

Apskatījām vērtēšanas pamatprincipus, ko izmantot mācīšanas un mācīšanās uzlabošanai, lai katrs bērns sasniegtu savu, iespējami labāko, rezultātu. Pārrunājām veidu, kādā pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā informēt bērnu vecākus par obligātā satura apguves rezultātiem.

 

Bauskas un Rundāles novadu sākumskolas jomas koordinatore Santa Nākmane stāstīja par 2020.gada 1.septembrī gaidāmajām izmaiņām sākumskolas darba organizēšanā, saistībā ar jaunā satura un pieejas ieviešanu. Sākumskolas skolotājas izteica vēlēšanos, lai izziņā par pirmsskolas izglītības apguvi tiktu norādītas programmas apguves dienas, kam bieži vien ir liela saistība ar gala rezultātu.

 

Tā kā sākumskolas skolotājas bija izteikušas vēlēšanos – dzirdēt pirmsskolas skolotāju praktiķu viedokli par kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanu, tad savā pieredzē dalījās Bauskas novada PII „Pasaulīte”pirmsskolas skolotājas Zanda Zariņa, Sarmīte Umbrasa, Liene Tillere un Inga Undzenko, Vecsaules pamatskolas pirmsskolas skolotāja Sarmīte Zandere, Codes pamatskolas pirmsskolas skolotāja Egita Kanapecka un Rundāles novada PII „Mārpuķīte”pirmsskolas skolotājas Inga Šastakoviča un Dana Percova. Vērojot prezentācijas, kuras izteiksmīgas darīja ikdienas mācību procesu atspoguļojošie fotoattēli, katram bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt atbildes par notiekošo pirmsskolā.

 

„Vēlēšanās labi mācīties – šī skaistā cilvēciskā vēlēšanās –
ir kā spoža uguntiņa, kas apmirdz visu bērna dzīves jēgu, viņa prieku pasauli.
Šo vājo un neaizsargāto uguntiņu bērns bezgalīgā uzticībā nes jums,
... skolotājam ....”
V.Suhomļinskis


Informāciju sagatavoja:
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas